Okresný úrad Žarnovica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Bystrická 53
966 01 Žarnovica  

Stanovisko k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti Vodné dielo Rudno nad Hronom

Na základe uverejnenia informácie o rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti ,,Vodné dielo Rudno nad Hronom“ podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“), Vám Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

Podľa ustanovenia § 22 ods. 3 zákona EIA ,,Zámer musí obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant.“ Podľa ustanovenia § 22 ods. 7 zákona EIA ,,Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podľa tohto zákona“. Nezákonné upustenie od povinnosti vypracovať variantné riešenie zámeru predstavuje popretie uvedeného účelu zákona EIA. Práve výber z dvoch relevantných variantov a ich porovnanie s nulovým variantom by v zmysle zákona EIA malo predstavovať základ činnosti príslušného orgánu, ktorým by mal ,,včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia“. Z tohto dôvodu žiadame dotknutý orgán o doplnenie nového variantu - derivačný typ MVE mimo koryta vodného toku.       

Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť VD Rudno nad Hronom bude mať spoločne s inými plánovanými alebo už vybudovanými malými vodnými elektrárňami výrazne negatívny vplyv na vodný ekosystém rieky Hron, ktorý je nadregionálnym biokoridorom, požadujeme rozsah hodnotenia doplniť o nasledovné požiadavky.

  •   Kumulatívne vyhodnotenie vplyvu výstavby a prevádzky plánovaných MVE na rieke Hron (zahrnutých v koncepcii HEP) na územia NATURA 2000 v povodí rieky Hron.
  •   Kvantifikácia biomasy jednotlivých druhov rýb (14 druhov), ktoré sú predmetom ochrany dotknutých území európskeho významu v povodí rieky Hron. Tieto druhy by sa mali posudzovať pre povodie Hrona (kumulatívny vplyv na územia NATURA 2000): hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio) Hron, hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus) Dunaj, hrúz Kesslerov (Gobio kessleri) Dunaj, hlavátka podunajská (Hucho hucho) Hron, mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae) Hron, pĺž severný (Cobitis taenia) Hron, hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni) Dunaj, hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetzer) Dunaj, šabľa krivočiara (Pelecus cultratus) Dunaj, lopatka dúhová (Rhodeus amarus) Dunaj, plotica lesklá (Rutilus pigus) Dunaj, pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica) Dunaj, kolok vretenovitý (Zingel streber) Dunaj, kolok veľký (Zingel zingel) Dunaj.
  •   Kvantifikácia biomasy uvedených druhov rýb v územiach európskeho významu SKUEV 0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0393 Dunaj.
  •   Kvantifikácia straty biomasy uvedených rýb v povodí rieky Hron vplyvom výstavby MVE na rieke Hron.
  •   Kvantifikácia straty biomasy uvedených druhov rýb v územiach európskeho významu SKUEV 0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0393 Dunaj vplyvom výstavby MVE na rieke Hron.
  •   Kvantifikácia vhodného biotopu pre vyššie uvedené druhy rýb, ktoré sú predmetom ochrany území európskeho významu v povodí rieky Hron.
  •   Kvantifikácia vhodného biotopu pre vyššie uvedené druhy rýb v územiach európskeho významu SKUEV 0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0393 Dunaj.
  •   Kvantifikácia straty vhodného biotopu uvedených rýb v povodí rieky Hron vplyvom výstavby plánovaných MVE na rieke Hron.
  •   Kvantifikácia straty vhodného biotopu uvedených rýb v územiach európskeho významu SKUEV 0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0393 Dunaj vplyvom výstavby plánovaných MVE na rieke Hron.
  •   Stanovenie rizika poklesu populácii uvedených 14 druhov rýb vplyvom výstavby MVE na rieke Hron, ktorý bude mať výrazný vplyv na priaznivý stav.  

 

V časti 2.2. Špecifické požiadavky žiadame upraviť nasledovne:

 

2.2.3 Vyhodnotiť zmenu prietokového režimu a ďalších závislých parametrov (zvýšenie sedimentácie, zvýšenie teploty, zníženie obsahu kyslíka, zmena charakteru substrátu), ktoré majú vplyv na zmenu hydromorfologických podmienok, čím negatívne ovplyvnia akvatickú populáciu a tým môžu spôsobiť zhoršenie stavu akvatických populácii ako aj zhoršenie stavu dotknutého vodného útvaru. Je všeobecne známe, že tieto zmeny majú negatívny vplyv na vodný ekosystém! Preto je potrebné požiadavky formulovať presne a určito.

 

2.2.4 Podrobnejšie rozpracovať objekt rybovodu so zakreslením trasy a návrhov technických objektov a ich parametrov tak, aby tento bol skutočne funkčný. Návrh odporúčame konzultovať so spracovateľmi ichtyologickej štúdie a správcom vodného toku. Tento bod odporúčame vypustiť, pretože je nereálne navrhnúť ,,skutočne funkčný rybovod“ V tomto štádiu (proces EIA) nie je potrebné detailne rozpracovávať rybovod, ale je veľmi dôležité  posúdiť vplyv navrhovanej činnosti spoločne s existujúcimi vodnými stavbami a plánovanými  na populácie rýb a ostatných vodných organizmov.

  

2.2.7. Vypracovať biologickú štúdiu, v ktorej bude podrobne vyhodnotený stav jednotlivých vodných organizmov (zoobentos, ryby, kôrovce, kruhoústnice, obojživelníky atď.).

 

2.2.9 Vypracovať znalecký posudok zameraný na vyčíslenie hodnoty hronskej ichtyofauny a zároveň stanovenie predpokladanej výšky škôd spôsobenej výstavbou MVE Rudno nad Hronom.

 

2.2.10 Vyhodnotiť druhové zloženie rýb a ďalších vodných živočíchov pred zahájením stavby, počas stavby a navrhnúť trojročný monitoring vplyvu stavby na vodnú biotu po ukončení stavby. Tento bod požadujeme vypustiť, pretože v bode 2.2.7 je táto požiadavka vyhodnotenia  druhového zloženia živočíchov už zakomponovaná a zvyšná časť tejto požiadavky vyznieva ako predbežný súhlas s navrhovanou činnosťou vo variante C. Táto požiadavka podľa nášho názoru spôsobuje neobjektívnosť procesu posudzovania navrhovanej činnosti!

 

2.2.11 Rozpracovať riešenie zachovania splavnosti rieky Hron bez negatívneho ovplyvnenia migrácie vodných živočíchov.        

 

V predchádzajúcom stanovisku sme namietali, že zámer uverejnený na www.enviroportal.sk, ktorý vypracovala firma INCOS, s.r.o považujeme po obsahovej stránke za účelový a tendenčný aj z dôvodu, že spracovateľom je konateľ tejto firmy Ing. Miroslav Pikus, ktorý je súčasne spoločníkom firmy Hydroenergia, s.r.o., ktorá má pridelený profil a má záujem realizovať predmetný zámer. Stanovenie rozsahu hodnotenia navrhovateľom preferovaného variantu C a nulového variantu, považujeme už v tomto štádiu za neobjektívne.

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                     predseda 

 

  

Príloha: Stanovy OZ Rieka

           Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)