Obec Trnavá Hora rozhodnutím č. 462/2014 zo dňa 18.8.2014 opakovane nevydala súhlas žiadateľovi ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom , IČO: 36662780 na výrub drevín tvoriacich brehový porast rieky Hron v súvislosti s výstavbou MVE Jalná.

Peter Beleš