Okresný úrad Ružomberok

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. A. Hlinku 74

034 06 Ružomberok 

 Stanovisko k Správe o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov

 

   Na základe uverejnenia Správy o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“), Vám Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov zasiela v zmysle § 35 ods. 2 zákona toto stanovisko.

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov namietame z nasledovných dôvodov.

  •   Podľa ustanovenia § 22 ods. 3 zákona EIA ,,Zámer musí obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant.“ Podľa ustanovenia § 22 ods. 7 zákona EIA ,,Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podľa tohto zákona“. Nezákonné upustenie od povinnosti vypracovať variantné riešenie zámeru predstavuje popretie uvedeného účelu zákona EIA. Práve výber z dvoch relevantných variantov a ich porovnanie s nulovým variantom by v zmysle zákona EIA malo predstavovať základ činnosti príslušného orgánu, ktorým by mal ,,včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia“. Z tohto dôvodu bolo povinnosťou dotknutého orgánu žiadať doplnenie nového ekologicky prijateľnejšieho variantu - derivačný typ MVE mimo koryta vodného toku.       
  •   Vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť MVE Švošov bude mať spoločne s inými plánovanými alebo už vybudovanými vodnými dielami výrazne negatívny vplyv na vodný ekosystém rieky Váh a územia začlenené v sústave NATURA 2000 bol rozsah hodnotenia nesprávne stanovený a podcenený v plnom rozsahu. Hodnotenie malo byť podľa nášho názoru zamerané na posúdenie kumulatívneho vyhodnotenia vplyvu výstavby a prevádzky plánovaných MVE na rieke Váh v úseku od VD Krpeľany po VVN Bešeňová (zahrnutých v koncepcii HEP) na územia NATURA 2000 v povodí rieky Váh. V správe o hodnotení absentuje kvantifikácia biomasy jednotlivých živočíšnych druhov (14 druhov), ktoré sú predmetom ochrany priamo v dotknutom Území európskeho významu SKUEV0253 Váh. Tieto druhy sa mali posudzovať pre povodie Váhu (kumulatívny vplyv na územia NATURA 2000): hlavátka podunajská (Hucho hucho), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), kolok vretenovitý (Zingel streber), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), vydra riečna (Lutra lutra), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier ostrouchý (Myotis blythi), mlynárik východný (Leptidea morsei), pimprlík mokraďný (Vertigo angustior). Ďalej bolo potrebné posúdiť kvantifikáciu biomasy uvedených živočíšnych druhov v území európskeho významu SKUEV0253 Váh, kvantifikáciu straty biomasy uvedených živočíchov v povodí rieky Váh vplyvom výstavby MVE na rieke Váh, kvantifikáciu straty biomasy uvedených živočíšnych druhov v území európskeho významu SKUEV0253 Váh vplyvom výstavby MVE na rieke Váh, kvantifikáciu vhodného biotopu pre vyššie uvedené živočíšne druhy, ktoré sú predmetom ochrany územia európskeho významu v povodí rieky Váh, kvantifikáciu vhodného biotopu pre vyššie uvedené živočíchy v území európskeho významu SKUEV0253 Váh, kvantifikáciu straty vhodného biotopu uvedených živočíchov v povodí rieky Váh  vplyvom výstavby plánovaných MVE na rieke Váh, kvantifikáciu straty vhodného biotopu uvedených živočíchov v území európskeho významu SKUEV0253 Váh vplyvom výstavby plánovaných MVE na rieke Váh a stanovenie rizika poklesu populácii uvedených 14 živočíšnych druhov vplyvom výstavby MVE na rieke Váh, ktorý bude mať výrazný vplyv na priaznivý stav. Bez tohto posúdenia predstavuje Správa o hodnotení navrhovanej činnosti neobjektívny a nedostatočný podklad pre vyhotovenie  odborného posudku a teda i záverečného stanoviská!

Napriek tomu, že v Správe o hodnotení sa uvádza, že od ďalšieho variantného riešenia MVE bolo upustené na základe listu č. EIA 2012/2242 – 2 zo dňa 25.10.2012 z Obvodného úradu životného prostredia Ružomberok, považujeme tento postup orgánu ochrany prírody za ľahostajný, neodborný a účelový. Nízka úroveň kvality posúdenia navrhovanej činnosti MVE Švošov vo vzťahu k územiu európskeho významu SKUEV0253 Váh a jeho predmetu ochrany, ovplyvní záverečné stanovisko, ktoré bude ďalej ovplyvňovať územné a stavebné konanie.

V roku 2009 sa uskutočnilo prerokovanie viacerých plánovaných profilov na výstavbu MVE na rieke Váh, kde žiadateľom boli Slovenské elektrárne, a.s. Trenčín a bol posudzovaný ich kumulatívny vplyv na rieku Váh. Výsledkom procesu EIA bolo, že navrhovaná činnosť - výstavba MVE nebola odporučená. Súčasný zámer navrhovanej činnosti výstavba MVE Švošov od navrhovateľa ENERGO-AQUA, a.s. je posudzovaný individuálne ako jedna vodná stavba, čo je podľa nášho názoru neobjektívne. V správe o hodnotení je venovaná zvýšená pozornosť vplyvu diaľnice D1 spoločne s MVE Švošov na vodný tok, napriek tomu, že diaľnica výraznejšie neovplyvní vodný tok a život v ňom. Diaľnica ako líniová stavba bola posudzovaná samostatne vo vzťahu ku všetkým zložkám životného prostredia. Preto posudzovanie MVE Švošov vo vzťahu k diaľnici by malo byť rovnocenné s ostatnými antropogénnymi vplyvmi v danom území. Správa o hodnotení neobsahuje dôkladné posúdenie kumulatívneho vplyvu existujúcich a plánovaných vodných stavieb na SKUEV0253 Váh a druhy európskeho významu ako aj rybárske hospodárenie, krajinu a cestovný ruch.   

V správe o hodnotení sú uvedené viaceré účelové tvrdenia.

  •   Jedným z nich je, že výstavbou MVE Švošov by sa predišlo nepriaznivému stavu počas prívalu vôd pochádzajúcich z jarného topenia snehu. Vplyvom prehĺbenia koryta by údajne došlo k zvýšeniu kapacity, čím by sa zlepšila protipovodňová ochrana. Ide o nezmysel, pretože MVE vytvára zdrž bez významnejšej retenčnej kapacity a rovnako to platí aj o prehĺbení koryta pod zdržou o 2- 3 metre. Naopak, ide o priečnu prekážku v koryte toku, ktorá zhoršuje odtokové pomery a teda i celkovú protipovodňovú situáciu v inundačnom území. Na hati sa zachytáva množstvo naplavenej hmoty ako napr. kmene stromov, konáre a komunálny odpad.
  •   Pridelenie hydroenergetického profilu na toku Váh v rkm 311,200 Švošov Komisiou pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR a súčasne udelenie súhlasu investorovi ENERGO-AQUA, a.s. v roku 2009, ktorý je len poradným orgánom ministra nemá žiaden vplyv na posudzovanie navrhovanej činnosti ako aj rozhodovanie o povolení vodnej stavby. Na spomínaný chaotický dokument ,,Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov na území SR do roku 2030“, bola podaná sťažnosť Komisii Európskych spoločenstiev do Bruselu. V súčasnosti sa vedie konanie proti Ministerstvu životného prostredia SR. Podľa stanoviska MŽP SR rezort pripravuje prehodnotenie tohto dokumentu ako aj nájomných zmlúv na jednotlivé profily. V súčasnosti sa aktualizuje aj Vodný plán Slovenska, ktorý priamo súvisí s MVE Švošov.
  •   Funkčnosť rybovodov je veľmi nízka (max. do 30 %), v prípade povolenia viacerých MVE bude ich funkčnosť takmer nulová, z čoho vyplýva, že neznížia bariérový efekt.
  •   Plnenie záväzkov Slovenskej republiky voči EÚ je zavádzajúce, pretože záväzky sú už splnené. V rámci energetického mixu nie je potrebné navýšenie výroby z OZE.   

 

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu je podrobne uvedený v Manuáli k programom starostlivosti o územia NATURA 2000, ktorý vydala Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica v rámci projektu PHARE Twinning SK2002/IB/EN/03 ,,Implementácia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na Slovensku“. V tomto manuáli je uvedené definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov ako i manažmentové opatrenia potrebné na zabezpečenie priaznivého stavu. Nakoľko spracovateľ správy o hodnotení sa vôbec nezaoberal týmito podstatnými ukazovateľmi, považujeme ju za nedôveryhodný podklad. Jedným z dôležitých manažmentových opatrení pre zachovanie priaznivého stavu hlaváča bieloplutvého je zamedzenie regulácií vodného toku. U hrúza fúzatého je to vylúčenie ďalšej fragmentácie toku a zmeny lotických úsekov riek na lenitické. U hlavátky podunajskej je to sprísnená ochrana neresísk, odstránenie migračných bariér na vodných tokoch a renaturalizácia pôvodnej biotopovej diverzity na vybraných lokalitách. U kolka vretenovitého je to vylúčenie ťažby štrku a zamedzenie ďalšej degradácie biotopu.

Rieka Váh spoločne s brehovým porastom predstavuje nadregionálny biokoridor umožňujúci migrácie živočíchov. Na území, ktoré je predmetom hodnotenia sa predpokladá trvalý alebo prechodný výskyt chránených druhov živočíchov. Patria k ním všetky druhy obojživelníkov, plazov, netopierov, niektoré druhy cicavcov (vydra riečna – Lutra lutra) a vtákov. Z rýb sú to:

- pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),

- hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

- hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

- hlavátka podunajská (Hucho hucho),

- lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),

- čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

- kolok vretenovitý (Zingel streber),

- hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus).

 

V Správe o hodnotení sa uvádza, že napriek problémom spôsobených vysokým predačným tlakom kormorána veľkého si skúmaný úsek Váhu pri obci Švošov zachoval vysoké druhové bohatstvo, ako aj priaznivé zastúpenie z hľadiska ekologických vlastností druhov vďaka čomu dosiahol Slovenský ichtyologický index (FIS) tohto úseku Váhu hodnotu 0,67, čo zodpovedá dobrému ekologickému stavu (2. trieda kvality z päťstupňovej škály). 

 

V tomto štádiu (proces EIA) nie je potrebné detailne rozpracovávať rybovod, ale je veľmi dôležité posúdiť vplyv navrhovanej činnosti spoločne s ostatnými vodnými stavbami na populácie rýb a ostatných vodných organizmov.

 

V blízkosti dotknutého územia sa nachádza z juhu ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra a zo severu je najbližšie chránené vtáčie územie SKCHVÚ050 Chočské vrchy, ktoré je vzdialené od posudzovanej MVE cca 1,2 km. Priamo v dotknutom úseku Váhu sa nachádza územie európskeho významu SKUV0253 Váh. V rámci tohto územia sú predmetom ochrany nasledovné biotopy:

- 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

- 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho – Batrachion

- 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa.

Okrem toho sa v záujmovom území nachádzajú nadregionálne biocentrá, nadregionálne biokoridory a regionálne biocentrá.

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov ignoruje Rámcovú smernicu o vodách (osobitne čl. 4.7. a nadväzujúce).

Článok 4.7 Smernice o vode (RSV), ktorý bol implementovaný do vodného zákona uvádza, že výstavbu MVE je možné povoliť iba v prípadoch:

  •          ak stavba nespôsobuje zmeny fyzikálnych vlastností, ktoré majú za následok zhoršenie ekologického stavu útvaru povrchových vôd, čo platí pre MVE Švošov,
  •          ak stavba má za následok zhoršenie ekologického stavu, stavbu je možné povoliť len ako ,,výnimku“ a to po splnení nasledujúcich podmienok (prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je možné z dôvodu technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú významne lepšie z hľadiska životného prostredia). V tomto prípade stavba bude mať za následok zhoršenie ekologického stavu a pritom existuje spôsob, ktorý bude oveľa lepší z hľadiska životného prostredia, t.j. realizácia nulového variantu.

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s Rámcovou smernicou o vodách (RSV)

Podľa Vodného plánu Slovenskej republiky, ktorý predstavuje podľa vodného zákona strategický dokument je rieka Váh v úseku od rkm 333,00 do rkm 264,50 s dĺžkou 68,50 km kandidátom na HMWB/AWB. Ekologický stav vody (potenciál) tohto úseku vykazuje 3 triedu, nedosahujúci dobrý chemický stav. Zároveň je v ňom stanovené opatrenie na redukovanie vplyvov narušenej pozdĺžnej spojitosti. Posun termínu dosiahnutia cieľov je stanovený do roku 2027 a zároveň je stanovená technická nerealizovateľnosť v kombinácii s ekonomickým dôvodom. To znamená, že obnovu pozdĺžnej spojitosti nie je možné realizovať prostredníctvom MVE!!!

 

V správe o hodnotení absentuje celkové vyčíslenie hodnoty vážskej ichtyofauny, živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu ako aj predpokladaných škôd pre porovnanie prínosu MVE Švošov.

 

V správe o hodnotení časť B. II.4 Hluk a vibrácie sa uvádza, že stavba nebude produkovať žiaden hluk a vibrácie šíriace sa do okolia.

Toto tvrdenie treba považovať za nepravdivé, pretože k hluku a vibráciám pri prevádzke MVE vždy dochádza a častokrát ide o prekročenie limitných hodnôt. Nedávno bola v televízii uverejnená reportáž, v ktorej sa sťažovali  obyvatelia Banskej Bystrice miestnej časti Šalková na hluk a vibrácie vznikajúce pri prevádzke MVE Šalková na rieke Hron, ktorú vlastní firma ENERGO-AQUA, a.s.   

 

V správe o hodnotení časť C. II.19 Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva sú pre navrhovanú činnosť s ohľadom na jej umiestnenie v rámci siete chránených území a prvkov ÚSES relevantné nasledovné body z ÚP VÚC:

- dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny:

- zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory,

 

- chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi  druhmi,

 

- povoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodnom toku Váh len výnimočne.

 

Z uvedeného vyplýva, že spracovateľ správy o hodnotení nesprávne vyhodnotil súlad územného plánu obce Hubová s Územným plánom veľkého územného celku Žilinského kraja ako aj to, že obec Hubová ho zatiaľ nemá spracovaný.

 

Sme presvedčení, že zámer MVE Švošov sa mal posudzovať spoločne s ostatnými vodnými stavbami ako strategický dokument SEA. Žiadame dotknutý orgán, aby nás informoval o priebehu posudzovania a zasielal nám všetku súvisiacu korešpondenciu.

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda

 

  

Príloha: Stanovy OZ Rieka

              Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)