Vytlačiť
Kategória: Dokumenty OZ Rieka
Prečítané: 1487x

Okresný úrad Ružomberok

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. A. Hlinku 74

034 06 Ružomberok 

 Stanovisko k Správe o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov

 

   Na základe uverejnenia Správy o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“), Vám Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov zasiela v zmysle § 35 ods. 2 zákona toto stanovisko.

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov namietame z nasledovných dôvodov.

Napriek tomu, že v Správe o hodnotení sa uvádza, že od ďalšieho variantného riešenia MVE bolo upustené na základe listu č. EIA 2012/2242 – 2 zo dňa 25.10.2012 z Obvodného úradu životného prostredia Ružomberok, považujeme tento postup orgánu ochrany prírody za ľahostajný, neodborný a účelový. Nízka úroveň kvality posúdenia navrhovanej činnosti MVE Švošov vo vzťahu k územiu európskeho významu SKUEV0253 Váh a jeho predmetu ochrany, ovplyvní záverečné stanovisko, ktoré bude ďalej ovplyvňovať územné a stavebné konanie.

V roku 2009 sa uskutočnilo prerokovanie viacerých plánovaných profilov na výstavbu MVE na rieke Váh, kde žiadateľom boli Slovenské elektrárne, a.s. Trenčín a bol posudzovaný ich kumulatívny vplyv na rieku Váh. Výsledkom procesu EIA bolo, že navrhovaná činnosť - výstavba MVE nebola odporučená. Súčasný zámer navrhovanej činnosti výstavba MVE Švošov od navrhovateľa ENERGO-AQUA, a.s. je posudzovaný individuálne ako jedna vodná stavba, čo je podľa nášho názoru neobjektívne. V správe o hodnotení je venovaná zvýšená pozornosť vplyvu diaľnice D1 spoločne s MVE Švošov na vodný tok, napriek tomu, že diaľnica výraznejšie neovplyvní vodný tok a život v ňom. Diaľnica ako líniová stavba bola posudzovaná samostatne vo vzťahu ku všetkým zložkám životného prostredia. Preto posudzovanie MVE Švošov vo vzťahu k diaľnici by malo byť rovnocenné s ostatnými antropogénnymi vplyvmi v danom území. Správa o hodnotení neobsahuje dôkladné posúdenie kumulatívneho vplyvu existujúcich a plánovaných vodných stavieb na SKUEV0253 Váh a druhy európskeho významu ako aj rybárske hospodárenie, krajinu a cestovný ruch.   

V správe o hodnotení sú uvedené viaceré účelové tvrdenia.

 

Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu je podrobne uvedený v Manuáli k programom starostlivosti o územia NATURA 2000, ktorý vydala Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica v rámci projektu PHARE Twinning SK2002/IB/EN/03 ,,Implementácia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na Slovensku“. V tomto manuáli je uvedené definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov ako i manažmentové opatrenia potrebné na zabezpečenie priaznivého stavu. Nakoľko spracovateľ správy o hodnotení sa vôbec nezaoberal týmito podstatnými ukazovateľmi, považujeme ju za nedôveryhodný podklad. Jedným z dôležitých manažmentových opatrení pre zachovanie priaznivého stavu hlaváča bieloplutvého je zamedzenie regulácií vodného toku. U hrúza fúzatého je to vylúčenie ďalšej fragmentácie toku a zmeny lotických úsekov riek na lenitické. U hlavátky podunajskej je to sprísnená ochrana neresísk, odstránenie migračných bariér na vodných tokoch a renaturalizácia pôvodnej biotopovej diverzity na vybraných lokalitách. U kolka vretenovitého je to vylúčenie ťažby štrku a zamedzenie ďalšej degradácie biotopu.

Rieka Váh spoločne s brehovým porastom predstavuje nadregionálny biokoridor umožňujúci migrácie živočíchov. Na území, ktoré je predmetom hodnotenia sa predpokladá trvalý alebo prechodný výskyt chránených druhov živočíchov. Patria k ním všetky druhy obojživelníkov, plazov, netopierov, niektoré druhy cicavcov (vydra riečna – Lutra lutra) a vtákov. Z rýb sú to:

- pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),

- hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

- hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

- hlavátka podunajská (Hucho hucho),

- lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),

- čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

- kolok vretenovitý (Zingel streber),

- hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus).

 

V Správe o hodnotení sa uvádza, že napriek problémom spôsobených vysokým predačným tlakom kormorána veľkého si skúmaný úsek Váhu pri obci Švošov zachoval vysoké druhové bohatstvo, ako aj priaznivé zastúpenie z hľadiska ekologických vlastností druhov vďaka čomu dosiahol Slovenský ichtyologický index (FIS) tohto úseku Váhu hodnotu 0,67, čo zodpovedá dobrému ekologickému stavu (2. trieda kvality z päťstupňovej škály). 

 

V tomto štádiu (proces EIA) nie je potrebné detailne rozpracovávať rybovod, ale je veľmi dôležité posúdiť vplyv navrhovanej činnosti spoločne s ostatnými vodnými stavbami na populácie rýb a ostatných vodných organizmov.

 

V blízkosti dotknutého územia sa nachádza z juhu ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra a zo severu je najbližšie chránené vtáčie územie SKCHVÚ050 Chočské vrchy, ktoré je vzdialené od posudzovanej MVE cca 1,2 km. Priamo v dotknutom úseku Váhu sa nachádza územie európskeho významu SKUV0253 Váh. V rámci tohto územia sú predmetom ochrany nasledovné biotopy:

- 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov

- 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho – Batrachion

- 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa.

Okrem toho sa v záujmovom území nachádzajú nadregionálne biocentrá, nadregionálne biokoridory a regionálne biocentrá.

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti MVE Švošov ignoruje Rámcovú smernicu o vodách (osobitne čl. 4.7. a nadväzujúce).

Článok 4.7 Smernice o vode (RSV), ktorý bol implementovaný do vodného zákona uvádza, že výstavbu MVE je možné povoliť iba v prípadoch:

Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s Rámcovou smernicou o vodách (RSV)

Podľa Vodného plánu Slovenskej republiky, ktorý predstavuje podľa vodného zákona strategický dokument je rieka Váh v úseku od rkm 333,00 do rkm 264,50 s dĺžkou 68,50 km kandidátom na HMWB/AWB. Ekologický stav vody (potenciál) tohto úseku vykazuje 3 triedu, nedosahujúci dobrý chemický stav. Zároveň je v ňom stanovené opatrenie na redukovanie vplyvov narušenej pozdĺžnej spojitosti. Posun termínu dosiahnutia cieľov je stanovený do roku 2027 a zároveň je stanovená technická nerealizovateľnosť v kombinácii s ekonomickým dôvodom. To znamená, že obnovu pozdĺžnej spojitosti nie je možné realizovať prostredníctvom MVE!!!

 

V správe o hodnotení absentuje celkové vyčíslenie hodnoty vážskej ichtyofauny, živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu ako aj predpokladaných škôd pre porovnanie prínosu MVE Švošov.

 

V správe o hodnotení časť B. II.4 Hluk a vibrácie sa uvádza, že stavba nebude produkovať žiaden hluk a vibrácie šíriace sa do okolia.

Toto tvrdenie treba považovať za nepravdivé, pretože k hluku a vibráciám pri prevádzke MVE vždy dochádza a častokrát ide o prekročenie limitných hodnôt. Nedávno bola v televízii uverejnená reportáž, v ktorej sa sťažovali  obyvatelia Banskej Bystrice miestnej časti Šalková na hluk a vibrácie vznikajúce pri prevádzke MVE Šalková na rieke Hron, ktorú vlastní firma ENERGO-AQUA, a.s.   

 

V správe o hodnotení časť C. II.19 Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva sú pre navrhovanú činnosť s ohľadom na jej umiestnenie v rámci siete chránených území a prvkov ÚSES relevantné nasledovné body z ÚP VÚC:

- dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny:

- zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory,

 

- chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi  druhmi,

 

- povoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodnom toku Váh len výnimočne.

 

Z uvedeného vyplýva, že spracovateľ správy o hodnotení nesprávne vyhodnotil súlad územného plánu obce Hubová s Územným plánom veľkého územného celku Žilinského kraja ako aj to, že obec Hubová ho zatiaľ nemá spracovaný.

 

Sme presvedčení, že zámer MVE Švošov sa mal posudzovať spoločne s ostatnými vodnými stavbami ako strategický dokument SEA. Žiadame dotknutý orgán, aby nás informoval o priebehu posudzovania a zasielal nám všetku súvisiacu korešpondenciu.

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda

 

  

Príloha: Stanovy OZ Rieka

              Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)