Okresný úrad Topoľčany

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1738

955 40 Topoľčany                 

 Pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti Malá vodná elektráreň Nitrianska Streda

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov na základe uverejnenia rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti ,,Malá vodná elektráreň Nitrianska Streda“, Vám zasiela podľa § 30 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tieto pripomienky.

 

VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

 

  • Žiadame, aby sa rozsah hodnotenia doplnil o variant derivačnej MVE, ktorá bude situovaná mimo koryta vodného toku. V prípade neakceptovania tejto zákonnej požiadavky bude popretý účel zákona EIA.

 

V časti 2.2. špecifické požiadavky žiadame preformulovať a doplniť tieto body

 

2.2.3 Kumulatívny vplyv MVE na vodnom toku Nitra na ekologický stav útvaru povrchovej vody dotknutého územia povodia rieky Nitry, predovšetkým v súvislosti s predpokladanými zmenami fyzikálnych vlastností a plnením podmienok Rámcovej smernice o vode.

2.2.8 Kumulatívny vplyv MVE na vodnom toku Nitra na kvalitu povrchových vôd v dôsledku prehradenia koryta toku, ktoré spôsobí zníženie rýchlosti prúdenia vody, zvýši ukladanie sedimentov a zhorší samočistiacu schopnosť vody.

2.2.10 Zmapovanie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny, početnosti a biomasy jednotlivých druhov rýb so stanovením návrhu opatrení eliminujúcich škody na rybách. Ichtyologický prieskum treba vykonať v jarnom a jesennom období.

  • Posúdenie vplyvu jednotlivých variantov MVE na ichtyofaunu rieky Nitra  s dôrazom na populácie prúdomilných druhov rýb, chránených druhov a druhov európskeho významu.
  • Vyčíslenie hodnoty ichtyofauny Nitry a stanovenie náhrady za vzniknuté škody v dôsledku obmedzenia rybárskeho hospodárenia vplyvom výstavby MVE Nitrianska Streda v dotknutom rybárskom revíri.
  • Posudzovanie zamerať na podrobnejšiu analýzu nulového variantu, s ktorým treba dôkladne porovnať aspoň dve variantné riešenia navrhovanej činnosti (derivačnú MVE a haťovú MVE).
  • Posúdiť navrhované variantné riešenia MVE spoločne s ostatnými existujúcimi a plánovanými MVE podľa strategického dokumentu ,,Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov na území SR do roku 2030“ na rieke Nitra vo vzťahu k funkciám vodného toku Nitra, ktorý je biokoridorom nadregionálneho významu.
  • Posúdiť variantné riešenia MVE spoločne s ostatnými existujúcimi a plánovanými MVE na rieke Nitra na sústavu chránených území začlenených do NATURA 2000 a zvlášť vo vzťahu k lokálnym chráneným a významným biocentrám. Vplyv na faunu a flóru požadujeme vyhodnotiť vo vzťahu k ohrozeniu ich priaznivého stavu.
  • Vykonanie podrobného hydrogeologického prieskumu so zameraním na vplyv režimu hladiny podzemných vôd a vplyvu na obytnú zónu v obci Nitrianska Streda, majetku obyvateľov ako aj kultúrnych pamiatok.
  • Posúdenie MVE vo vzťahu k plánom manažmentu povodňového rizika, v ktorých budú stanovené ciele ochrany pred povodňami a opatrenia na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní. 

 

    

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                        predseda