Vytlačiť
Kategória: Dokumenty OZ Rieka
Prečítané: 1232x

Okresný úrad Topoľčany

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1738

955 40 Topoľčany                 

 Pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti Malá vodná elektráreň Nitrianska Streda

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov na základe uverejnenia rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti ,,Malá vodná elektráreň Nitrianska Streda“, Vám zasiela podľa § 30 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tieto pripomienky.

 

VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

 

 

V časti 2.2. špecifické požiadavky žiadame preformulovať a doplniť tieto body

 

2.2.3 Kumulatívny vplyv MVE na vodnom toku Nitra na ekologický stav útvaru povrchovej vody dotknutého územia povodia rieky Nitry, predovšetkým v súvislosti s predpokladanými zmenami fyzikálnych vlastností a plnením podmienok Rámcovej smernice o vode.

2.2.8 Kumulatívny vplyv MVE na vodnom toku Nitra na kvalitu povrchových vôd v dôsledku prehradenia koryta toku, ktoré spôsobí zníženie rýchlosti prúdenia vody, zvýši ukladanie sedimentov a zhorší samočistiacu schopnosť vody.

2.2.10 Zmapovanie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny, početnosti a biomasy jednotlivých druhov rýb so stanovením návrhu opatrení eliminujúcich škody na rybách. Ichtyologický prieskum treba vykonať v jarnom a jesennom období.

 

    

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                        predseda