OBEC SVRČINOVEC

023 12 Svrčinovec

Odvolanie proti rozhodnutiu Obce Svrčinovec č. 276/2014 zo dňa 05.11.2014 na výrub drevín a krovín

 

 Rozhodnutím č. 276/2014 zo dňa 05.11.2014 vydala Obec Svrčinovec pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len ,,NDS“) opakovaný súhlas na výrub drevín a krovín rastúcich na pozemkoch určených na zastavanie líniovou stavbou ,,Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“ v k.ú. Svrčinovec. 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov podáva proti tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote odvolanie, ktoré odôvodňuje nasledovne.

Obec Svrčinovec ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín neodstránil vady rozhodnutia č.j. 276/2014 Aj-464/2014 zo dňa 28.04.2014 napriek tomu, že Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie v odvolacom konaní tučným písmom zvýraznil všetky zákonne porušenia vo svojom rozhodnutí č. OU-CA-OSZP-2014/006392 zo dňa 21.07.2014 a zároveň ho zrušil a vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Dôvodom boli najmä tieto skutočnosti:

- Obec Svrčinovec nesplnila povinnosť v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.

- Rozhodnutie Obce Svrčinovec o uložení finančnej náhrady pre žiadateľa do výšky spoločenskej hodnoty drevín nie je zdôvodnené v rozhodnutí č.j. 276/2014 Aj-464/2014 zo dňa 28.04.2014 a ani v zápisnici.

- Zistenie rozdielu medzi vyčíslením spoločenskej hodnoty drevín a krovín. V inventarizácii drevín a krovín na výrub zo dňa 17.02.2014 bola spoločenská hodnota drevín a krovín vyčíslená na sumu 1 138 178,87 € a v inventarizácii zo dňa 27.03.2014 bola spoločenská hodnota drevín a krovín znížená na 413 408,67 €. V rozhodnutí nebola táto zmena zdôvodnená.

-  V dokumente ,,Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín“ sa údaje o zdravotnom stave drevín nenachádzajú.

- Správny orgán pri vydávaní rozhodnutia nedodržal lehotu pre rozhodnutie v zmysle § 49 zákona o správnom konaní.

- Námietky uplatnené v odvolaní poukazujúce na porušenie zákona o správnom konaní.

Obec Svrčinovec ako orgán prvého stupňa nerešpektoval pri nezmenených skutkových okolnostiach právny názor vyslovený druhostupňovým orgánom v odvolacom konaní podľa § 59 ods. 3 zákona o správnom konaní!

V rámci odvolacieho konania pri vydávaní nového rozhodnutia došlo k porušeniu zákona o správnom konaní, na čo sme upozornili v námietke proti postupu správneho orgánu Obce Svrčinovec pod č. 58/2014 zo dňa 06.10.2014. Podľa § 3 zákona o správnom konaní správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. V zmysle § 29 zákona o správnom konaní správny orgán neprerušil ani nepožiadal v zmysle § 49 ods. 2 odvolací orgán o predĺženie lehoty a teda postupoval v rozpore s týmto zákonom podľa ktorého je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania. Odvolacie konanie trvalo takmer tri mesiace. Podľa § 33 správneho zákona musí dať správny orgán účastníkom konania pred vydaním rozhodnutia možnosť, aby sa mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Oznámenie o začatí nového konania na vydanie súhlasu na výrub drevín a krovín a upustenie od ústneho rokovania a miestneho skúmania pod č. 276/2014 zo dňa 22.09.2014 je absolútne zmätočné, pretože sa odvoláva na žiadosť podanú NDS dňa 20.02.2014 a bez akéhokoľvek odôvodnenia upúšťa od ústneho rokovania a potrebného miestneho skúmania. Správny orgán sa v novom rozhodnutí chaoticky vysporiadal s pripomienkami účastníkov konania ako aj s právnym názorom odvolacieho orgánu.    

Uvádzaná skutočnosť, že Obec Svrčinovec nevlastní vhodné pozemky na náhradnú výsadbu v potrebnom rozsahu, neznamená, že v katastrálnom území obce neexistujú takéto pozemky po dohode s ich vlastníkmi.Okrem toho v zmysle § 69 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny obec obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. 

 

Odôvodnenie zmeny spoločenskej hodnoty drevín a krovín zo strany Obce Svrčinovec považujeme za neopodstatnené, pretože novela zákona o ochrane prírody a krajiny nerieši výpočet spoločenskej hodnoty drevín a krovín. Hodnotu drevín a krovín upravuje vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. Ocenenie drevín a krovín vykonáva odborne spôsobilá osoba v súlade s vykonávacou vyhláškou a skutočným stavom v teréne. Keďže hodnoty drevín a krovín boli upravené vo väčšine prípadov navýšením ich hodnoty, nemohlo dôjsť k tak výraznému zníženiu celkovej hodnoty.

Po oboznámení sa s ,,Inventarizáciou a spoločenským ohodnotením drevín“ máme k tomuto podkladu pochybnosť a preto navrhujeme v odvolacom konaní vykonanie terénnej obhliadky, za účasti ŠOP SR SCHKO Kysuce a znalecké dokazovanie.

 

Nerešpektovanie právneho názoru a opakované porušenie základného procesnoprávneho predpisu zákona o správnom konaní a hmotnoprávneho predpisu zákona o ochrane prírody a krajiny považujeme za dostatočný dôvod na opätovné zrušenie rozhodnutia č. 276/2014 zo dňa 05.11.2014.

 

  

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      Predseda

  

Na vedomie:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava