Okresný úrad Žiar nad Hronom

odbor starostlivosti o ŽP

Nám. Matice slovenskej 8

965 01 Žiar nad Hronom 

 Doplnenie stanoviska k oznámeniu o začatí konania vo veci podaného odvolania proti rozhodnutiu Obce Trnavá Hora č. 462/2014 zo dňa 18.08.2014 a návrh na podanie predbežnej otázky

 

 Listom č. OU-ZH-OSZP-2014/008765 zo dňa 28.10.2014 ste nám oznámili začiatok konania vo veci podaného odvolania proti rozhodnutiu Obce Trnavá Hora pod číslom 462/2014 zo dňa 18.08.2014 doplnením konania spojeným s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.11.2014 v k.ú. Pitelová.

Na začiatku konania sme uplatnili priamo v teréne písomnou formou námietku proti postupu Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie Žiar nad Hronom (ďalej len ,,OU ZH“) z dôvodu neobjektívnosti vedenia tohto konania. Ing. Nogová spoločne s Ing. Dušanom Berkešom za OU ZH sa v tomto odvolacom a súčasne doplnkovom konaní opierali o stanovisko orgánu ochrany prírody vydané k zámeru MVE Jalná na rieke Hron v rámci EIA štúdie z roku 2012. Na druhej strane účastníkov konania po ich vyjadrení, že nechcú vodnú stavbu MVE Jalná vo svojej obci neustále poučovali, že výrub drevín je samostatným  konaním podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Okrem toho títo úradníci často spomínali, že ak vydajú súhlas na výrub drevín a krovín, tento bude podmienený právoplatným stavebným povolením. Toto tvrdenie považujeme za vážny zásah do rozhodovania správneho orgánu v danej veci a preto navrhujeme, aby sa OU ZH zaoberal predbežnou otázkou a to prerušenie konania až do právoplatného súdneho rozhodnutia o umiestnení MVE Jalná na rieke Hron! 

Zároveň si dovoľujeme druhostupňový orgán ochrany prírody upozorniť na tri základné zásady.

Po prvé, účelom odvolacieho konania je vždy iba preskúmať rozhodnutie orgánu prvého stupňa, nie nahrádzať prvostupňové konanie. Pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia odvolací orgán postupuje samostatne a nezávisle od zistení, hodnotení, ako aj od stanoviska orgánu prvého stupňa.

Po druhé, odvolací orgán nemôže rozhodovať o veci, ktorá nebola predmetom rozhodovania v prvom stupni, pretože potom by už nešlo o preskúmanie rozhodnutia, ale o nové rozhodovanie v inej veci.

Po tretie, odvolací orgán je oprávnený a súčasne povinný preskúmať rozhodnutie v celom rozsahu.

Na konaní predložený podklad Špecifikácia drevín na výrub, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 47 novely zákona NR SR č. 506/2014 k Malej vodnej elektrárni Jalná z novembra 2014 považujeme za účelový a tendenčný. Dôvodom je skutočnosť, že OU ZH zámerne nepozval zástupcov odbornej organizácie Štátnu ochranu prírody SR, SCHKO Štiavnické vrchy, pretože mal dostatočnú vedomosť o tom, že nesúhlasia s výrubom brehového porastu rieky Hron. Zároveň sú kompetentní vyjadrovať sa k výrubu brehového porastu rieky Hron, ktorá predstavuje nadregionálny biokoridor v spojitosti s jeho funkciou a významom pre zabezpečenie ochrany prírody.            

OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov považuje prístup druhostupňového orgánu ochrany prírody za neobjektívny a účelový s jediným cieľom vyhovieť žiadateľovi pri žiadosti o výrub drevín ešte pred právoplatným skončením súdneho sporu. Upozorňujeme, že proti rozhodnutiu o umiestnení vodnej stavby MVE Jalná na rieke Hron boli podané žaloby a preto podľa súdnej judikatúry platí zásada, že správny orgán, ktorý koná vo veci, je nielen oprávnený, ale i povinný zaoberať sa predbežnými otázkami, ak sa v konaní vyskytnú. To znamená, že správny orgán nesmie nikdy zostať pasívnym vo vzťahu k predbežnej otázke. Z dôvodu hrozby vzniku rozsiahlej škody v hodnote 73 575,71 € žiadame, aby správny orgán konanie prerušil až do právoplatného súdneho rozhodnutia. V prípade, že dôjde  k výrubu brehového porastu, podáme žalobu za nesprávny úradný postup proti OU ZH za vznik rozsiahlej ekologickej škody.   

 

S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda