Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Stanovisko k Vodnému plánu SR

 K oznámeniu o strategickom dokumente ,,Vodný plán SR“, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

 

Namietame, aby výstupná podoba koncepčného dokumentu bola iba v jednom variante, čiže monovariantná! Takáto podoba koncepčného dokumentu je neekologická!

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Žiadame, aby boli uverejnené údaje o chemickom a ekologickom stave vôd získané monitoringom povrchových a podzemných vôd, ktoré sa vykonávajú v zmysle Rámcovej smernice o vode. Verejnosť má právo oboznámiť sa s výsledkami monitoringov, resp. stavom kvality vôd.

 

Opatrenia na povrchové vody žiadame doplniť o toto opatrenie:

 

Obmedziť fragmentáciu vodných tokov vytváraním nových migračných bariér, najmä hati a zdrži za účelom hydroenergetického využitia.

 

  

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda