Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava               

                                                             

Stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente: ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“

 

 

K oznámeniu o strategickom dokumente ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ ďalej len (,,AKHEP“), Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

 

Nesúhlasíme s formuláciou charakteru tohto rámcového východiskového dokumentu zameraného na zabezpečenie rozvoja využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR na výrobu elektrickej energie vodnými stavbami s energetickým využitím s výkonom do 10 MW, označovanými ako malé vodné elektrárne – MVE. Je veľkou chybou, že predmetom posudzovanej koncepcie nie je aj príprava veľkých vodných elektrárni. Žiadna smernica Európskej únie, žiaden predpis na národnej úrovni a ani logický argument neexistuje, aby sa tento strategický dokument diferencoval podľa toho, akými vodnými stavbami sa bude využívanie HEPu plniť, či to budú mikroelektrárne, malé vodné elektrárne, stredne a veľké elektrárne alebo prečerpávacie vodné elektrárne. Toto členenie považujeme za nesprávne, účelové a preto proti súčasnej formulácii charakteru dokumentu vznášame zásadnú námietku! Do dokumentu žiadame doplniť všeobecne zdroj elektrickej energie - vodné stavby s energetickým využitím bez diferenciácie podľa výkonu.

 

3. Hlavné ciele

V súvislosti s charakterom dokumentu považujeme za chaotické, nepresné a zavádzajúce uvádzať, že ,,Vzhľadom na to, že lokality vhodné pre umiestňovanie veľkých vodných elektrárni sú už v súčasnosti hydroenergeticky využívane, resp. v štádiu príprav a výstavby VVE, koncepcia ich ďalší rozvoj nerieši a zameriava sa len na MVE“. OZ Rieka navrhuje doplniť koncepciu aj o VVE ako sú plánované vodné nádrže a vodárenské nádrže, ktorých celospoločenský prínos bude prevyšovať nad negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Vysoká hustota navrhovaných profilov na výstavbu MVE (tzv. teoretický využiteľný HEP) so vzdialenosťou cca 3 – 5 km medzi jednotlivými profilmi zničí biodiverzitu a zlikviduje prirodzené funkcie vodných tokov. Na to nie je potrebné posudzovanie, postačujú znalosti a vedomosti z ekológie a biológie.

 

5. Uvažované variantné riešenia

Namietame, aby výstupná podoba koncepčného dokumentu bola iba v jednom variante! Takáto podoba koncepčného dokumentu je neekologická! Aký je to charakter, prípadne dôvody, ktoré určujú jednovariantnosť strategického dokumentu? Bez konkretizácie a odborného zdôvodnenia považujeme tento návrh za neakceptovateľný a z hľadiska cieľov iných smerníc (napr. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec spoločenstvá v oblasti vodnej politiky tzv. RSV – rámcová smernica o vode, Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Dohovor o mokradiach tzv. Ramsarský dohovor) za neodôvodniteľný.

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie Koncepcia obsahuje len všeobecné údaje o vplyvoch na životné prostredie. Spracovateľ v dokumente zabudol alebo zámerne neuvádza, aký konkrétny priaznivý vplyv bude mať realizácia jednotlivých strategických cieľov. Porovnávanie využitia HEPu s výrobou elektrickej energie z fosílnych palív je neaktuálne a neprofesionálne. Cez toto porovnanie spojené s ochranou ovzdušia má tento dokument nájsť podporu u verejnosti a vzbudiť dojem ekologického dokumentu. Až na základe dôkladného posúdenia tohto strategického dokumentu a porovnania s komplexne dopracovanými analýzami  celého energetického mixu sa možno objektívne rozhodnúť, ktorý druh energie bude preferovaný, resp. utlmovaný ekonomickými nástrojmi štátu v prospech verejného záujmu. Podľa vyjadrenia súčasnej Vlády SR, prioritou by malo byť dokončenie jadrovej elektrárne Mochovce. Výroba elektrickej energie z jadra zabezpečí energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky v budúcnosti a preto nie je potrebné preferovať za každú cenu vodnú energiu. Podľa vyhlásenia popredných predstaviteľov Slovenskej republiky, energia z OZE je jednou z najdrahších a svojim spôsobom spomaľuje rast ekonomiky, zvyšuje vstupné náklady a má priamy ekonomický dopad na obyvateľov tejto krajiny. S týmto sa absolútne stotožňujeme.

 

5. Vplyvy na Chránené územia

Vodné toky napriek tomu, že sa nenachádzajú vo vyššom stupni územnej ochrany patria medzi hydrické biokoridory lokálneho, regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu, ktoré spájajú významné biocentrá a územia začlenené do sústavy NATURA 2000, kde predmetom ochrany sú priamo ryby alebo sú predmetom ochrany živočíchy priamo troficky viazané na ryby. 

 

Opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov

Vo vzťahu k cieľom rámcovej smernice o vode (čl. 4 RSV) podporovanými Plánmi manažmentu správnych území Slovenska a v zmysle čl. 11 RSV, programu opatrení plánov manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach (PMP) a zároveň z procesu SEA je potrebné zamerať sa hlavne na elimináciu narušenia pozdĺžnej kontinuity riek a habitatov (hlavne spriechodnením funkčným rybovodom alebo biokoridorom), na zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí (inundácií s tokom a na elimináciu ostatných morfologických zmien). Cieľom týchto opatrení má byť údajne prepojenie habitatov a zvýšenie druhovej rôznorodosti vodných organizmov, čo by malo v konečnom dôsledku zlepšiť ekologický stav útvarov. Tieto opatrenia majú priaznivý účinok i na redukciu živín a protipovodňovú ochranu, na elimináciu ostatných hydromorfologických vplyvov, na elimináciu hydrologických zmien a na zabránenie havarijného stavu. Spracovateľ veľmi zjednodušene až demagogicky navrhuje opatrenia, ktoré by mali podľa jeho názoru eliminovať súčasne silne narušenú pozdĺžnu kontinuitu riek a habitatov. Na margo uvádzaného ,,spriechodnenia funkčným rybovodom alebo biokoridorom“ je jasné, že nerozumie problematike rybovodov a biológii vodných živočíchov. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že funkčnosť rybovodov sa zisťuje monitoringom a preto nie je možné popredu tvrdiť o návrhu rybovodu, že je funkčným a to až do času kým sa nepreukáže jeho funkčnosť. Na území Slovenska existuje veľké množstvo migračných bariér, ktoré treba spriechodniť a nie vytvárať nové. Spracovateľom uvádzané tvrdenie, že navrhované opatrenia pomôžu naplniť ciele, t.j. prepojenie habitatov a zvýšenie druhovej rôznorodosti vodných organizmov by mohlo v konečnom dôsledku zlepšiť ekologický stav útvarov, považujeme za demagógiu bez odbornej argumentácie a podložených relevantných podkladov!

 

Žiadame, aby boli do dokumentu v rámci variantného riešenia doplnené  iné technické riešenia MVE (derivačné MVE), ktoré sú environmentálne prijateľnejšie a nebudú narúšať pozdĺžnu kontinuitu vodných tokov.

 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

Jediné uvádzané riziko súvisiace s realizáciou koncepcie a to nesplnenie strategických cieľov v objeme výroby elektrickej energie v MVE považujeme za účelové a neprofesionálne. Podľa nášho názoru existuje oveľa viac rizík a to, že podporou výroby elektrickej energie v MVE dôjde k porušeniu cieľov iných smerníc ako napr. RSV, Smernice o biotopoch a iných a Slovenská republika bude sankcionovaná za ich porušovanie. Výstavbou MVE a zmenou hydrologického režimu vodných tokov ako aj už v súčasnosti nadhodnocovanému výkonu jednotlivých profilov sa zistí ich neefektívna výroba, pričom budú v toku spôsobovať veľké hospodárske a ekologické škody. Nesplnenie strategických cieľov je možné vždy zdôvodniť odbornou argumentáciou. Možné riziká a negatívne vplyvy sú známe už v súčasnosti a po riadnom posúdení tohto strategického dokumentu poskytnú ešte objektívnejší obraz.

 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice

Nepredpokladá sa negatívny vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice SR súvisiaci s uplatňovaním strategického dokumentu. Spracovateľ podcenil vplyvy, pretože uplatňovanie tohto strategického dokumentu bude mať preukázateľný vplyv na životné prostredie susedných štátov, najmä Maďarsko, Rakúsko, Českú republiku a Poľsko. Rieky Váh, Hron a Morava ústia do Dunaja a ten je medzinárodným biokoridorom. Obmedzenie až znemožnenie migrácii rýb bude viesť k zníženiu biodiverzity, zníženiu početnosti populácii rýb a v konečnom dôsledku spôsobí ich zánik. Ide o priamy vplyv na územia začlenené v sústave NATURA 2000 a rybárstvo.      

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda