Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k povoleniu výnimky z druhovej ochrany a udelenia súhlasu na zmenu stavu mokrade pre spoločnosť MVE Šášovské Podhradie

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe listu č. 7195/2015-2.3 zo dňa 19.11.2015, ktorým ste oboznámili účastníkov správneho konania s podkladmi pre rozhodnutie a o spôsobe ich zistenia pred vydaním rozhodnutia vo veci plánovanej výstavby Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie na rieke Hron, dáva toto vyjadrenie.

 

 OZ Rieka sa stotožňuje so stanoviskom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky ŠOP SR/5528/2015 zo dňa 11.11.2015, v ktorom neodporúča orgánu ochrany prírody povoliť žiadateľovi výnimku zo zákazov ustanovených zákonom o ochrane prírody a krajiny na výstavbu MVE Šášovské Podhradie. Argumenty týkajúce sa významnosti tohto úseku rieky Hron z dôvodu jeho zachovalosti a výskytu chránených druhov živočíchov treba považovať za rozhodujúce faktory pri posudzovaní vplyvov zámeru a následne rozhodovaní o udelení výnimky. V súvislosti s plánovaným zámerom výstavby MVE treba zdôrazniť význam rieky Hron v celom strednom úseku, pretože ide o nadregionálny biokoridor spájajúci významné biocentrá a umožňujúci migráciu vodných živočíchov. Výskyt viacerých chránených európsky významných druhov rýb ako sú mrena severná (Barbus barbus Linnaeus, 1758), mrena škvrnitá (Barbus petenyi Risso, 1826), hlavátka podunajská (Hucho hucho Linnaeus, 1758), boleň dravý (Aspius aspius Linnaeus, 1758), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758), hrúz Kesslerov (Gobio kessleri Dybowski, 1862), lopatka dúhová (Rhodeus amarus Pallas, 1776) je ovplyvnený zatiaľ vyhovujúcimi prirodzenými podmienkami. V záujmovom úseku sa okrem rýb vyskytuje aj užovka fŕkaná (Natrix tessellata) a skokan hnedý (Rana temporaria), čím sa daný úsek rieky radí medzi najhodnotnejšie biotopy, ktoré spĺňajú kritéria na zaradenie do národného zoznamu Území európskeho významu. Keďže Hron sa vyznačuje v záujmovom úseku vysokou biologickou hodnotou najmä ako biotop rýb, obojživelníkov, plazov a spoločenstiev rastlín viazaných na prítomné mokrade a povolením výnimky na výstavu MVE hrozí nebezpečenstvo narušenia priaznivého stavu populácií týchto druhov živočíchov, nesúhlasíme s povolením výnimky z druhovej ochrany a udelením súhlasu na zmenu stavu mokrade.

Žiadateľom navrhované zmierňujúce opatrenia v podobe vybudovania prepážkového, bazénového veľkokomorového rybovodu o šírke 5 m v žiadnom prípade nenahradí súčasnú voľnú migráciu vodných živočíchov. Pri vysokej druhovej diverzite záujmového úseku rieky Hron, v ktorom sa vyskytuje 25 druhov rýb, patriacich do 7 čeľadí s rôznymi nárokmi na migrácie je prakticky nemožné zabezpečiť prúdovú ako aj poprúdovú migráciu pre všetky druhy rýb. Zánik prúdivých úsekov nevyhnutných pre život a prirodzenú reprodukciu pôvodných reofilných druhov rýb spôsobí výrazné zníženie početnosti všetkých druhov viazaných na lotické prostredie a tým priame ohrozenie ich genofondu.    

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že predmetný zámer výstavby MVE Šášovské Podhradie nebol posúdený podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo bolo aj dôvodom zrušenia územného rozhodnutia Krajským súdom v Banskej Bystrici.

 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda