Obec Svrčinovec

Mgr. Renáta Majchráková – starostka

Ústredie č. 858

023 12 Svrčinovec

 

Stanovisko k obstarávaniu nového Územného plánu Obce Svrčinovec

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám na základe oznámenia o začatí obstarávania Územného plánu Obce Svrčinovec pod číslom 1 – ÚPN/2015 zo dňa 19.10.2015 uverejneného na webovej stránke obce Svrčinovec dáva toto stanovisko.

 

OZ Rieka požaduje, aby v novom územnom pláne Obce Svrčinovec bol kladený dôraz na ochranu povrchových a podzemných vôd ako i všeobecne ochranu životného prostredia jeho obyvateľov, ktorí sú v súčasnosti už aj tak extrémne vystavení negatívnym vplyvom ako je nadmerný hluk, vibrácie, prašnosť, znečistenie miestnych komunikácií v dôsledku nadmernej cestnej premávky a stavebných prác na diaľnici. Keďže doterajšie riešenia rozvoja obce boli zamerané skôr na zhoršenie kvality bývania a stavu životného prostredia, sme presvedčení, že pri plánovaní rozvoja obce v novom územnom pláne je potrebné sa orientovať na jeho zlepšenie. Pri plánovaní rozvoja obce treba zabezpečiť vyváženosť funkčného využitia územia. K ploche zastavaného územia treba plánovať primeranú plochu pozemkov, ktoré budú využívané na oddych a rekreáciu. Zeleň zlepšuje životné podmienky ľudí a preto podporujeme akékoľvek investície do zelenej infraštruktúry v obci. Domnievame sa, že zelená infraštruktúra je v súčasnosti najlepšou alternatívou pre obce silno atakované antropogénnymi vplyvmi. V porovnaní s inými obcami sú vo Svrčinovci silno poddimenzované prvky zelene a preto navrhujeme vyčleniť všetky nevyužité voľné plochy v intraviláne prednostne na rekreáciu a oddych. Ide predovšetkým o pozemky (lúky) nachádzajúce sa v lokalite pri Šlahorovom potoku pod cintorínom, pozemky (lúky) pri Čierňanke medzi Svrčinovcom a Čiernym a pozemky (lúky) pri rybníku medzi Svrčinovcom a Čadcou. Tieto lokality sú významné aj z hľadiska ochrany prírody a preto bude najlepším riešením ich využitie na rekreáciu a oddych so zachovaním ich prírodných hodnôt.

Podľa nášho zistenia sa do Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja z dôvodu nezáujmu Obce Svrčinovec dostal zámer novej trasy elektrovodu, s čím sa bude musieť obec vysporiadať vo svojom novom územnom pláne. Táto obrovská environmentálna záťaž ovplyvní v budúcnosti rozvoj obce a výrazne zhorší životné podmienky obyvateľov. Zámer vedenia novej trasy elektrovodu č. 404 Varín - Nošovice a jeho rozšírenie na 2 x 400 kW cez územie obce Svrčinovec významne ovplyvní zdravie ľudí bývajúcich v bezprostrednej blízkosti tejto stavby a znehodnotí veľké územie obce. Lesné pozemky cez ktoré bude viesť trasa elektrovodu stratia na hodnote, pretože na nich nie je možné pestovať les. Estetický vzhľad obce sa významne zmení k horšiemu. Znehodnotí sa vodná plocha rybníka, ktorý je kaprovým rybárskym revírom a využívajú ho miestni rybári združení v MO SRZ Čadca.

Vzhľadom na vyjadrenie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. o možnosti ponechania trasy elektrovodu v jeho pôvodnom koridore, Vás žiadame, aby ste vykonali maximálne úsilie na ochranu životného prostredia, záujmov obce a jej obyvateľov.

V súvislosti s rozhodnutím vypracovania nového územného plánu si Vás dovoľujeme upozorniť, že územný plán je strategickým dokumentom a preto je povinnosťou vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,EIA zákon“).

Zároveň požadujeme, aby ste nás informovali o vyhodnotení nášho stanoviska ako aj iných stanovísk a pripomienok k zadaniu ÚPN. OZ Rieka má záujem aktívne sa spolupodieľať na tvorbe nového ÚPN Obce Svrčinovec.

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda

Na vedomie: Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca