Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho

rozvoja Slovenskej republiky

sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov

Nám. slobody č. 6

810 05 Bratislava 15

 

Rozklad proti rozhodnutiu MDVRR SR č. 16456/2015/SCDPK/64388 zo dňa 09.11.2015

 

Na základe doručenia rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVRR SR“) pod číslom 16456/2015/SCDPK/64388, ktorým bola povolená stavebníkovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava stavba ,,Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“, podávame proti tomuto rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.

 

Z procesného  hľadiska namietame postup správneho orgánu, ktorý napriek našej námietke uplatnenej v našom stanovisku č. 14/2015 zo dňa 09.08.2015, nezvolal ústne pojednávanie. V rozhodnutí nezvolanie ústneho pojednávania stavebný úrad odôvodnil tým, že v stavebnom konaní sa nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. To však neznamená, že stavebný úrad nemôže zvolať ústne pojednávanie, ktoré pomôže pri riešení opodstatnených pripomienok. Všetky nami uplatnené pripomienky pomôžu zabezpečiť ochranu životného prostredia. Napriek tomu, že stavebný úrad vyhovel väčšine nami uplatnených pripomienok, nesúhlasíme so zamietnutím nasledovnej pripomienky.

,,Z dôvodu výskytu neresísk na vodnom toku Čierňanka je potrebné prihliadať na ochranu rybárstva v zmysle § 18 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.“

Stavebný úrad nenavrhol opatrenia a pripomienku zamietol. Paradoxne túto pripomienku čiastočne akceptoval u iného účastníka konania Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Čadca a preto nie je jasné a zrozumiteľné, či pripomienku čiastočne akceptoval, v akom rozsahu a aké opatrenia navrhuje prijať.

Za vadu tohto rozhodnutia považujeme aj skutočnosť, že v stavebnom povolení nie sú uvedené dôležité podmienky uvedené v rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov a vyhodnotené vo vzťahu k stanoviskám účastníkov konania, čím je rozhodnutie nepreskúmateľné a zrušenia ktorého sa možno domáhať žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia.

Pri realizácii stavby Diaľnica ,,D3 Svrčinovec – Skalité“ došlo k výraznému poškodzovaniu vodných ekosystémov a rozsiahlym ekologickým a hospodárskym škodám v rybárskych revíroch práve z dôvodu nedostatkov a vad v rozhodnutí a preto žiadame, aby sa stavebný úrad pri povoľovaní stavby ,,Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovecriadil princípom predbežnej opatrnosti, ktorý patrí medzi základné princípy ochrany životného prostredia a v tomto prípade určil stavebníkovi opatrenia na predchádzanie vzniku škôd a minimalizovanie zásahov do vodných tokov priamo v stavebnom povolení.    

V stavebnom povolení sa neuvádzajú žiadne podmienky zabezpečujúce ochranu povrchových vôd vo vodných tokoch v zmysle vodného zákona a Rámcovej smernice o vode. Vypúšťanie odpadových vôd z vrtov a ostatnej stavebnej činnosti nesmie byť povolené vypúšťať do vodných tokov.

Podľa § 62 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stavebný úrad v stavebnom konaní preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa záujmov spoločnosti, predovšetkým ochrany životného prostredia a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Táto podmienka vyplývajúca zo stavebného zákona nie je podľa nášho názoru splnená.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiadame ministra, aby rozhodnutie zrušil a vrátil stavebnému úradu na nové konanie.

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                        Predseda