Zápisnica č. 5/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 13.08.2013

Prítomní:             podľa prezenčnej listiny – 4 poslancov k 16,30 hod.

Program:            

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Umiestnenie MVE a prezentácia projektu MVE investorom
  4. Návrh uznesenia
  5. Záver

 

Starosta vyzval zástupcov firmy BPE Púchov o prezentáciu projektu až do času, kedy bude OZ uznášaniaschopné. Následne Ing. Dušička odprezentoval celkový návrh MVE.

 

16, 55 hod.  – príchod poslanca Kubisa

 

K bodu č. 1

Zasadnutie OZ o 17,00 hod. otvoril, poslancov a ostatných prítomných privítal starosta obce.

Návrh programu dostali poslanci v pozvánke doručenej e-mailom. Keďže poslanci k návrhu programu nemali pripomienky, starosta dal o programe hlasovať:

Hlasovanie:        za: 5                      zdržal sa: 0                         proti: 0                 nehlasoval: 0

K bodu č. 2

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslancov Mgr. Krajgerovú a Ing. Šimkoviča a Mgr. Kuzára, za overovateľov zápisnice určil poslancov Jurcovú a Kubisa, za zapisovateľku Ing. Kiszelyovú. K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky a starosta dal o nej hlasovať:

Hlasovanie:        za: 5                      zdržal sa: 0                         proti: 0                 nehlasoval: 0

K bodu č. 3

Po odprezentovaní projektu sa starosta opýtal poslancov OZ, či majú otázky k prezentácií.

p.Kuzár: Na všetko sme sa pýtali už skôr, dajme slovo verejnosti.

V.Vyrostek: Ako sa zabráni zanášaniu rieky Poprad? Či sa neporušuje smernica EA? Ako vysoko budú hate?

Ing. Dušička: Voda tam bude pretekať cez pružinovú klapku vysokú pol metra do koryta rieky. Vtedy MVE elektrinu nevyrába

Starosta dodal, že prezentácia je k nahliadnutiu aj v tlačenej podobe.

V.Vyrostek: Má vôbec význam, niečo tam budovať, keď je tam lesná škôlka, ktorá tiež niečo stála?

V.Vyrostek: Tá klapka zdvihne vodu o pol metra?

p. Novosad: Všetko bude riešené v manipulačnom poriadku. Táto elektráreň vyrába len 320 kW.

R.Čižinský: Bude zvýšená hladina nad klapkou? Nebude potom podmáčaná pôda v dosledku zvýšenej hladiny?

Na otázku odpovedal Ing. Dušička a p.Novosad

R.Čižinský: Prečo chcete stavať malé nerentabilné elektrárne? Argumentoval cenami zelenej energie v ČR

Odpovedali p. Bošňák a Novosad

D. Kiszelyová: Čo bude mať z tohto projektu obec?

p. Bošňák: Budeme obci platiť nájom, neskôr by sme sa dohodli, či to bude mesačne alebo ročne. A ešte bude zamestnaný človek na pár hodín denne.

M. Kiszely: Už tri krát sme boli vytopení. Prosím Vás nerobte to!

V. Vyrostek: Čítal som plánovaný rozvoj obce. Vraj chceme v obci zveľadiť futbalové ihrisko, vytvoriť rybníčky. Ak sa MVE postaví, bude aj hať a budeme vytopení. Zdvihne sa hladina a nebude nič!

R. Čižinský: A ako sa zabráni ľadom? Čo sa stane, ak sa ľady zastavia?

Odpovedal p. Novosad

M. Kiszely: Bude to priechodné vodákom, rybám?

p. Novosad: Otáčky MVE sú 20 za 1 minútu, takže ryby dokážu preplávať bez ujmy

p. Bošňák: Profil rieky Vám to nezníži

V. Vyrostek: Viete, v iných krajinách dochádza k revitalizácií riek, ľudia sa snažia dať rieky do pôvodného stavu. Aj to malé zdvihnutie hladiny nám zdvihne spodnú vodu.

Odpovedal p. Dušička

Starosta: Sú ešte nejaké otázky?

V.Vyrostek: Obec by mala chrániť porasty okolo riek

R.Čižinský: Mám tu nariadenie vlády, kde sa hovorí o tom, že vybudovanie hrádzí bude ničiť prostredie, ak to obec nebude akceptovať, hrozí pokuta. Neviem, či si to poslanci uvedomujú. Či to bude všetko reálne, ukáže čas. Dopodiaľ všetky elektrárne na rieke Poprad nefungujú. Za necelé 2 roky sa zmenil tok rieky Poprad (pri Skrutkárni je 2m nános bahna). Netreba robiť zásahy do rieky Poprad). Dalšie štúdie dokázali, že po niekoľkých rokoch to bude zdevastované.

V.Vyrostek: Zničí to turizmus, spísali sme petíciu proti výstavbe MVE na rieke Poprad. Nikto nevie, čo bude o niekoľko rokov. Mali by sme zvážiť zachovanie prirodzeného toku rieky.

Na otázky odpovedal p. Novosad

R. Čižinský: Je taká elektráreň postavená niekde inde v porovnaní s riekou Poprad?

Odpovedal p. Novosad,

p. Bošňák hovoril o postupoch povoľovania stavby, geologických postupoch, finančných nákladoch a iné

Odpovedal aj p. Dušička

R.Čižinský: Čo ak  projekt postavíte a potom zistíte, že to nefunguje?

Odpovedali p. Bošňák a Novosad

Starosta: Má ešte niekto otázky?

S.Vyrostek sa dotazuje na vzdutie hladiny na Jamborovom prahu

Odpovedal p. Dušička

P. Klein: Čo tá voda spraví pri povodniach? Prepáčte, nemôžem s Vami súhlasiť! Netreba zvolať verejnú diskusiu? Nemôže o tom rozhodnúť 5 poslancov!

V.Vyrostek: Stará Ľubovňa je s Popradom spojená cestou 1. triedy, ktorá je v katastrofálnom stave. Po Vašej výstavbe bude nonstop podmočená! Už teraz sú miesta, kde človek vojde popod cestu, pretože voda vymyla diery.

S.Vyrostek: Všetko zahynie. Nebudú ryby. Dva krát do roka sa konajú na rieke Poprad majstrovstvá Slovenska v chytaní rýb, ak sa MVE postaví, už to tu nebude

P. Klein upozornil poslancov, že niektorí z nich bývajú v záplavovej oblasti, aby si uvedomili, čo by spôsobili. Povedal, že bude ohrozená polovica dediny.

Odpovedal p. Novosad

P.Klein: Stále rozprávate to isté! Tiež som obchodník, chápem, že chcete predať, ja tiež! )Co sa potom stane, ak aj napriek tomu nás vytopí?

R.Čižinský: Aký bude mať vplyv vzdutia hladiny na spodnú vodu? Ak bude trvalý prietok, všetko bude podmočené, bude sa vymývať aj koryto!

Odpovedal p. Dušička

P.Klein: Ľudia to chcú počuť, chcem verejnú diskusiu!

Starosta: Na OcÚ bola doručená petícia proti výstavbe MVE na rieke Poprad.

Srtarosta následne prečítal znenie petície od občanov

S.Vyrostek: Kto bol doma, každý podpísal, ja len k tomu toľko.

Starosta vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili.

p.Kuzár: OZ berie na vedomie petíciu občanov a navrhuje odložiť rokovanie po prešetrení petície príslušnou komisiou a podaní správy pre OZ

Starosta dal o návrhu hlasovať:

Hlasovanie:        za: 5                      zdržal sa: 0                         proti: 0                 nehlasoval: 0

Keďže už  neboli žiadne otázky, starosta ukončil bod č.3

K bodu č. 4

Návrh uznesenia prečítala p. Mgr. Krajgerová

Hlasovanie:        za: 5                      zdržal sa: 0                         proti: 0                 nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Na záver rokovania starosta obce poďakoval poslancom a prítomným a rokovanie OZ ukončil o 18,30 hod.

 

Zapísala: Ing. Tatiana Kiszelyová                                                                             Overovatelia: Anna Jurcová a Pavol Kubis

 

 Uznesenie č. 5/2013

 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom zo dňa 13.08.2013

Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom:

A. schvaľuje:

program zasadnutia OZ

návrhovú komisiu v zložení Mgr. Krajgerová,  Ing. Šimkovič, Mgr. Kuzár

B berie na vedomie:

petíciu občanov proti výstavbe MVE na rieke Poprad

C. odkladá:

rozhodovanie o MVE po prešetrení petície a podaní správy o petícií príslušnou komisiou

 

 

 

                                                                                             Ing. Viktor Selep,                                                                                                                                                          starosta obce