MVE Iliaš na rieke Hron

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

 Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne Iliaš (ďalej len ,,MVE Iliaš“) na rieke Hron v katastrálnom území mesta Banská Bystrica miestna časť Iliaš, Vám oznamujeme,

že máme záujem o účasť v konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzv. EIA zákon a tiež v správnom konaní vo veci povolenia MVE Iliaš.

 

Cieľom združenia je podľa stanov ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana vôd a bioty.  V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa bude združenie aktívne zapájať do rozhodovania o veciach verejných a podporovať zámery a činnosti aj iných občianskych iniciatív, ktoré pomôžu zabezpečiť zdravé životné prostredie a obnovu nepriaznivého stavu krajiny a vodných tokov Slovenskej republiky.

Zároveň Vás žiadame o doručovanie všetkej korešpondencie súvisiacej s predmetnou MVE Iliaš na adresu občianskeho združenia.

 

 S pozdravom

 

                                                                           Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                   Predseda 

 

Na vedomie: MsO SRZ Banská Bystrica, Rutkaya Nedeckého 2, 974 01 Banská Bystrica