Obecný úrad Liptovský Ján
Jána Kalinčiaka 39
032 03 Liptovský Ján

MVE na rieke Váh Liptovský Ján

  Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne (ďalej len ,,MVE“) na rieke Váh Liptovský Ján v katastrálnom území obce Liptovský Ján a Podtureň, Vám oznamujeme, že máme záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE.

Cieľom združenia je podľa Stanov OZ Rieka ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa bude združenie aktívne zapájať do rozhodovania o veciach verejných a podporovať zámery a činnosti aj iných občianskych iniciatív, ktoré pomôžu zabezpečiť zdravé životné prostredie a obnovu nepriaznivého stavu krajiny a vodných tokov Slovenskej republiky.

(2) Podporovať a podieľať sa na aktivitách s cieľom zamedzenia poškodzovania vodných ekosystémov a presadzovania environmentálne šetrných a racionálnych spôsobov a alternatív  využívania vôd a vodných tokov.

(3) Vytváranie podmienok pre revitalizáciu narušených prírodných ekosystémov vodných tokov a ich prítokov. Vypracovávanie revitalizačných projektov a zabezpečovanie ich realizácie. 

(4) Podporovať a pomáhať rozvíjať vidiecky cestovný ruch, vodnú a pešiu turistiku, rybárstvo, poľovníctvo a iné dobrovoľné činnosti podporujúce cestovný ruch, rekreačné a oddychové aktivity.

(5) Združenie bude nadväzovať kontakty a spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami.

(6) Združenie bude poskytovať poradenskú, konzultačnú a osvetovú činnosť týkajúcu sa jeho aktivít a tiež organizovať náučné semináre, konferencie a iné akcie na podporu cieľov združenia.

(7) Združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy.

 

Zároveň Vás žiadame o doručovanie všetkej korešpondencie súvisiacej s predmetnou MVE na adresu občianskeho združenia.

 

 

S pozdravom

                                                                           Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                   Predseda

 

 Na vedomie: MsO SRZ Liptovský Mikuláš, ul. A. Kmeťa č. 7, 031 01 Liptovský Mikuláš