Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Malé vodné elektrárne
Prečítané: 2625x

MVE na rieke Poprad Hniezdne

OBEC HNIEZDNE
065 01 Hniezdne

  Vzhľadom na zámer výstavby malej vodnej elektrárne (ďalej len ,,MVE“) na vodnom toku Poprad v katastrálnom území obce Hniezdne, Vám oznamujeme, že máme záujem o účasť v správnom konaní vo veci povolenia predmetnej MVE.

 

Cieľom združenia je podľa Stanov OZ Rieka ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. V záujme dosiahnutia týchto cieľov sa bude združenie aktívne zapájať do rozhodovania o veciach verejných a podporovať zámery a činnosti aj iných občianskych iniciatív, ktoré pomôžu zabezpečiť zdravé životné prostredie a obnovu nepriaznivého stavu krajiny a vodných tokov Slovenskej republiky.

(2) Podporovať a podieľať sa na aktivitách s cieľom zamedzenia poškodzovania vodných ekosystémov a presadzovania environmentálne šetrných a racionálnych spôsobov a alternatív  využívania vôd a vodných tokov.

(3) Vytváranie podmienok pre revitalizáciu narušených prírodných ekosystémov vodných tokov a ich prítokov. Vypracovávanie revitalizačných projektov a zabezpečovanie ich realizácie. 

(4) Podporovať a pomáhať rozvíjať vidiecky cestovný ruch, vodnú a pešiu turistiku, rybárstvo, poľovníctvo a iné dobrovoľné činnosti podporujúce cestovný ruch, rekreačné a oddychové aktivity.

(5) Združenie bude nadväzovať kontakty a spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami.

(6) Združenie bude poskytovať poradenskú, konzultačnú a osvetovú činnosť týkajúcu sa jeho aktivít a tiež organizovať náučné semináre, konferencie a iné akcie na podporu cieľov združenia.

(7) Združenie pri plnení svojich cieľov komunikuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy.

 

Zároveň Vás žiadame o doručovanie všetkej korešpondencie súvisiacej s predmetnou MVE na adresu občianskeho združenia.

 

 

S pozdravom

                                                                           Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                   Predseda  

 

 

Na vedomie: MO SRZ Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa