Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Kompletné znenie žiadosti o sprístupnenie informácií, adresovanej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

Na základe ustanovení §14 zákona č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o sprístupnenie informácií týkajúcich sa:

 1. - prehodnocovania MŽP SR naplánovaných profilov na výstavbu vodných elektrární ako nových energetických zdrojov („Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, schválený uznesením vlády SR č.178 z 9.marca 2011) a 
 2. - spôsobu prideľovania profilov na výstavbu MVE.

V súvislosti s informáciami o zriadení pracovnej skupiny zameranej na prehodnotenie profilov určených na výstavbu malých vodných elektrárni (MVE) na Ministerstve životného prostredia SR, si Vás dovoľujeme požiadať o zodpovedanie nasledovných otázok:

 • Bola v roku 2013 na MŽP SR zriadená pracovná komisia, ktorej úlohou má byť prehodnotenie profilov určených na výstavbu MVE a ktoré na základe jej odporúčaní budú údajne podporené ministerstvom?
 •    
 • Ak áno,  zriadil túto komisiu minister životného prostredia, alebo iný funkcionár z vedenia ministerstva; aké právomoci a štatút má táto komisia; kto je  predsedom komisie a kto sú jej členovia a tiež ktoré organizácie títo členovia zastupujú? Ak komisia už zasadala, žiadame Vás o zaslanie kópie zápisnice zo zasadnutia a stanoviská organizácií, ktoré majú v nej svoje zastúpenie. 

 

Čo je dôvodom  MŽP SR na prehodnocovanie ním naplánovaných profilov MVE?

 • (Jedná sa o prehodnotenie profilov z hľadiska – pochybenia MŽP SR pri environmentálnom posudzovaní v procesoch SEA alebo v EIA, v stanovení ich počtu; v nezohľadnení kumulatívnych vplyvov;  vzájomných vzdialeností na jednotlivých vodných tokoch a ich povodiach; prehodnocovanie profilov z environmentálneho hľadiska alebo v dôsledku  neimplementovania RSV do programu NKVHEPVT SR a jeho posudzovania; alebo má ísť o prehodnocovanie profilov z dôvodov ich pridelenia iným záujemcom ?).
 •    
 • Z 368 ministerstvom naplánovaných profilov na vodných tokoch je 77 profilov tzv. strategických na najvýznamnejších vodných tokoch SR (napr. na rieke Hron 38!  profilov MVE). Ako ekonomicky najvýhodnejšie sú však všetky tieto profily už v súčasnosti pridelené, kde väčšina z nich bola MŽP SR pridelená ešte pred schválením NKVHEPVT SR do roku 2030 (mnohé z nich ešte pred účinnosťou zákona 24/2006 Z.z.). Žiadame o odpoveď či budú aj tieto profily vecou prehodnocovania a z akého hľadiska?
 •    
 • V prípade, že komisia bola založená za účelom seriózneho, odborného prehodnotenia naplánovaných profilov pre výstavbu MVE, ako verejnosť zainteresovaná na ochrane životného prostredia - vodných tokov a ich biotopov, máme eminentný záujem o účasť na jej pracovných stretnutiach. V prípade nesúhlasného stanoviska MŽP SR o účasti verejnosti na pracovných stretnutiach komisie, žiadame o jeho zdôvodnenie.
 •    
 • Na základe konkrétnych prípadov, v ktorých investormi nadobudnutie profilov na výstavbu MVE nezodpovedá tvrdeniam ministerstva životného prostredia  a tiež medializovaným vyjadreniam a informáciám o (transparentnom) prideľovaní profilov na výstavbu MVE - výlučne realizovanom len na základe písomnej žiadosti záujemcu a výhradne len na základe odporúčania výberovej komisie  „Komisia pre rozvoj hydroenergetiky a optimálneho využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov v SR“ zriadenej na MŽP SR, žiadame ministerstvo o odpoveď na otázku;

 

Aké sú pre súkromných investorov ako uchádzačov o profily na výstavbu MVE iné, MŽP akceptované, metódy nadobudnutia resp. získania takéhoto profilu na vodnom toku a to hlavne profilu označenom ako strategický ?

 

Vopred ďakujeme za informácie.

 

S pozdravom,

 

Ing. Anton Žabenský

člen Rady OZ Rieka