Úspešná žaloba proti MVE Žiar nad Hronom

Dňa 30. septembra 2015 sme sa prostredníctvom predsedu OZ Rieka Ing. Petra Beleša, PhD. a člena Rady OZ Rieka Ing. Antona Žabenského zúčastnili pojednávania na Krajskom súde v Banskej Bystrici vo veci podanej žaloby žalobcami:


Stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
číslo spisu 18259/2015 zo dňa 20.08.2015

Na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub cca 177 ks drevín s obvodom kmeňa do 396 cm a krov 150 m2 rastúcich na pozemkoch parc. č. KN-C 3593/2 a 3592/4 v k.ú. Radvaň z dôvodu výstavby MVE Iliaš pre žiadateľa Rutland a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.


Stanovisko MO SRZ Štúrovo k investičnému zámeru MVE Kamenín

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - MO Štúrovo
943 01 Štúrovo, Nánanská 77
Štúrovo, 15. 1. 2013  


Stanovisko Rady SRZ k investičnému zámeru MVE Kamenín

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina
010 55 ŽILINA, Andreja Kmeta 20
Žilina 28.5.2013 


MVE Lisková – stanovisko k zámeru podľa prílohy č. 9 k zákonu NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Okresný úrad Ružomberok
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. A. Hlinku 74
034 06 Ružomberok