Stanovisko k zámeru MVE Iliaš

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

Listom č. OU-BB-OSZP3-2014/03580 zo dňa 08.01.2014 ste nám oznámili, že navrhovateľ RUTLAND a.s. Bratislava predložil Okresnému úradu Banská Bystrica podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zámer výstavby malej vodnej elektrárne Iliaš na rieke Hron.

 

Po preštudovaní zámeru uverejnenom na webovej stránke www.enviroportal.sk,  Vám dávame toto stanovisko.

OZ Rieka nesúhlasí so zámerom výstavby MVE Iliaš na rieke Hron. Dokument po obsahovej stránke spĺňa podmienky zámeru, ale obsahuje len základné údaje o živočíchoch, ktorých populácie budú najviac ovplyvnené a zároveň sú predmetom ochrany v územiach začlenených do sústavy NATURA 2000. V zámere absentuje aj botanický prieskum bylinnej vegetácie v záujmovom území. Údaje o výskyte rýb pochádzajú z iných lokalít rieky Hron a preto ich treba považovať za orientačné. Paradoxne je však podrobne navrhnutý rybovod s technickými parametrami k mrenovému pásmu, ale bez aktuálnych údajov o ichtyofaune a relevantných podkladov o funkčnosti tohto navrhovaného rybovodu v praxi.

V rámci tohto zámeru je rozhodujúcim faktom skutočnosť, že rieka Hron predstavuje nadregionálny biokoridor! Aj v zámere sa uvádza, že kostru ekologickej stability územia tvorí nadregionálny biokoridor Hron. Podľa toho je potrebné zamerať aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, zvlášť podrobne na vodné živočíchy, 

ktorých populácie budú touto stavbou najviac ovplyvnené. Priaznivý stav populácií niektorých živočíchov bude negatívnym vplyvom výstavby a prevádzky MVE značne ohrozený (dôkazom sú publikované práce o vplyvoch MVE na vodný ekosystém). V zámere sa uvádza, že regionálna až nadregionálna významnosť Hrona v územnom systéme ekologickej stability celého Pohronia je podporená vysokým stupňom zachovalosti biotopov samotnej rieky Hron, ktorý v porovnaní s ostatnými riekami na Slovensku zostal nadpriemerne zachovaný v prírodnej forme. Toto je dostatočný dôkaz významnosti vplyvu navrhovanej činnosti na rieku Hron.

Definovaný účel zámeru výstavby MVE Iliaš považujeme za účelový a nepravdivý. Vodná elektráreň bude vytvárať ďalšiu prekážku v koryte vodného toku so vzdutím hladiny. Regulované koryto Hrona je dostatočne stabilné a jedinou hrozbou je povolenie ďalších stavieb v koryte vodného toku a v blízkosti jeho brehov. Neustále sa opakujúca fráza o tom, že MVE úplne rešpektuje pripravované stavby a opatrenia súvisiace s ochranou územia pred povodňami považujeme v tomto konaní za bezpredmetné. Navyše plánované stavby protipovodňovej ochrany budú musieť byť rovnako posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie a na rozdiel od vodnej elektrárne nepoškodzujú hlavný význam biokoridora.

Najväčšie negatívne vplyvy navrhovanej činnosti vyplývajúce zo zámeru:

  • Prerušenie kontinuity rieky Hron práve v úseku pod ústim viacerých významných pravostranných tokov (Malachovský potok, Bystrica), do ktorých migrujú lososovité a lipňovité druhy rýb. Neoverená funkčnosť navrhovaného rybovodu je neadekvátnou zárukou náhrady kontinuity.
  • Zmena charakteru vodného prostredia z prúdivého (lotického) na takmer stojaté (lenitické) spôsobí postupnú zmenu druhového zloženia vodných organizmov. Druhová diverzita sa zníži, reofilné druhy vymiznú a budú nahradené menej náročnými tzv. plastickými druhmi. Oligotrofné prostredie nad haťou zvyčajne obsadia nepôvodné a častokrát invázne druhy.
  • Zníženie produkcie rýb, ohrozenie populácií ohrozených druhov (lipeň tymiánový, podustva severná) a druhov európskeho významu (hlavátka podunajská, mrena severná a hlaváč bieloplutvý). 
  • Zvýšená sedimentácia hlinitých a hlinito-piesočnatých časti spôsobí zánik neresísk, zánik potravných zdrojov pre prúdomilné druhy rýb a vytvorí vhodné podmienky na rozmnožovanie bodavého hmyzu, ktorý bude znepríjemňovať život v priľahlých lokalitách mesta.
  • Zhoršenie kvality vody, čo je v rozpore s Rámcovou smernicou o vode. Ak je v zmysle STN 757221 povrchová voda v Hrone zaradená do IV. triedy kvality – silno znečistená voda podľa základných fyzikálno – chemických ukazovateľov (v dôsledku koncentrácie N-NH4 a CHSKcr) je potrebné zo strany štátu vykonať nápravné opatrenia na zlepšenie stavu a nie ich zhoršovať prostredníctvom hydromorfologických zmien.
  • Zhoršenie podmienok pre splavovanie rieky Hron, ktorá patrí medzi vyhľadávané toky pre svoju zachovalosť a perejnatý charakter. Zvyšujúci sa počet prekážok v toku bude znižovať záujem o splavovanie rieky, pretože práve bezprekážkový a prúdivý charakter toku láka turistov. Prenášanie plavidiel komplikuje splavnosť toku a okrem toho vodné stavby zhoršujú atraktívnosť krajinného vzhľadu inundačného územia, ktorý zohráva významnú úlohu v rámci tohto sektora cestovného ruchu.
  • Zhorší sa krajinnoekologický vzhľad tejto lokality v meste Banská Bystrica, ktorá napriek susedstvu s priemyselnou zónou vytvára dôležitú zónu oddychu so zeleňou v rámci Územného plánu mesta. Brehové porasty Hrona vytvárajú v súčasnosti zelenú stenu pozdĺž tohto dopravného ťahu. V blízkosti vzdutia sa nachádza kultúrnohistorická pamiatka pôvodne renesančný Tihanyiovský kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Vodná elektráreň bude rušivo pôsobiť na vzhľad tohto územia.

 

Kompenzácie za poškodenie životného prostredia považujeme za nedostatočné vyhodnotené v rovine dohadov a v niektorých prípadoch dokonca za úsmevné.

- Ak v zámere jeho riešitelia uvádzajú, že vplyvy MVE Iliaš boli hodnotené na základe požadovaných biologických prieskumov, potom nás zaujíma kedy boli vykonané? Zhromaždené údaje z iných úsekov rieky Hron ako aj údaje staršieho dáta nemožno považovať za biologický výskum s relevantnou výpovednou hodnotou a už vôbec nie svojvoľným metodickým postupom.

- Rovnako za irelevantné považujeme tvrdenie, že zámer MVE Iliaš je lokalizovaný mimo chránených území a v dôsledku toho je bez kontaktu a vplyvov na sústavu chránených území NATURA 2000. Vychádzajúc z toho, že rieka Hron predstavuje nadregionálny biokoridor je dostatočne preukázaná skutočnosť, že rieka spája viaceré územia začlenené v sústave NATURA 2000. Práve kontinuita toku umožňujúca migrácie vodných organizmov a výmenu genetických informácií je najpodstatnejšou vlastnosťou súčasného toku, ktorú treba chrániť a zachovať. Z tohto dôvodu biologická hodnota tohto úseku Hrona vôbec neklesne v dôsledku absencie ekotonu vzrastlých pravobrežných brehových porastov ako sa uvádza v zámere.

- To, že biologická rozmanitosť záujmového územia nebude trvalo narušená. Po výstavbe tu budú žiť všetky doterajšie druhy aj keď v inom vzájomnom pomere, považujeme za zavadzajúce tvrdenie ničím nepodložené a okrem toho aj protichodné z predchádzajúcimi tvrdeniami riešiteľov zámeru.

Podľa § 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Na základe tohto zákonného ustanovenia treba považovať kompenzáciu typu: Zdrž nad MVE dlhá 1,74 km a hlboká 4 m môže pritiahnuť tzv. ,,rybníkových rybárov“, ktorí uprednostňujú pohodlnejšiu rybačku a väčšie druhy rýb (ryby nepôvodné, ale obľúbené) za protizákonnú nielen z hľadiska rybárskej legislatívy, ale aj zákona o ochrane prírody a krajiny.

Pozitívne vplyvy využitia hydroenergetického potenciálu nespochybňujeme, ale vždy ich treba dôkladne posúdiť s ich negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a inými koncepciami či strategickými dokumentmi. V zámere uvádzané pozitívne vplyvy  považujeme za príliš zveličené, pretože získaný výkon je nízky a príliš predražený. Porovnávať ho so spaľovaním fosílnych palív považujeme za účelové a v súčasnej dobe za neaktuálne. Prioritou štátu je dostavba jadrovej elektrárne Mochovce a zdroje typu MVE slúžia len ako potenciálny zdroj investovania a zbohatnutia na úkor životného prostredia a obyvateľov tohto štátu. Vytvorenie päťdesiatich dočasných pracovných miest je obyčajnou demagógiou, pretože tieto stavby budujú určené firmy ako napr. Váhostav, a.s. a pod.

Výstavbou MVE Iliaš na rieke Hron sa výrazne skráti prúdivý úsek rieky Hron od Šalkovej po hať v meste Zvolen následkom čoho dôjde k výraznému obmedzeniu migrácie rýb a ovplyvneniu území začlenených do sústavy NATURA 2000 (CHVÚ a územie európskeho významu SKUEV 1303 Alúvium Hrona, ľavobrežný lužný lesík predstavujúci prioritný chránený biotop európskeho významu Ls1.1 Vrbovo-topoľové nížinné lužné lesy). Z hľadiska ochrany prírody a tiež záujmov rybárstva bolo povolenie výstavby MVE Šalková podmienené výstavbou rybovodu, aby bola umožnená aspoň čiastočne migrácia rýb. Bez vykonania monitoringu zameraného na funkčnosť rybovodu zatiaľ nie je možné vyhodnotiť pozitívny vplyv povolenia tejto stavby. Z tohto dôvodu považujeme za absolútne neprípustne povolenie ďalšej MVE v tomto cca 20 km dlhom úseku. V tomto úseku je plánovaná výstavba 4 MVE, z toho jedna MVE Šalková je pred dokončením a MVE Vlkanová, MVE Sliač a MVE Iliaš v štádiu prípravy pre vydanie územného rozhodnutia. Povolením a vybudovaním týchto štyroch MVE dôjde k prerušeniu migrácii a totálnej devastácii vodného toku Hron, ktorý je v rámci Územného systému ekologickej stability (USESu) nadregionálnym biokoridorom.

Ak sa konštatuje, že nadregionálny biokoridor ,,Hron“ je aj napriek svojej celkovej zachovanosti narušený znečistením povrchovej vody, potom je neprípustné vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z Rámcovej smernice o vode tento stav ešte zhoršiť.

 

Na základe vyššie uvedených argumentov o vplyve navrhovanej činnosti, usmernenia  Ministerstva životného prostredia SR, žiadame aby sa zámer výstavby MVE Iliaš na rieke Hron ďalej posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Navrhovaná činnosť – zámer MVE Iliaš má preukázateľne negatívny vplyv na vodný ekosystém rieky Hron, rybárstvo, cestovný ruch a ochranu prírody.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod číslom 7489/2012-2.2 zo dňa 05.09.2012 vydalo usmernenie vo veci stanovenia postupu na zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny pri návrhoch malých vodných elektrárni, ktoré bolo doručené príslušným sekciám vôd a environmentálneho hodnotenia a riadenia a všetkým krajským úradom životného prostredia a ŠOP SR. V usmernení sa uvádza: Ak navrhovaná výstavba MVE zasahuje alebo môže mať významný vplyv na územie patriace do navrhovaného chráneného vtáčieho územia, chráneného vtáčieho územia alebo územia európskeho významu (ďalej len ,,územie NATURA 2000“), mala by byť predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon EIA“) aj v prípade, že podľa tohto zákona nepodlieha povinnému hodnoteniu ani zisťovaciemu konaniu. Pojem významný vplyv na územie NATURA 2000 je v tomto prípade potrebné chápať najmä v súvislosti s funkciou vodných tokov ako migračným prepojením dôležitým pre životný cyklus vodných organizmov (najmä rýb) alebo potrebou zachovania funkčného prepojenia medzi populáciami výberových druhov vodných organizmov, ktoré sú predmetom ochrany v území NATURA 2000. Ak návrh výstavby MVE nebol predložený na posudzovanie vplyvov podľa zákona EIA, je potrebné, aby orgán ochrany prírody a krajiny upozornil investora na povinnosť vyplývajúcu z § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vždy vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK.

Ak krajský úrad životného prostredia v odbornom stanovisku vydanom podľa § 28 ods. 4 zákona OPaK skonštatuje, že navrhovaná MVE pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie NATURA 2000, musí byť (výstavba MVE) predmetom posudzovania vplyvov podľa zákona EIA (§ 18 ods. 12 zákona EIA).

 

Orgán ochrany prírody preto dôrazne žiadame, aby nariadil posudzovanie zamerané predovšetkým na vplyv navrhovanej činnosti na ohrozenie stavu populácií druhov európskeho významu a to v záujmovom území a v priľahlých územiach a tiež v územiach začlenených do sústavy NATURA 2000. Okrem toho je potrebné posúdiť vplyv tejto stavby na strategický dokument ,,Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“. OZ Rieka odporúča posudzovať synergicky vplyv viacerých plánovaných MVE na rieke Hron, pretože posudzovanie týchto vodných stavieb jednotlivo je neobjektívne! Rovnako dôležité je posudzovať variantné riešenia, ktoré majú rozdielny vplyv na životné prostredie. Rozhodnutie o posudzovaní jedného variantu považujeme za neopodstatnené a účelové.

 

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         Predseda