Stanovisko k územnému konaniu ,,MVE na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“

Obec Liptovský Ján
J. Kalinčiaka č. 39
032 03 Liptovský Ján

            Na základe oznámenia č. SOcU/LJ-2014/0013/003-3 zo dňa 26.03.2014 uverejneného na webovej stránke Obce Liptovský Ján o pokračovaní územného konania, nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vám OZ Rieka dáva toto stanovisko.

 

S povolením umiestnenia vodnej stavby ,,Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň, Liptovský Ján“, nesúhlasíme z nasledovných dôvodov.

  • Povolením umiestnenia tejto vodnej stavby dôjde k ďalšej nežiaducej fragmentácii horného úseku rieky Váh. Na rieke Váh poniže plánovaného zámeru sa nachádza po VN Liptovská Mara 5 hati, ktoré vytvárajú nepriechodne bariéry pre ryby a vodné organizmy. Vzdialenosť medzi nimi je veľmi krátka. Medzi haťou MVE Uhorská Ves a MVE Liptovský Ján je iba 1 km. Navrhovaný rybovod nemožno považovať za dostatočnú kompenzáciu pozdĺžnej spojitosti, pretože funkčnosť rybovodov sa pohybuje len na úrovni 10 – 15 %. Kumulatívny vplyv existujúcich hati s navrhovanou vodnou stavbou je na vodný ekosystém a niektoré druhy rýb tak výrazný, že spôsobí postupný zánik populácii ohrozených druhov rýb a mihuľ.        
  • Priame ohrozenie početnosti populácii druhov európskeho významu mihule, hlavátky podunajskej (Hucho hucho) a hlaváča bieloplutvého (Cotuus gobio) a ich priaznivého stavu, čo postupne spôsobí ich zánik. Dôvodom bude zánik významného prúdiveho úseku rieky Váh, na ktorom sa nachádzajú aj početné neresiská. Výstavbou priečnej hate dôjde k obmedzeniu neresových a potravných migrácii rýb.
  • Výrazne ovplyvnenie rybárskeho hospodárenia v rybárskych revíroch vytvorených na rieke Váh a Belá. Zníženie plochy rybárskeho revíru pstruhového charakteru, zánik neresísk prúdomilných druhov rýb, obmedzenie migrácii rýb a v konečnom dôsledku oslabenie už aj tak nízkej produkcie a reprodukcie, čo spôsobí redukciu druhového zloženia rýb a výlovku  hospodárskych druhov rýb.
  • Zhoršenie podmienok pre rozvoj vodnej turistiky, pretože sa naruší kontinuita toku a krajinná scenéria v území, ktorým preteká Váh.

 

Podľa Vodného plánu Slovenskej republiky, ktorý predstavuje podľa vodného zákona strategický dokument je rieka Váh v úseku od Rkm 367,20 po Rkm 344,60 v celkovej dĺžke 22,60 km kandidátom na HMWB/AWB. Ekologický stav vody (potenciál) tohto úseku vykazuje 2 triedu, dobrý chemický stav. Opatrenia pre laterálnu a pozdĺžnu spojitosť zatiaľ nie sú určené a rovnako aj pre hydrológiu. Máme za to, že zabezpečenie dobrého stavu do roku 2015 a následne do roku 2027 je možné zabezpečiť len tak, že sa nebude narúšať pozdĺžna spojitosť vodného toku.  

Skutočnosť, že dotknutý úsek toku nie je osobitne chránený nemožno považovať za rozhodujúce, pretože rieka Váh je významný biokoridor vzájomne spájajúci významné biocentrá (územia začlenené v sústave NATURA 2000 CHVÚ, UEV). Za zavádzajúce a ničím nepodložené treba považovať tvrdenia, že sa nepredpokladá vplyv na ich predmet ochrany. Priamo ohrozená bude populácia mihule, ktorá je druhom európskeho významu ako i ďalšie druhy rýb hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý, lipeň tymiánový, ale aj vydra riečna a niektoré druhy vtákov troficky viazaných na prúdive prostredie a ryby.

Váh predstavuje dôležitý biokoridor za predpokladu zachovania dostatočne dlhých kontinuálnych úsekov umožňujúcich migrácie živočíchov a výmenu genetických informácii

 

  

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda