Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Stanoviská k MVE
Prečítané: 1517x

Stanovisko MO SRZ Štúrovo k investičnému zámeru MVE Kamenín

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - MO Štúrovo
943 01 Štúrovo, Nánanská 77
Štúrovo, 15. 1. 2013  

 V súvislosti so zámerom vybudovania malej vodnej elektrárne (MVE) v katastrálnom území obce Kamenín dáva Slovenský rybársky zväz miestna organizácia Štúrovo nasledovné stanovisko.

V danom úseku sa jedná o rybársky revír č. 2-0740-1-1 Hron č.1, ktorý spravuje miestna organizácia Štúrovo. Na uvedenom rybárskom revíri hospodárime v súlade s ustanoveniami zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a príslušnej vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z.z., vykonávame zarybnenie podľa schváleného zarybňovacieho plánu a usmerňujeme a kontrolujeme výkon rybárskeho práva.

Jedná sa o v minulosti regulovaný úsek rieky, kde však v priebehu času došlo korytotvornou činnosťou toku k jeho čiastočnej „revitalizácii" takže v súčasnosti už pripomína prirodný tok s výskytom štrkových lavíc, výmoľov a jám, ktoré slúžia ako neresiská a zimoviská rýb.

V danej časti sa vyskytujú prevažne prúdomilné druhy rýb ako sú mrena, podustva, nosár, jalec, boleň a v hlbších a pomalších častiach aj kapor, sumec či zubáč. Uvedený úsek rieky je našimi členmi pomerne menej navštevovaný s výnimkou niekoľkých miest. Toto je spôsobené hlavne preferenciou rybárov loviť iba určité druhy rýb ako sú kapor, šťuka zubáč, sumec a pod. Zároveň sa jedná o horný úsek revíru, ktorý je pre rybárov zo Štúrova pomeme vzdialený.

V prípade realizácie MVE by vzniklo vzdutie s vodnou plochou približne 20 ha, ktoré by bolo z hore uvedených dôvodov našimi členmi podstatne viac využívané. Zároveň je nám ale jasné, že výstavbou MVE sa obmedzí neresová migrácia rýb a zároveň nastane výrazné spomalenie prúdenia v úseku vzdutia vďaka čomu dôjde k sedimentácii a zabahňovaniu. Zároveň bude dochádzať k zhromažd'ovaniu ťažných druhov rýb pod prehradením so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré s tým súvisia — zvýšený výskyt predátorov, pytliactvo a pod.

S podobnou situáciou máme zlé skúsenosti z rieky Ipeľ, kde sa s týmito problémami stretávame po vybudovaní hate Malé Kosihy, kde však v minulosti neexistoval rybovod a po jeho vybudovaní sa tieto problémy výrazne zmenšili. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je jasné, že vybudovanie MVE Kamenín by malo pre miestnu organizáciu negatíva ale aj prínosy.

MO SRZ Štúrovo však nemá žiadny záujem na vybudovaní MVE a prikloní sa k stanovisku užívateľa revíru, ktorým je SRZ Rada Žilina. Ak by však k realizácii MVE malo dôjst', tak jedine za prisne stanovených podmienok a kompenzačných opatrení, ktoré žiadame s MO SRZ Štúrovo konzultovať.

 

Eugen Farský - predseda MO SRZ Štúrovo

Juraj Hugyec - tajomník MO SRZ Štúrovo

  

  

Originál listu

Kliknite na tento odkaz a zobrazí sa vám súbor PDF: MVE KAMENÍN