Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Stanoviská k MVE
Prečítané: 925x

Stanovisko Rady SRZ k investičnému zámeru MVE Kamenín

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina
010 55 ŽILINA, Andreja Kmeta 20
Žilina 28.5.2013 

V nadvaznosti na  vašu žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru MVE Kamenín a doplnenie kompenzačných a revitalizačných opatrení zo dňa 16.4.2013 Vám po prerokovaní s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Štúrovo dávame toto stanovisko.

Daný profil pre výstavbu MVE sa nachádza v zozname navrhovaných profilov pre výstavbu MVE, ktorý je súčasťou materiálu "Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR".

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Slovenský rybársky zväz sa vo svojich stanoviskách jasne vyjadrili, na ktorých profiloch je možné uvažovať s výstavbou MVE a v danom profile bolo stanovisko oboch organizácií negatívne.

V danom úseku sa jedná o rybársky revír č. 2-0740-1-1 Hron č. 1, ktorého užívateľom je Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, na ktorom hospodári v zmysle § 6 zákona č.139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov organizačná zložka — Miestna organizácia SRZ Štúrovo.

Tento úsek rieky predstavuje hodnotný ekosystém s veľkou diverzitou ichtyofauny prevažne prúdomilných (reofilných) druhov rýb. Zároveň sa v tomto úseku rieky nachádzajú štrkové lavice slúžiace ako neresový substrát pre vyššie uvedené druhy rýb.

Výstavbou priečneho prahu sa napriek vybudovaniu rybovodu čiastočne obmedzi neresová migrácia rýb a zároveň nastane spomalenie prúdenia v úseku vzdutia. Vďaka tomu dôjde k sedimentácii drobných častíc a detritu a tým k čiastočnému znehodnoteniu dnového substrátu pre prirodzené rozmnožovanie ichtyofauny.

Tieto negatívne vplyvy by v konečnom dôsledku mohli spôsobiť vznik škôd na životnom prostredí a rybnom hospodárstve. Rieka Hron je zároveň významným migračným koňdorom rýb a ostatných vodných organizmov a zároveň ponúka vhodné prostredie na ich rozmnožovanie.

Podl'a výsledkov vykonaného ichtyologického prieskumu (Stráňai, Andreji) a Ichtyologickej štúdie (Mužík) po realizácii stavby MVE Kamenín nastane postupné zníženie početnosti pôvodných reofilných druhov v dôsledku obmedzenej migrácie a straty, resp. znehodnotenia neresového substrátu pri zvýšenej sedimentácii splavenín a plavenín.Uvedené odborné stanoviská zároveň poukazujú na možnosti čiastočnej eliminácie týchto negatívnych vplyvov, ktoré pri ich realizácii znížili úroveň škôd, ktoré budú vplyvom prehradenia toku s istotou vznikať.

Výstavbou bude priamo ovplyvnený úsek rieky Hron v dĺžke minimálne 5 km (20,16 ha) nad prehradením a minimálne 1,0 km (4,03 ha) pod prehradením avšak nepriamo obmedzením migrácie aj celý úsek Hrona až po ďalšiu priečnu migračnú bariéru v Želiezovciach. Celospoločenské prínosy výstavby MVE Kamenín ktorými sú zvýšená protipovodňová ochrana pril'ahlých obcí, výroba elektrickej energie z obnoviterných zdrojov a plánovaný rozvoj turistického ruchu sú taktiež závažnými faktormi ovplyvňujúcimi vhodnost' výberu profilu.Rovnako plánované revitalizačné a kompenzačné opatrenia prispejú k zníženiu negatívnych vplyvov plánovanej vodnej stavby.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam Slovenský rybársky zväz — Rada Žilina prehodnotil svoje negatívne stanovisko k danému profilu a pre konečné stanovisko k územnému konaniu dáva nasledovné podmienky.

  1. Na základe vykonaného ichtyologického prieskumu a ichtyologickej štúdie sa stanoví náhradné zarybňovanie ako čiastočná náhrada škôd na produkcii a reprodukcii. Investor sa zmluvne zaviaže vykonávať náhradné zarybňovanie na vlastné náklady počas celej doby prevádzky MVE vo výške najmenej 25 % produkcie na priamo ovplyvnenom úseku rieky podl'a vyčíslenia v ichtyologickej štúdii (Mužík)
  2. Biokoridor (rybovod) musí byť posúdený ichtyológom a musia byt' akceptované všetky požiadavky týkajúce sa parametrov, stavebného materiálu a vyhotovenia rybovodu ako aj zostatkového biologického prietoku.Parametre rybovodu musia byť upravené v súlade s usmerneniami medzinárodnej komisie na ochranu povodia rieky Dunaj vrátane jeho prítokov (ICPDR) a rámcovej smernice o vode (RSV), teda šírka rybovodu musí byt' 10 % šírky toku, v tomto prípade minimálne 5 metrov.Dno rybovodu musí byt' vyložené hrubou frakciou štrku (10 — 20 cm) viazanou v podkladovom materiáli tak, aby nedochádzalo k jeho odplaveniu ani za vysokých prietokov. Jemnejšia frakcia štrku (3-8 cm) bude vol'ne ložená a doplňovaná podl'a potreby
  3. V súhrnnej technickej správe žiadame dopinit' predpokladaný vplyv prechodu povodňových prietokov na biokoridor, jeho funkčnost' a stabilitu stavebných objektov
  4. V projektovej dokumentácii pre územné konanie musí byt' navrhovaný rybovod detailne naprojektovaný (pôdorys a priečny rez) tak aby bol následne použitý aj v stavebnom konaní a realizačnom projekte.   
  5. Pre relevantné sledovanie funkčnosti rybovodu a jeho priechodnosti žiadame dopiniť do projektovej dokumentácie biokoridoru do poslednej komory pred vyústením automatizované sledovacie zariadenie (napr. systém vaki — www. vaki.is) a výsledky automatizovaného sledovania musia byt' sprístupnené užívateľovi rybárskeho revíru
  6. Do projektovej dokumentácie požadujeme dopiniť pred hrubé hrablice pri vtoku do turbín elektronické zábrany ELZA, ktoré zabraňujú vniknutiu rýb do priestoru turbín
  7. Podl'a doporučení ichtyologického prieskumu a štúdie sa musí zrealizovat' revitalizácia odstavených a mŕtvych ramien rieky Hron na podporu prirodzenej produkcie, ktorá bude výstavbou vodnej stavby značne znížená
  8. Po prípadnom prehĺbení koryta rieky pod haťou musí postihnutá čast' toku a pobrežných porastov prejst' revitalizáciou aby sa opät' priblížila svojím charakterom prirodzenému toku
  9. Do termínu začatia stavebného konania musí byt' zmluvne zabezpečené sledovanie funkčnosti a priechodnosti rybovodu oprávnenou osobou minimálne na 10 rokov.

 

Na základe vyššie uvedeného a zároveň pri spinení všetkých stanovených podmienok, Slovenský rybársky zväz — Rada Žilina ako užívateľ rybárskeho revíru č. 2-0740- 1-1 Hron č. 1 súhlasí s umiestnením stavby MVE Kamenín.

S pozdravom Ing.

Ferdinand Baláž tajomník 

  

Originál listu

Kliknite na tento odkaz a zobrazí sa vám súbor PDF: MVE KAMENÍN - SRZ Rada Žilina