Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Stanoviská k MVE
Prečítané: 1218x

Stanovisko k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
číslo spisu 18259/2015 zo dňa 20.08.2015

Na základe žiadosti o vydanie súhlasu na výrub cca 177 ks drevín s obvodom kmeňa do 396 cm a krov 150 m2 rastúcich na pozemkoch parc. č. KN-C 3593/2 a 3592/4 v k.ú. Radvaň z dôvodu výstavby MVE Iliaš pre žiadateľa Rutland a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, Vám OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

S výrubom drevín, ktoré rastú na ľavom brehu rieky Hron nesúhlasíme z nasledovných dôvodov.

- Odstránením brehového porastu sa naruší funkcia tohto významného nadregionálneho biokoridora. Likvidácia brehového porastu priamo súvisí s výstavbou malej vodnej elektrárne Iliaš na rieke Hron, ktorá poškodí riečny ekosystém a kvalitu životného prostredia obyvateľov Banskej Bystrice.

- Rieka Hron predstavuje nadregionálny biokoridor, ktorý v súčasnosti ešte stále umožňuje vo fragmentovaných úsekoch rieky aspoň čiastočnú migráciu rýb. Brehový porast je dôležitou súčasťou biokoridora. Náhradnou výsadbou a ani vybudovaním rybovodu nie je možné dostatočne kompenzovať narušenie pozdĺžnej kontinuity vodného toku. Výstavba MVE Iliaš spôsobí ďalšie nežiaduce fragmentovanie vodného toku následkom čoho sa zníži biodiverzita vodných živočíchov v Hrone a dôjde k zániku funkcie tohto nadregionálneho biokoridora.

- Brehový porast tvorený prevažne vŕbou a jelšou spoločne s krami je dôležitou súčasťou tohto biokoridora, pretože po jeho obidvoch brehoch vytvára súvislý zelený pás. Stromy a kry majú v území veľký význam, pretože produkujú kyslík, pohlcujú oxid uhličitý, znižujú hluk, zadržujú prach, zadržujú vlhkosť, zatieňujú vodnú hladinu rieky, vytvárajú úkryty pre vtáky a bezstavovce, zvyšujú biodiverzitu, čím významne prispievajú k vytváraniu priaznivého životného prostredia pre obyvateľov mesta.

- Stromy a kry spoluvytvárajú krajinný obraz katastrálneho územia mesta Banská Bystrica, ovplyvňujú mikroklimatický režim, hygienické podmienky, obývateľnosť a rekreačnú hodnotu územia, rovnako ako jeho biologickú a estetickú úroveň.

- Stromy a kry, ktoré sú predmetom výrubu nevykazujú zlý zdravotný stav a ani nevytvárajú nevhodné hygienické podmienky a už vôbec nenarúšajú stabilitu územia alebo ohrozenie stavieb v obytnej zóne mesta. Naopak, svojim koreňovým systémom spevňujú brehy rieky a znižujú pôdnu eróziu.

Z uvedeného vyplýva, že jediným dôvodom výrubu drevín je výstavba malej vodnej elektrárne Iliaš. Správny orgán by mal tento dôvod konfrontovať s dôvodmi, ktoré v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov umožňujú dreviny vyrúbať. Zároveň je potrebné zvážiť, či verejný záujem na ochrane životného prostredia (konkretizovaný v podobe ochrany drevín) ma ustúpiť súkromnému záujmu na výstavbe malej vodnej elektrárne.

Podľa § 17 ods. 10 a 11 vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny č. 24/2003 Z. z.:

,,(10) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na

  1. a) druh a zdravotný stav dreviny,
  2. b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
  3. c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
  4. d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

(11) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

  1. a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
  2. b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
  3. c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny“.

Až na základe zistenia zdravotného stavu dreviny, jeho druhu a posúdenia ekologických a estetických funkcií je možné posúdiť, či sa dreviny vyrúbu, vyčísliť spoločenskú hodnotu drevín určených na výrub, vydať rozhodnutie o ich výrube a určiť primeranú náhradnú výsadbu.

Ako vyplýva z ustanovenia § 29 ods. 1 správneho poriadku „správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke“.

Ako vyplýva z doterajšieho priebehu konania, jediným dôvodom na výrub drevín je výstavba Malej vodnej elektrárne Iliaš. Je preto zrejmé, že ak uvedená stavba povolená nebude, dôvod na výrub drevín odpadne.

V daných súvislostiach sú preto rozhodujúce povoľovacie konania, ktoré sú pre výstavbu malej vodnej elektrárne potrebné a ktoré v súčasnosti prebiehajú a ktoré sú podstatné aj pre rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub drevín.

Je preto potrebné poukázať na rozhodnutie stavebného úradu - obce Malachov, č. OcÚ-102/2015Sch-rozh zo dňa 05.06.2015, ktorým bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere pre výstavbu Malej vodnej elektrárne Iliaš. Dané rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, pretože voči nemu bolo podané odvolanie. Rozhodnutie o stavebnej uzávere je priložené v prílohe.

Takisto je potrebné poukázať aj na to, že v danej veci bola podaná žaloba na rozhodnutie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorým bolo v zisťovacom konaní rozhodnuté o tom, že zámer na výstavbu Malej vodnej elektrárne Iliaš nemusí byť predmetom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Voči tomuto rozhodnutiu bola podaná žaloba, o ktorej ešte nebolo právoplatne rozhodnuté (vo veci momentálne v druhom stupni koná Najvyšší súd SR, ide o konanie sp. zn. 6Sžo/84/2014).

Obe uvedené konania predstavujú v konaní o výrube drevín z dôvodu výstavby malej vodnej elektrárne Iliaš konania o predbežnej otázke. Dikcia citovaného ustanovenia § 29 ods. 1 správneho poriadku prikazuje správnemu orgánu prerušiť konanie, ak začalo konanie o predbežnej otázke. Správny poriadok mu v tomto nedáva možnosť sa odchýliť od jeho znenia (dikcia „Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie...“). Je preto nepochybné, že správny orgán konajúci v konaní o výrube drevín, musí svoje konanie prerušiť a rozhodnúť až potom, ako bude právoplatne rozhodnuté o predbežných otázkach a nesmie pritom rozhodnúť vo veci. Ak by vydal rozhodnutie o súhlase na výrube drevín, bez toho aby vedel, ako budú ukončené uvedené konania o predbežných otázkach,  postupoval by v rozpore s ustanovením § 29 správneho poriadku.

Uvedené vyplýva aj z logiky veci – ak je jediným dôvodom výrubu drevín výstavba malej vodnej elektrárne, na ktorú sa vzťahuje (neprávoplatné) rozhodnutie o stavebnej uzávere, resp. kde potenciálne hrozí zopakovanie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (ktoré nepochybne musí predchádzať konaniu o výrube drevín)  pre nezákonnosť, malo by byť konanie o výrube drevín prerušené, kým nebude v daných konaniach právoplatne rozhodnuté.

 

Z uvedených dôvodov žiadame, aby konajúci správny orgán konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v zmysle ustanovenia § 29 správneho poriadku prerušil.

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                        Predseda

 

Príloha:

Rozhodnutie o stavebnej uzávere Obce Malachov č. OcÚ-102/2015/Sch-rozh zo dňa 05.06.2015