Úspešná žaloba proti MVE Žiar nad Hronom

Dňa 30. septembra 2015 sme sa prostredníctvom predsedu OZ Rieka Ing. Petra Beleša, PhD. a člena Rady OZ Rieka Ing. Antona Žabenského zúčastnili pojednávania na Krajskom súde v Banskej Bystrici vo veci podanej žaloby žalobcami:

Združenie Slatinka

Hereditas HH

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov

na žalovaný Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, podľa ktorého navrhovaná činnosť ,,MVE Žiar nad Hronom" uvedená v zámere sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

Krajský sú v Banskej Bystrici dal za pravdu žalobcom, zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie a vec vrátil žalovanému na nové konanie.