Stanovisko k územnému konaniu ,,MVE na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“

Obec Liptovský Ján
J. Kalinčiaka č. 39
032 03 Liptovský Ján


Stanovisko k zámeru MVE Iliaš

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica