Zápisnica č. 5/2013

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hniezdnom konaného dňa 13.08.2013


Reakcia na článok MVE Ružbašská Miľava

Ing. Peter Beleš

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

V predchádzajúcom vydaní časopisu Vodohospodársky spravodajca bol uverejnený článok pod  názvom ,,MVE Ružbašská Miľava“ od autora Ing. Petra Brezu. Jeho cieľom bolo pravdepodobne presvedčiť odbornú vodohospodársku verejnosť o prospešnosti tejto rozostavanej a stále nedokončenej vodnej stavby.


Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Kompletné znenie žiadosti o sprístupnenie informácií, adresovanej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.


Dôležitá správa o sťažnosti

Podľa dôkazov a doterajšieho šetrenia začne konanie voči Slovenskej republike....

Zástupcovia Európskej komisie z Bruselu sa na neformálnom stretnutí so zástupcami  mimovládnych organizácií vyjadrili, že


Sťažnosť

adresovaná Komisii euópskych spoločenstiev
týkajúca sa porušenia povinností vyplývajúcich s práva EÚ