Adresované ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Petícia Chráňme vodné toky v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov za okamžité zastavenie povoľovania výstavby malých vodných elektrárni na vodných tokoch na území Slovenska a prehodnotenie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011


Obyvatelia Čadce a Svrčinovca sa stanú v blízkej budúcnosti obeťami súkromných developerských záujmov. Na jednej strane ide o snahu vyexpedovať elektrickú energiu do zahraničia súkromnými firmami cez nový kapacitne rozšírený elektrovod, ktorý zafinancuje štát. Na regionálnej úrovni sú stredobodom záujmu zase lukratívne pozemky v blízkosti súčasnej trasy elektrovodu v Čadci u Sihelníka. O prekvapenie nič netušiacich ľudí sa v minulosti postarali poslanci mestského zastupiteľstva, keď schválili územný plán uznesením mestského zastupiteľstva pod č. 96/2007.


Adresát:

 Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda č. 1 , 956 16 Nitrianska Streda, IČO: 00310832, Ing. Mária Majtánová, starostka obce Nitrianska Streda,

Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany, IČO: 00311081, Ing. Juraj Soboňa, starosta obce Solčany,

Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 00311162, Ing. Peter Baláž, primátor mesta

Na vedomie:

Okresný úrad Topoľčany , Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany