Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Petície
Prečítané: 641x

Adresát:

 Obec Nitrianska Streda, Nitrianska Streda č. 1 , 956 16 Nitrianska Streda, IČO: 00310832, Ing. Mária Majtánová, starostka obce Nitrianska Streda,

Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany, IČO: 00311081, Ing. Juraj Soboňa, starosta obce Solčany,

Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, IČO: 00311162, Ing. Peter Baláž, primátor mesta

Na vedomie:

Okresný úrad Topoľčany , Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Petícia proti plánovanej výstavbe MVE Nitrianska Streda

Vážená pani starostka, vážený pán starosta, vážený pán primátor,

My, podpísaní obyvatelia obce Nitrianska Streda a okolitých obcí v okrese Topoľčany, nesúhlasíme s plánovanou výstavbou vodnej stavby ,,Malá vodná elektráreň Nitrianska Streda“ (ďalej len „MVE“) na vodnom toku Nitra v katastrálnom území obce Nitrianska Streda, Solčany a Topoľčany. Žiadame preto predstaviteľov dotknutých samospráv Nitrianska Streda, Solčany a Topoľčany, aby sa zasadili o vylúčenie tohto zámeru z území dotknutých obci a mesta, pretože negatívne poškodzuje životné prostredie a majetok obyvateľov.

 

Podrobnosti v prílohe:

peticia Petícia proti plánovanej výstavbe MVE Nitrianska Streda