Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Petície
Prečítané: 588x

Obyvatelia Čadce a Svrčinovca sa stanú v blízkej budúcnosti obeťami súkromných developerských záujmov. Na jednej strane ide o snahu vyexpedovať elektrickú energiu do zahraničia súkromnými firmami cez nový kapacitne rozšírený elektrovod, ktorý zafinancuje štát. Na regionálnej úrovni sú stredobodom záujmu zase lukratívne pozemky v blízkosti súčasnej trasy elektrovodu v Čadci u Sihelníka. O prekvapenie nič netušiacich ľudí sa v minulosti postarali poslanci mestského zastupiteľstva, keď schválili územný plán uznesením mestského zastupiteľstva pod č. 96/2007.

Petícia proti plánovanej zmene trasy elektrovodu 2x400 kV

V oblasti energetiky sa podarilo niekomu v tichosti a hladko odsúhlasenie premiestnenia trasy elektrovodu do nového koridoru. O tom, že cieľom tejto plánovanej zmeny bolo dostať sa k pozemkom už dnes nie je najmenšej pochybnosti. Na úvod preto niekoľko faktov. Mesto Čadca v roku 2006 oznámilo prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta Čadca orgánom štátnej správy, samosprávy a právnickým osobám. Na fyzické osoby sa zámerne zabudlo alebo ich vedome mesto opomenulo. Mesto vykonalo z procesného hľadiska iba minimum. Aj keď oznámenie bolo uverejnené na mestskej úradnej tabuli, koľko ľudí dennodenne sleduje uverejňované zmeny a početné rozhodnutia vydávané správnymi orgánmi? Zaujímavo by určite dopadla anketa u vtedajších poslancov na otázku, koľkí z nich vedeli o tejto zmene. Pri plánovaní zmeny trasy, ktorá ovplyvní zdravie mnohých ľudí a znehodnotí pozemky z dôvodu nezmyselného záberu bolo potrebné verejne diskutovať. Vyjadrenie ľudí priamo ovplyvnených plánovaným zámerom vyžaduje aj stavebný zákon. Kto porušil zákon? V prvom rade mestský úrad, oddelenie výstavby a stavebného poriadku. Pochybil však aj Okresný úrad a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Niet pochyb o tom, že stavba 2x400 kV je verejnoprospešná stavba. Prečo by však mala byť presmerovaná do nevýhodnej trasy po všetkých stránkach a pre všetky zainteresované strany. Súčasný koridor pod označením V 404 1x400 kV vedie mimo zastavaných území v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti od ľudských sídel. Ide o priamu a predovšetkým kratšiu trasu, kde lesné pozemky sú už obhospodarované v zmysle požiadaviek zákona o energetike. Kto mal a má záujem na zmene trasy súčasného elektrovodu? Údajným dôvodom na zmenu trasovania elektrovodu je výstavba HBV Sihly. Toto je zdôvodnenie mestského úradu. Z toho vyplýva, že predmetom záujmu boli pozemky u Sihelnika a pozemky nachádzajúce sa pri Kysuci povyše nemocnice siahajúce až po Rakovú. Najskôr sa bolo potrebné zmocniť pozemkov, ktoré boli problematické pre veľký počet podielnikov. Riešenie sa našlo a niektorí vlastníci neskôr zistili, že stratili svoje vlastnícke práva k týmto pozemkom. Prekvapenie pre mnoho obyvateľov Čadce a Svrčinovca driemalo až do roku 2015, kedy vyšla pravda na povrch. Obec Svrčinovec je na tom ešte horšie. Nielenže je v exekúcii, ale je ohrozený aj jej ďalší územný rozvoj touto navrhovanou zmenou trasy elektrovodu. V rámci preverovania skutočnosti sme sa obrátili aj na Úrad žilinského samosprávneho kraja, kde nám odpovedali, že túto zmenu iniciovalo mesto Čadca. VÚC nemá záujem na zmene trasy a podľa ich vyjadrenia iba rešpektovali záujem mesta. Podobnú odpoveď sme dostali aj od správcu elektrovodov na území Slovenska - Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS), ktorí nám písomne oznámili, že zmena trasovania koridoru pre prebudované medzištátne vedenie 2x400 kV Varín – št. hranica SR/ČR (Nošovice) z pôvodného koridoru V404 do nového koridoru cez Horelicu – Podzávoz a Svrčinovec bola iniciovaná mestom Čadca. Zároveň bolo v písomnom stanovisku zdôraznené, že SEPS sa nebráni tomu, aby elektrovod s rozšírenou kapacitou zostal v pôvodnom koridore, t.j. prechádzajúci cez Čadcu u Sihelníka. Projektanti prekreslili trasu od zeleného stola. Výhľadový zámer elektrovodu 2x400 kV by mal v budúcnosti križovať v bezprostrednej blízkosti osady v katastrálnom území Čadca: Na Brehu, U Bryndzary, pokračujúc ponad husto obývané osady Bukov, U Lišky, U Vlčaka, U Hľuzy, U Sedláka, U Kotyry a v k.ú. Svrčinovec osady: U Mišov, Pod Hajkou, U Blažkov, Pod grapami, Pod Valmi a Pod Bučkami. Táto trasa elektrovodu bude mať priamy dopad na kvalitu života a zdravie obyvateľov týchto osád. Vyznačená trasa súčasného elektovodu 1x400 kV a plánovaná trasa elektrovodu 2x400 kV je znázornená na mape pochádzajúcej z územnoplánovacej dokumentácie VÚC Žilina. Oznámením mesta Čadca o tom, že plánuje vykonať v poradí piatu zmenu územného plánu a v čase prípravy nového územného plánu obce Svrčinovec sa občianske združenia rozhodli aktívne konať a rozbehli petičnú akciu pod názvom: ,,Petícia proti zmene plánovanej trasy elektrovodu 2x400 kV. Text petície uverejňujeme v plnom znení. Občania môžu podporiť túto petíciu u jej organizátorov.

 

Podrobnosti v prílohe:

peticia  Petícia proti plánovanej zmene trasy elektrovodu 2x400 kV