Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
Ing. Peter Žiga, PhD. - minister
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Návrh na spoluprácu

 

Vážený pán minister, dovoľujeme si Vás informovať, že od minulého roka pôsobí na území Slovenska nové občianske združenie zamerané na ochranu vodných tokov pod názvom Rieka. Voda ako jedna zo základných zložiek životného prostredia, nenahraditeľná surovina pre všetky živé organizmy a zároveň limitujúca rozvoj spoločnosti bude mať aj vďaka našej snahe zvýšenú ochranu pred jej poškodzovaním a znečisťovaním. 

Cieľom združenia je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. Ďalšou dôležitou úlohou je obnova funkcií vodných tokov prostredníctvom revitalizačných projektov, ktoré máme záujem riešiť v spolupráci s organizáciami v riadiacej pôsobnosti ministerstva životného prostredia ako sú Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR, aby sa zmysluplne využívali finančné prostriedky z Environmentálneho fondu ako aj z pripravovaného ,,Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“.

V portfóliu nášho záujmu je aj sledovanie legislatívy súvisiacej s ochranou vody predovšetkým vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o rybárstve, zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákon o odpadoch a iné.

Okrem pripomienkovania návrhov legislatívnych zmien spomínaných zákonov, by sme mali záujem o spoluprácu v oblasti aplikácie konkrétnych návrhov zosúladených z legislatívou Európskej únie a praxou tak, aby sa dosiahlo zabezpečenie účinnej ochrany životného prostredia a súčasne rozumné využívanie prírodného bohatstva našej krajiny. Zároveň máme záujem o aktívnu účasť pri prehodnocovaní strategického dokumentu  ,,Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ ako aj pri príprave Vodného plánu Slovenska a iných strategických dokumentov a koncepcií.

 V súčasnosti plánujeme vytvoriť poradný výbor zameraný na riešenie činnosti združenia, kde by mali pôsobiť odborníci rôzneho profesného zamerania ako sú biológovia, hydrobiológovia, ichtyológovia, hydrológovia, geológovia, ekológovia, právnici a pod., čím chceme zhromaždiť odborný potenciál a zvýšiť úroveň rozhodovania o veciach verejných.

V prípade Vášho záujmu by sme uvítali osobné pracovné stretnutie, kde by sme Vám podrobnejšie objasnili naše konkrétne činnosti a dohodli vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

 

 

             S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda