Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Mgr. Marian Kotleba - predseda
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Návrh na spoluprácu

 

Vážený pán predseda, dovoľujeme si Vás informovať, že od minulého roka pôsobí na území Slovenska nové občianske združenie zamerané na ochranu vodných tokov pod názvom Rieka. Voda ako jedna zo základných zložiek životného prostredia, nenahraditeľná surovina pre všetky živé organizmy a zároveň limitujúca rozvoj spoločnosti bude mať aj vďaka našej snahe zvýšenú ochranu pred jej poškodzovaním a znečisťovaním. 

Cieľom združenia je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. Ďalšou dôležitou úlohou je obnova funkcií vodných tokov prostredníctvom revitalizačných projektov, ktoré máme záujem riešiť v spolupráci so samosprávou, aby sa zmysluplne využívali domáce finančné prostriedky z Environmentálneho fondu ako aj finančné prostriedky z Európskej únie, najmä pripravovaného ,,Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“.

 

V súčasnosti naše združenie sústreďuje všetok svoj čas a energiu na zastavenie devastácie vodných tokov a ich prirodzených funkcií, udržanie skutočných prírodných hodnôt, ktoré podporujú cestovný ruch ako aj ochranu majetku slušných ľudí tejto spoločnosti pred koristníckym prístupom jednotlivcov, ktorí majú jediný cieľ a tým je prefinancovať svoje energetické stavby z prostriedkov Európskej únie a zarobiť na slušných ľuďoch tohto štátu.

Vláda Slovenskej republiky prijala 9. marca 2011 uznesenie č. 178 k programu ,,Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“. V tomto dokumente Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ďalej len ,,MŽP SR“ naplánovalo výstavbu 368 nových MVE (s výkonom do 10 MW). Z tohto počtu bolo určených 77 tzv. strategicky významných lokalít, v ktorých bolo nariadené preferovať realizáciu výstavby MVE pred záujmami životného prostredia. Tento postup MŽP SR odôvodňuje plnením záväzkov SR voči EÚ v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Proti tomuto dokumentu podali Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Občianske združenie ,,Hron pre slobodné rieky“, Klub slovenských turistov Tempo Hliník nad Hronom a Občianske združenie ,,Slatinka“ sťažnosť, ktorá bola adresovaná Komisii európskych spoločenstiev týkajúca sa porušenia povinnosti vyplývajúcich z práva EÚ. Keďže najväčší nápor sa sústreďuje na rieku Hron v úseku od Banskej Bystrice po Hronský Beňadik, obraciame sa na Vás s návrhom na spoluprácu a zároveň pomoc pri riešení tohto problému. Okrem tejto sťažnosti bolo štátnym organizáciám predložených niekoľko petícií ako napr. petícia ,,Chráňme vodné toky“, ktorej iniciátorom bol Slovenský rybársky zväz, pod ktorú sa podpísalo cca 55 tisíc ľudí, petícia občanov a poslancov obci Trnavá Hora a Pitelová proti výstavbe MVE Jalná na rieke Hron, petícia občanov Banskej Bystrice proti MVE Šalková a najnovšie aj petícia proti MVE Iliáš a ďalšie. Pomoc Vášho úradu vidíme najmä v oblasti prípravy a zosúladenia záujmov v územnoplánovacej dokumentácii vyššieho územného celku Banskobystrického samosprávneho kraja.  

V súčasnosti plánujeme vytvoriť poradný výbor zameraný na riešenie činnosti združenia, kde by mali pôsobiť odborníci rôzneho profesného zamerania ako sú biológovia, hydrobiológovia, ichtyológovia, hydrológovia, geológovia, ekológovia, právnici a pod., čím chceme zhromaždiť odborný potenciál a zvýšiť úroveň rozhodovania o veciach verejných.

V prípade Vášho záujmu by sme uvítali osobné pracovné stretnutie, kde by sme Vám podrobnejšie objasnili túto problematiku a dohodli vzájomnú spoluprácu v oblasti ochrany životného prostredia a racionálneho využívania prírodného bohatstva Banskobystrického kraja v prospech ľudí žijúcich v tomto regióne.

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda