Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora 

Stanovisko k výrubu drevín


Informácia o stave konania

podanej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 2.4.2012 k MVE „ Vodné Dielo Bzenica“.


Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

Pripomienky k návrhu strategického dokumentu

s celoštátnym dosahom ,,Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“


Obecný úrad, Ústredie 858, 023 12 Svrčinovec

Pripomienky k návrhu na zadanie doplnku Územného plánu obce Svrčinovec