Obecný úrad, Ústredie 858, 023 12 Svrčinovec

Pripomienky k návrhu na zadanie doplnku Územného plánu obce Svrčinovec

 Občianske združenie Rieka je zamerané na ochranu vodných tokov a jeho prioritným cieľom je ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinua spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty. Ďalším cieľom združenia je vypracovávanie revitalizačných projektov a zabezpečovanie ich realizácie, vykonávanie monitoringov vodných organizmov a príprava odborných podkladov.  

            Na základe uverejnenej informácie v decembrovom vydaní Svrčinovského spravodaja o žiadosti obecného úradu adresovanej Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o preplatenie doplnku Územného plánu obce, kde prispôsobí využiteľnosť územia plánovaným stavbám (diaľnica D3 a rekonštrukcia železničnej trate Žilina – Bohumín), Vám zasielame tieto pripomienky a zároveň návrhy riešení.

OZ Rieka zásadne nesúhlasí s návrhom zmeny využitia pozemkov v intraviláne obce Svrčinovec na pozemkoch pri Šľahorovom potoku (číslo parcely 3440/211 evidovaná v katastri nehnuteľnosti v registri E), ktoré sú vymedzené v súčasne platnom Územnom pláne na športovo – rekreačný účel na účel výstavby priemyselných stavieb tzv. priemyselný park.

Šľahorov potok predstavuje biotop významný z hľadiska ochrany prírody. Ide o podhorský potok, ktorý má v celej strednej časti prirodzené meandrujúce koryto. Zároveň predstavuje významný biokoridor regionálneho významu umožňujúci migráciu vodným živočíchom.

Okrem rybárskeho využívania sa Šľahorov potok vyznačuje aj hodnotnou ichtyocenózou. Druhovú skladbu rýb tvoria tieto druhy: pstruh potočný (Salmo trutta m. fario), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) a slíž severný (Noemacheilus barbatulus).

Hlaváč bieloplutvý je súčasne druhom európskeho významu. Brehový porast predstavuje komplex označovaný ako Podhorské jaseňovo-lužné lesy a Horské jelšové lužné lesy – biotopy európsky významné, prioritné. Okolité podmáčané lúky sú biotopom národného významu s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov: vstavačovec májový (Dactylorhyza majalis), ľadenec barinný (Lotus uliginosus), mečík škridlicový (Gladiolus imbricantus), vachta trojlistá (Menyantes trifoliata) vo fragmentoch slatín. Záujmové územie je habitátom globálne ohrozeného druhu chriašteľa poľného (Crex crex), ktorý je európským významným druhom podľa vyhlášky NR SR č. 24/2003 Z. z., ktorý sa na tomto biotope vyskytuje. Tiež bol potvrdený výskyt vzácneho druhu svrčiaka riečneho (Locustella fluviatilis). O prírodnej hodnote tohto ekosystému svedčia aj existujúce genofondové lokality bezprostredne viazané na danú mokraď s výskytom európsky významných biotopov a voľne žijúcich organizmov.

Z dôvodu prírodnej hodnoty tohto územia je potrebné zachovať v čo najdlhšom úseku pôvodný charakter Šľahorového potoka a jeho bezprostredného okolia, pretože je významným funkčným prvkom územného systému ekologickej stability. Zároveň je to dôvod, prečo je potrebné v rámci územného plánovania toto územie vymedziť za zónu oddychu, športu a rekreácie.

 

  • Využitie plochy smerom k Svrčinovskému rybníku – túto lokalitu navrhujeme vymedziť na rekreačnú zónu, ktorá bude slúžiť na oddych, šport a rekreáciu. Vychádzame zo skutočnosti, že už v súčasnosti je toto územie využívane na rybolov, a miestnymi deťmi a mládežou na šport a prechádzky.

 

  • Využitie plochy pri Čierňanke pod družstvom smer Čierne pri Čadci – z dôvodu zabezpečenia ekologickej rovnováhy v intraviláne obce navrhujeme túto lokalitu vymedziť taktiež na rekreačnú zónu slúžiacu na oddych, šport a rekreáciu.

 

   V prípade záujmu zo strany obce sa môže OZ Rieka spolupodieľať na príprave a realizácií projektu rekreačnej využiteľnosti týchto území.

 

  

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         Predseda

 

 

Na vedomie: Obvodný úrad životného prostredia Čadca, Horná č. 2483, 022 01 Čadca