Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora 

Stanovisko k výrubu drevín

K žiadosti vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36662780, Vám OZ Rieka združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

 

S výrubom drevín, ktoré tvoria brehový porast rieky Hron nesúhlasíme, pretože priamo súvisí s výstavbou malej vodnej elektrárne Jalná na rieke Hron (ďalej len ,,MVE Jalná“), s ktorou OZ Rieka nesúhlasí.

 

Zdôvodnenie

 

  •   Rieka Hron predstavuje nadregionálny biokoridor umožňujúci migráciu rýb ako aj iných vodných a suchozemských živočíchov.
  •   Brehový porast tvorený prevažne vŕbou a topoľom ako aj krami je dôležitou súčasťou tohto biokoridora. Po jeho obidvoch stranách vytvára súvislý zelený pás. Stromy a kry majú v území veľký význam, pretože produkujú kyslík, pohlcujú oxid uhličitý, znižujú hluk, zadržujú prach, zadržujú vlhkosť, zatieňujú vodnú hladinu rieky, vytvárajú úkryty pre vtáky a bezstavovce, zvyšujú biodiverzitu, čím významne prispievajú k vytváraniu priaznivého životného prostredia pre obyvateľov obce Trnavá Hora.
  •   Stromy a kry spoluvytvárajú obraz katastrálneho územia obce Trnavá Hora, ovplyvňujú mikroklimatický režim, hygienické podmienky, obývateľnosť a rekreačnú hodnotu územia, rovnako ako jeho biologickú a estetickú úroveň. 
  •   Stromy a kry, ktoré sú predmetom výrubu nevykazujú zlý zdravotný stav a ani nevytvárajú nevhodné hygienické podmienky a už vôbec nenarúšajú stabilitu územia alebo ohrozenie stavieb v obytnej zóne obce. Naopak, svojim koreňovým systémom spevňujú brehy rieky a znižujú pôdnu eróziu.

 

         Zároveň upozorňujeme na to, že žiadateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že ide o zdravotne poškodené dreviny v zmysle ustanovenia § 17 ods. 13 písm. a) vykonávacej vyhlášky a podstatnými otázkami pri rozhodovaní sú skutočnosti, že Obec Trnavá Hora nesúhlasí s výstavbou MVE Jalná na rieke Hron a význam predmetných drevín pre životné prostredie v zmysle ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) vykonávacej vyhlášky z hľadiska umiestnenia obce v poľnohospodárskej krajine ovplyvnenej rýchlostnou cestou je viac ako značný.   

 

 

S pozdravom

                                                                           Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                   predseda