Vytlačiť
Rodičovská kategória: Aktivity OZ Rieka
Kategória: Správne konania
Prečítané: 1665x

Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora 

Stanovisko k výrubu drevín

K žiadosti vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín pre žiadateľa ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO 36662780, Vám OZ Rieka združenie na ochranu vodných tokov dáva toto stanovisko.

 

S výrubom drevín, ktoré tvoria brehový porast rieky Hron nesúhlasíme, pretože priamo súvisí s výstavbou malej vodnej elektrárne Jalná na rieke Hron (ďalej len ,,MVE Jalná“), s ktorou OZ Rieka nesúhlasí.

 

Zdôvodnenie

 

 

         Zároveň upozorňujeme na to, že žiadateľ nepredložil žiadny dôkaz o tom, že ide o zdravotne poškodené dreviny v zmysle ustanovenia § 17 ods. 13 písm. a) vykonávacej vyhlášky a podstatnými otázkami pri rozhodovaní sú skutočnosti, že Obec Trnavá Hora nesúhlasí s výstavbou MVE Jalná na rieke Hron a význam predmetných drevín pre životné prostredie v zmysle ustanovenia § 17 ods. 12 písm. b) vykonávacej vyhlášky z hľadiska umiestnenia obce v poľnohospodárskej krajine ovplyvnenej rýchlostnou cestou je viac ako značný.   

 

 

S pozdravom

                                                                           Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                   predseda