Občianskym združeniam Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Slatinka a Za dôstojnú Radvaň, ktoré podali žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2018/008872-019 zo dňa 21.05.2018 o tom, že zámer Malej vodnej elektrárne Iliaš na vodnom toku Hron sa nebude ďalej posudzovať sa podarilo už po druhýkrát zrušiť toto rozhodnutie. Krajský súd v Banskej Bystrici pri svojom rozhodovaní akceptoval väčšinu žalobných dôvodov a veľmi podrobne a zaujímavo odôvodnil svoje rozhodnutie. Ostáva nám veriť, že správny orgán už po tretíkrát neporuší zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Peter Beleš

predseda 


Na základe žiadosti OZ Rieka - združenia na ochranu vodných tokov o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vo svojom liste č. PS/2019/003426 zo dňa 22.02.2019 uvádza nasledovné:

Spoločnosť SEPS po ukončení rekonštrukcie existujúceho vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR 1x400 kV v pôvodnej trase neuvažuje s vybudovaním nového koridoru 2x400 kV Varín - št. hranica SR/ČR. 

 

Peter Beleš 


Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Banskej Bystrici pojednávanie vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov č. OU-BB-OOP3-2017/023141-005 z 24.10.2017, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaniach proti rozhodnutiu Okresného úradu Žarnovica č. OU-ZC-OSZP-2017/000181 zo dňa 25.05.2017, ktorým bolo vydané záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť ,,Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj o preskúmaní zákonnosti tohto prvostupňového rozhodnutia.

 

Žalobcami v tomto súdnom konaní boli:

1/ Združenie Slatinka (občianske združenie), Zvolen

2/ Rieka - združenie na ochranu vodných tokov (občianske združenie), Čadca

3/ RNDr. Elena Fatulová, Bratislava

4/ Ing. František Luky, Hronský Beňadik

5/ Ing. Martin Luky, Hronský Beňadik

6/ Ján Hruška, Hronský Beňadik

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie druhostupňového a súčasne i prvostupňového správneho orgánu.

Senát v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že najmä odborné stanovisko žalobcu v druhom rade (OZ Rieka) premietnuté v žalobe spoločne s vyjadrením predsedu tohto združenia na pojednávaní, v ktorom konkrétne poukázal na negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na vodný ekosystém rieky Hron a ryby ako aj nedostatočné posúdenie vplyvov spracovateľom EIA boli rozhodujúce pre zrušenie záverečného stanoviska.

 

Peter Beleš


Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (,,okresný úrad v sídle kraja") rozhodnutím č. OU-BB-OSZP1-2019/004688-14 zo dňa 07.01.2019 zastavuje konanie vo veci žiadosti WaWa, a.s., Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výstavbou MVE Budča na rieke Hron, podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch z dôvodu  nezaplatenia správneho poplatku.

 

Peter Beleš   


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na ŽP

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Stanovisko k zámeru ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám zasiela toto stanovisko k navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“.

S navrhovanou činnosťou, ktorej navrhovateľom je Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava súhlasíme, pretože predstavuje v súčasnosti najlepšie riešenie z hľadiska dopadov na životné prostredie, ale aj z ekonomického hľadiska. Súčasný elektrovod sa nachádza v optimálnej trase, pretože nevytvára zbytočné odbočky, nespôsobuje nové narušenie krajinnej scenérie a najmä nespôsobuje kolízie s obytnými zónami, biotopmi a inými stavbami. Rekonštrukcia existujúceho elektrovodu si nevyžaduje nový záber pôdy ani výrub stromov okrem pravidelného odstráňovania sukcesných zárastov.  

Upozorňujeme na skutočnosť, že nová trasa elektrovodu tak ako ju navrhuje mesto Čadca spôsobuje kolíziu s regionálnou skládkou odpadov ,,Čadca – Podzávoz, úprava a dostavba skládky odpadov“, vodnou plochou Svrčinovského rybníka, s genofondovou lokalitou GLz49 Alúvium Čierňanky a s historickou pamiatkou Šance – Valy, územím, ktoré je podľa Územného plánu obce Svrčinovec vyčlenené na rozvoj rekreácie, oddychu a športu a čo je najpodstatnejšie križovala by viaceré obytné zóny v dôsledku čoho by došlo k výraznému zhoršeniu životných podmienok obyvateľov dotknutých osád v Čadci a vo Svrčinovci.

Nová trasa elektrovodu iniciovaná mestom Čadca by bola dlhšia, vynútila by si početné zakrivenia a s tým spojené náklady a tiež nové zábery lesného pôdneho fondu. V katastrálnom území obce Svrčinovec by záber LPF predstavoval podľa vyjadrenia obhospodarovateľa Lesného pozemkového spoločenstvá Svrčinovec až 16,3 ha.

 

Porovnaním možných vplyvov na životné prostredie pri rekonštrukcii existujúceho elektrovodu v pôvodnej trase s akoukoľvek novou trasou by sa preukázal neporovnateľne väčší zásah do životného prostredia a majetku ľudí pri riešení novej trasy a preto neodporúčame iné variantné riešenie.

 

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti žiadame, aby sa zámer ďalej posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôrazom na posúdenie možných vplyvov na kvalitu povrchových a podzemných vôd, rušivých vplyvov na biotu a migrácie zveri popod elektrovod.     

  

 

            S pozdravom

 

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda