Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (,,okresný úrad v sídle kraja") rozhodnutím č. OU-BB-OSZP1-2019/004688-14 zo dňa 07.01.2019 zastavuje konanie vo veci žiadosti WaWa, a.s., Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výstavbou MVE Budča na rieke Hron, podľa § 9 zákona o správnych poplatkoch z dôvodu  nezaplatenia správneho poplatku.

 

Peter Beleš   


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na ŽP

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Stanovisko k zámeru ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vám zasiela toto stanovisko k navrhovanej činnosti ,,Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“.

S navrhovanou činnosťou, ktorej navrhovateľom je Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava súhlasíme, pretože predstavuje v súčasnosti najlepšie riešenie z hľadiska dopadov na životné prostredie, ale aj z ekonomického hľadiska. Súčasný elektrovod sa nachádza v optimálnej trase, pretože nevytvára zbytočné odbočky, nespôsobuje nové narušenie krajinnej scenérie a najmä nespôsobuje kolízie s obytnými zónami, biotopmi a inými stavbami. Rekonštrukcia existujúceho elektrovodu si nevyžaduje nový záber pôdy ani výrub stromov okrem pravidelného odstráňovania sukcesných zárastov.  

Upozorňujeme na skutočnosť, že nová trasa elektrovodu tak ako ju navrhuje mesto Čadca spôsobuje kolíziu s regionálnou skládkou odpadov ,,Čadca – Podzávoz, úprava a dostavba skládky odpadov“, vodnou plochou Svrčinovského rybníka, s genofondovou lokalitou GLz49 Alúvium Čierňanky a s historickou pamiatkou Šance – Valy, územím, ktoré je podľa Územného plánu obce Svrčinovec vyčlenené na rozvoj rekreácie, oddychu a športu a čo je najpodstatnejšie križovala by viaceré obytné zóny v dôsledku čoho by došlo k výraznému zhoršeniu životných podmienok obyvateľov dotknutých osád v Čadci a vo Svrčinovci.

Nová trasa elektrovodu iniciovaná mestom Čadca by bola dlhšia, vynútila by si početné zakrivenia a s tým spojené náklady a tiež nové zábery lesného pôdneho fondu. V katastrálnom území obce Svrčinovec by záber LPF predstavoval podľa vyjadrenia obhospodarovateľa Lesného pozemkového spoločenstvá Svrčinovec až 16,3 ha.

 

Porovnaním možných vplyvov na životné prostredie pri rekonštrukcii existujúceho elektrovodu v pôvodnej trase s akoukoľvek novou trasou by sa preukázal neporovnateľne väčší zásah do životného prostredia a majetku ľudí pri riešení novej trasy a preto neodporúčame iné variantné riešenie.

 

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti žiadame, aby sa zámer ďalej posudzoval v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov s dôrazom na posúdenie možných vplyvov na kvalitu povrchových a podzemných vôd, rušivých vplyvov na biotu a migrácie zveri popod elektrovod.     

  

 

            S pozdravom

 

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 9385/2018-6.3 zo dňa 14.11.2018

A. nevydáva súhlas

podľa § 6 ods. 2 na zásah do biotopu európskeho významu Vo2 ,,Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín", ktorý sa nachádza na pozemkoch v k.ú. Kamenín a na pozemkoch v k.ú. Bíňa a do biotopu národného významu Lk10 ,,Vegetácia vysokých ostríc " a podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Kamenín v rkm 11,892 ba rieke Hron

a

B. nepovoľuje výnimku

zo zákazov ustanovených § 34 ods. 1 písm. a), § 35 ods. 1 písm. a), § 35 ods. 1 písm. a), b) a c) a § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona, čiže nepovoľuje žiadateľovi spoločnosti Vodaspol s.r.o., Júnová 23, 831 01 Bratislava úmyselne ničiť chránené druhy rastlín, úmyselne odchytávať chránené druhy živočíchov v ich prirodzenom areáli, úmyselne ich zraňovať alebo usmrcovať a rušiť v prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chránených druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Kamenín v rkm 11,892 na rieke Hron.

 

Peter Beleš         


Na návrh osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov bolo rozhodnutím č. 9005/2018-9.2 (27/2018-rozkl.) zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 912/2018-2.3 zo dňa 29.03.2018, ktorým na základe žiadosti spoločnosti HYDROSIGN, s.r.o.nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) a písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona o ochrane prírody a krajiny") a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou MVE Dolná Lehota v k. ú. Dolná Lehota na Vajskovskom potoku. Dôvodom bolo nezastavenie konania podľa § 82 ods. 9 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na základe späťvzatia návrhu zo strany žiadateľa, čím došlo k zjavnému pochybeniu ministerstva.

Peter Beleš

 


Ministerstvo životného prostredia SR

odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Nám. Ľ. Štúra č. 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k listu č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018

 

Na základe oznámenia č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018, ktorým ste nás oboznámili s podkladmi pre vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Vodaspol, s.r.o. o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasov na výstavbu MVE Kamenín, Vám zasielame toto vyjadrenie.

Povolenie výstavby MVE v dolnom úseku rieky Hron (cca 10 km od ústia do Dunaja) by výrazne negatívne ovplyvnilo vodné ekosystémy rieku Hron a Dunaj ako aj integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany. Vo vyhlásenom SKUEV0820 Dolný tok Hrona, kde sú predmetom ochrany ohrozené druhy rýb európskeho významu by poškodenie biotopu a rušenie druhov spôsobilo zánik ich populácii. Reálne ohrozenie populácii väčšiny pôvodných reofilných druhov rýb dokazujú početné prieskumy ichtyocenóz vykonávané vo vodných tokoch po celom území Slovenska. So stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR č. ŠOP SR/1328-003/2018 zo dňa 26.09.2018 sa stotožňujeme a žiadame, aby orgán ochrany prírody a krajiny neudelil výnimku z druhovej ochrany a tiež nevydal súhlasy na zásah do biotopu európskeho významu a na zásah do mokrade.

 

            S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda