Stanovisko k SOH Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030

RNDr. Elena Fatulová, Repná 1, 821 04 Bratislava
Ing. Jaroslav Baran, Ľ. Štúra 590, Hliník nad Hronom 966 01
Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava 3, v zastúpení Ing. Jaroslav Baran
Rieka-združenie na ochranu vodných tokov, Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, predseda Ing. Peter Beleš PhD
Hron pre slobodné rieky, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, v zastúpení Ing. Anton Žabenský

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
E-mail: peter.lukac@enviro.gov.sk
Bratislava 28. apríla 2015

Vec: Stanovisko a zásadné pripomienky k správe o hodnotení strategického
dokumentu „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030“.

V lehote stanovenej Ministerstvom životného prostredia SR v rámci konzultácií k Správe
o hodnotení strategického dokumentu „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického
potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky do roku 2030“ predkladáme nasledovné
zásadné pripomienky:

 1. Pripomienka k nezávislosti environmentálneho posudzovania
  Na str. 10 dokumentu sa uvádza, že strategickým cieľom strategického dokumentu
  „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej
  republiky do roku 2030“ (ďalej len Aktualizácia) je naplniť strategické ciele výroby elektrickej
  energie z obnoviteľných zdrojov (využitie energie vodných tokov). Ide teda o program, ktorý
  sa pripravuje pre energetiku, ktorá spadá do pôsobnosti rezortu hospodárstva. To znamená,
  že vypracovanie strategického dokumentu mal zabezpečiť príslušný orgán, ktorým je
  Ministerstvo hospodárstva SR a nie sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).
  Sekcia vôd MŽP sa rozhodla presadzovať energetické ciele (hoci na to nemá kompetencie
  zo zákona), a to namiesto presadzovania environmentálnych cieľov v zmysle článku 4
  Rámcovej smernice o vode (RSV), hoci jej táto povinnosť vyplýva zo zákona pretože je
  kompetentným orgánom pre implementáciu RSV. Dochádza tu k nezákonnému postupu
  sekcie vôd MŽP, ktorý vyústil do zjavného konfliktu záujmov. Sekcia vôd MŽP, ktorá
  zabezpečila vypracovanie strategického dokumentu, je súčasne príslušným orgánom pre
  konzultácie podľa čl. 6.3 smernice 2001/42/ES (smernica SEA), teda zabezpečila aj
  vypracovanie Správy o hodnotení (SOH), čo jej umožňuje priamo ovplyvňovať proces SEA
  v záujme presadzovania hospodárskeho využívania vôd. Do Správy o hodnotení je zavedený
  inštitút „predbežného primárneho posúdenia hodnotení podľa článku 4.7 RSV
  oprávnenou osobou“, čím si sekcia vôd MŽP vytvára priestor aj pre ovplyvňovanie
  2
  procesov EIA pre jednotlivé projekty, ktoré by malo zahŕňať aj hodnotenie v zmysle čl. 4.7
  RSV. Tento inštitút („predbežné primárne posúdenie“) umožní sekcii vôd MŽP priamo
  ovplyvňovať rozhodovací proces príslušných orgánov samosprávy a štátnej správy. Navyše
  do jej pôsobnosti spadá aj zabezpečovanie produkcie elektrickej energie prostredníctvom
  ním priamo riadených štátnych organizácií (SVP, š.p., Vodohospodárska výstavba, š. p.).
  Uvedená kumulácia kompetencií sekcie vôd (zákonných a nezákonných) vyústila do
  zjavného konfliktu záujmov. Strategický dokument, ako aj správa o hodnotení sú
  vypracované tendenčne s jasným cieľom presadiť pokračovanie prebiehajúcej nezákonnej
  výstavby malých vodných elektrární (MVE) na úkor ochrany vôd, a to aj za cenu porušovania
  národných a európskych právnych predpisov, najmä RSV. Ochrana vôd je riešená len
  v teoretickej rovine vo forme nepodložených záverov environmentálneho posudzovania
  a nekonkrétnych prísľubov zlepšenia budúceho posudzovania vplyvov na ŽP v rámci
  procesu EIA a zlepšenia monitoringu vplyvov na ŽP. V predchádzajúcom a ani
  v súčasnosti prebiehajúcom procese SEA nebola zabezpečená nezávislosť
  environmentálneho posudzovania.
  Vzhľadom na uvedené dôvody žiadame, aby sa nepokračovalo v procese SEA
  vydaním záverečného stanoviska. Ďalej žiadame, aby Odbor environmentálneho
  posudzovania MŽP, vzhľadom na konflikt záujmov sekcie vôd MŽP v procese SEA,
  preveril zákonom vymedzené kompetencie v oblasti energetiky a environmentálneho
  posudzovania a navrhol opatrenia na odstránenie zjavného konfliktu záujmov,
  s cieľom zabezpečiť nezávislosť environmentálneho posudzovania.
 2. Pripomienka ku konzultáciám s verejnosťou
  Konzultácie s verejnosťou v rámci environmentálneho posudzovania strategického
  dokumentu neprebiehajú v súlade s článkom 6 smernice SEA. Verejnosti nebol poskytnutý
  dostatočný časový priestor na vyjadrenie pripomienok k návrhu strategického
  dokumentu, ani k správe o hodnotení strategického dokumentu (SOH), tak ako to
  vyžaduje ustanovenie citovaného článku 6(2) smernice SEA.
  Odôvodnenie:
 • Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené 22. 12. 2014 s výzvou na
  predloženie pripomienok v termíne do 2. 1. 2015 (počas vianočných sviatkov, navyše
  spolu s ďalšími štyrmi strategickými dokumentmi), a to bez zverejnenia strategického
  dokumentu.
 • Strategický dokument nebol sprístupnený verejnosti ani počas pripomienkovania rozsahu
  hodnotenia strategického dokumentu a ani počas prvého kola prezentácie piatich
  strategických dokumentov (v Bratislave 3. 2. 2015). Strategický dokument bol zverejnený
 1. 2. 2015 po ukončení prvého kola konzultácií v Bratislave.
 • Termín na predloženie pripomienok ku všetkým správam o hodnotení piatich
  strategických dokumentov bo stanovený na 29. apríla 2015. Celkove ide o materiály
  v rozsahu viac ako 11 000 listov. Evidentne ide o zámer vytvoriť také podmienky, aby
  verejnosť nemala dostatočný časový priestor na dôkladne preštudovanie vzájomne
  prepojených strategických dokumentov a vypracovanie pripomienok.
  Article 6(2)
  The authorities referred to in paragraph 3 [of Article 6] and the public referred to in
  paragraph 4 [of Article 6] shall be given an early and effective opportunity within
  appropriate time frames to express their opinion on the draft plan or programme and
  the accompanying environmental report before the adoption of the plan or programme or
  its submission to the legislative procedure.
  3
  Preto žiadame, aby termín stanovený na predloženie pripomienok bol s ohľadom na
  rozsah pripomienkovaných dokumentov, prehodnotený a primerane posunutý. Posun
  je nevyhnutný aj vzhľadom na súbežne prebiehajúci proces pripomienkovania plánov
  manažmentu povodí a plánov manažmentu povodňových rizík, s ktorými predmetný
  strategický dokument priamo súvisí. Ide o zdvojené, resp. viacnásobné posudzovanie
  bezprostredne súvisiacich strategických dokumentov, ktoré musí byť vzájomne koordinované
  a jeho výstupy premietnuté do plánov manažmentu povodí a plánov manažmentu
  povodňových rizík. V prípade neakceptovania tejto pripomienky bude takýto postup
  považovaný za porušenie článku 6(2) smernice SEA, článku 11(2) smernice SEA, ako
  aj článku 14 Rámcovej smernice o vode (pripomienky možno podávať do 22. 6. 2015).
  Požiadavka na koordináciu posudzovania v zmysle SEA a RSV je vysvetlená v metodickom
  dokumente o implementácii smernice SEA, z ktorého bol vybraný nasledovný relevantný
  text.
 1. Pripomienka týkajúca sa súladu s uznesením vlády SR č. 178/2011
  Strategický dokument nie je vypracovaný v zmysle uznesenia vlády č. 178/2011, ktorým bol
  schválený Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
  roku 2030 (ďalej len Koncepcia). V zmysle bodu B.3 citovaného uznesenia úlohou ministra
  životného prostredia bolo „schválenú koncepciu aktualizovať v rámci prác na aktualizácii
  Plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska“ . Ako sa uvádza na strane 9 SOH,
  cieľom strategického dokumentu bolo „zmapovať súčasný stav využívania HEP vodných
  tokov… „, teda nie aktualizovať Koncepciu schválenú citovaným uznesením vlády.
  V podstate ide o nový strategický dokument, ktorý nevychádza zo schválenej koncepcie –
  NKVHEPVT SR do roku 2030, ktorá sa v súčasnosti realizuje. Strategický dokument (ani
  SOH) neobsahujú žiadne informácie o tom, aký je stav v plnení strategických cieľov podľa
  schválenej Koncepcie, ani ako sa pri realizácii Koncepcie dodržujú požiadavky článku 4
  RSV najmä požiadavka na zabránenie zhoršovania stavu vodných útvarov resp. dosiahnutia
  dobrého stavu vôd (článok 4.7 RSV). Ak strategický dokument nenadväzuje na Koncepciu
  schválenú uznesením vlády 178/2011 a nemá za cieľ aktualizovať túto koncepciu, je
  potrebné vysvetliť a zdôvodniť zmenu citovaného uznesenia a na základe akého podnetu
  k nej došlo. Na základe uvedenej pripomienky žiadame nasledovné:
  The Water Framework Directive and the SEA Directive are complementary and provide
  for a broadly similar environmental assessment. Analysis of the legal texts reveals some
  differences between the elements of environmental assessment they cover. For
  example, the provisions on public participation in the WFD focus on the steps needed to
  produce, review and update RBMPs, whilst those in the SEA Directive are more general
  in nature since they have to apply to quite diverse types of plans and programmes. If
  Member States decide to provide for a joint procedure in their transposition of these
  directives, they will need to ensure that it correctly reflects the provisions of both. One
  way of avoiding duplication would be for the competent authority identified under Article
  3 of the Water Framework Directive also to be made responsible for ensuring that the
  requirements of the SEA Directive are adequately covered in the RBMP. There is one
  area where the SEA Directive can add particular value to the implementation of the
  Water Framework Directive. This is in the application of derogations as set out in
  Article 4 of the WFD. Whenever the terms ‘the wider environment’, ‘significantly
  better environmental option’ or ‘sustainable human development’ are used as
  criteria for applying a derogation, an environmental assessment in accordance
  with the SEA Directive may be useful in justifying the derogation on the basis of
  those criteria.
  Zdroj: Implementation of Directive 2001/42EC
  4
 • Žiadame vysvetliť prečo sa nebola zabezpečená aktualizácia Koncepcie, ale bola
  vypracovaná nová koncepcia a zdôvodniť zmenu zadania úlohy uloženú ministrovi
  životného prostredia v uznesení vlády č. 178/2011,
 • Žiadame, aby do strategického dokumentu a SOH boli doplnené informácie
  o aktuálnom stave výstavby MVE realizovanej podľa Koncepcie schválenej
  uznesením vlády SR č. 178/2011 v rozsahu nasledovných informácií :
  o zoznam pridelených profilov pre výstavbu MVE,
  o zoznam realizovaných stavieb MVE,
  o zoznam povolených stavieb vo výstavbe,
  o zmeny oproti Koncepcii (napr. posun profilov a pod.)
  o zoznam profilov povolených (vrátane profilov v povoľovacom procese)
  posudzovaných v zmysle článku 4.7 RSV,
  o stav v povoľovacom konaní (územné rozhodnutie, stavebné povolenie),
  o spôsob a výsledky monitorovania prevádzkovaných vodných stavieb podľa
  článku 10 smernice SEA (resp. sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov
  schváleného strategického dokumentu podľa § 16 ods. 2 zákona č. 24/2006
  Z. z.)
  o environmentálneho monitorovania prevádzkovaných vodných stavieb podľa
  čl. smernice EIA (sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov zámeru činnosti
  podľa § 39 zákona č. 24/2006 Z. z.)
  o vyhodnotenie dopadu nových stavieb MVE na stav vodných útvarov
  v zmysle požiadaviek RSV a príslušných metodických dokumentov.
 • Ďalej žiadame, aby výsledky analýzy aktuálneho stavu plnenia strategických cieľov
  Koncepcie boli premietnuté do plánov manažmentu povodí, a to do nasledovných
  častí:
  o vyhodnotenia dopadu MVE (vybudovaných v rámci Koncepcie) na
  ekologický stav útvarov povrchových vôd, na kvantitatívny stav útvarov
  podzemnej vody a na chránené územia podľa prílohy IV RSV ako súčasť
  komplexného hodnotenia,
  o súhrn výnimiek z environmentálnych cieľov uplatnených podľa článku 4.7
  RSV vrátane preukázania splnenia podmienok pre udelenie výnimiek,
  o hodnotenie pokroku pri plnení environmentálnych cieľov (Príloha VII B bod
  2 RSV), vrátane prípadov zhoršenia stavu vodných útvarov v dôsledku
  realizácie MVE v zmysle Koncepcie.
  Zdôvodnenie požiadavky:
 • Žiadame tiež, aby v rámci analýzy dopadu výstavby MVE bola vyhodnotená aj
  vzájomná súvislosť s vplyvom týchto vodných stavieb na protipovodňovú
  ochranu. Výsledky analýzy je potrebné premietnuť do návrhov plánov manažmentu
  povodňových rizík (sprístupnených na pripomienkovanie verejnosti do 22. júna
  2015).
 1. Pripomienky k obsahovej náplni správy o hodnotení a jej kvalite
  Obsahová náplň SOH nie je plne v súlade s článkom 5 smernice SEA a prílohy I. SOH nie je
  vypracovaná v súlade s §9 a prílohy č.4 zákona 24/2006 Z.z. Prevažnú časť správy tvoria
  všeobecné popisy prírodných podmienok, pričom podstatné informácie relevantné pre
  If a modification or alteration goes ahead in the middle of a river basin planning cycle,
  the reason for that modification or alteration must be set out in the subsequent
  (update of the) RBMPs.
  Zdroj: Guidance document No 20 on Exemptions to the Environmental Objectives
  5
  navrhovaný program výstavby MVE v správe absentujú, alebo sú spracované formálne. Za
  nedostatočné považujeme najmä:
 • určenie, popis a zhodnotenie pravdepodobných účinkov implementácie programu
  výstavby MVE na ekologický stav povrchových vôd a chránené územia,
 • absencia vyhodnotenia kumulatívneho účinku navrhovaných stavieb na ekologický stav
  útvarov povrchovej vody a chránené územia,
 • stanovenie cieľov ochrany životného prostredia, najmä relevantných cieľov v zmysle RSV
  a smernice o biotopoch,
 • nedostatočné zdôvodnenie posudzovania jednej alternatívy a opis spôsobu, akým sa
  vykonalo posudzovanie,
 • kritériá pre určenie pravdepodobnej dôležitosti účinkov,
 • všeobecný a návrh monitoringu
  SOH je rozsiahly dokument v rozsahu 186 strán, pričom odhadom 80 % dokumentu
  predstavujú všeobecné informácie, ktoré nemajú priamy súvis s programom výstavby MVE.
  SOH predstavuje formálny a nekompletný dokument bez konkrétnych a spoľahlivých
  informácii. SOH nespĺňa požiadavku dostatočnej kvality vyžadovanej podľa článku 12
  smernice SEA a zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  Žiadame prepracovať správu o hodnotení strategického dokumentu tak, aby jej
  obsahová náplň bola v súlade s článkom 5 a prílohou I smernice SEA. Žiadame
  vypustiť nepodstatné časti správy, ktoré nemajú priamy súvis s programom výstavby
  MVE.
 1. Pripomienky k vyhodnoteniu pripomienok verejnosti
  Pripomienky verejnosti vznesené k Oznamu o posudzovaní strategického dokumentu
  a k Rozsahu hodnotenia strategických dokumentov boli zväčša vyhodnotené ako
  akceptované, avšak do SOH neboli premietnuté vôbec, alebo boli splnené iba formálne.
  Všeobecne možno konštatovať, že pripomienky verejnosti neboli v SOH zohľadnené.
  Žiadame, aby odbor environmentálneho posudzovania MŽP uskutočnil
  s pripomienkujúcimi subjektmi pripomienkové konanie, na ktorom budú vysvetlené
  pretrvávajúce rozpory a dohodnutý postup ich zapracovania do správy o hodnotení
  strategického dokumentu.
 2. Pripomienky k posúdeniu vplyvu pravdepodobných účinkov programu výstavby
  MVE na životné prostredie
  V rámci Aktualizácie sa navrhuje na výstavbu MVE 343 profilov (+ 4 profily pre veľké
  elektrárne).
  Zoznam profilov je uvedený v prílohách 3 a 4 strategického dokumentu. V SOH chýba
  informácia, či sa jedná o totožný zoznam profilov, ktoré boli schválené v pôvodnej
  Koncepcii schválenej uznesením vlády SR č. 178/2011, v ktorej bolo pre realizáciu
  schválených 368 profilov MVE. V zoznamoch ani v SOH nie sú vyznačené žiadne
  zmeny navrhované v Aktualizácii oproti pôvodnej Koncepcii.
  Z navrhovaného počtu 343 je 35 profilov (príloha 4 strategického dokumentu), „pre ktoré sa
  odporúča výstavba MVE v súlade s RSV“.
  Protikladné a zavádzajúce vyjadrenia vznášajú do celého materiálu značný chaos a to aj
  z pohľadu počtu profilov – keď v schválenej koncepcii NKVHEPVT SR do roku 2030 sa
  uvádza 368 schválených profilov no po jej, v strategickom dokumente AKVHEP predkladanej
  6
  aktualizácii, je ich 35 ako nových posudzovaných profilov a v texte sa uvádza že ich potom
  bude celkove 343 profilov (zrejme aj s 35 novými).
  Bližšie informácie o technických parametroch MVE, ktoré by mali garantovať súlad
  s RSV v SOH absentujú. Taktiež v SOH nie sú uvedené žiadne informácie o spôsobe,
  akým sa vykonalo toto posudzovanie, výsledkom ktorého je konštatovanie súladu
  s RSV. Takého závery, ktoré nie sú podložené žiadnymi relevantnými informáciami, nie
  je možné akceptovať.
  Pre ostatné profily (v prílohe 3 strategického dokumentu) sa nerobilo žiadne environmentálne
  posúdenie s cieľom identifikovať a zhodnotiť pravdepodobné účinky na stav vodných útvarov
  v zmysle článku 4.7 RSV, s odôvodnením, že takého hodnotenie sa vykoná v rámci
  posudzovania jednotlivých projektov v procese EIA. Avšak aj napriek neposudzovaniu sa
  v záveroch konštatuje, že „Odporučené profily zohľadňujú environmentálne ciele článku
  4 smernice 2000/60/ES“! Dokonca sa v SOH konštatuje, že „Pozitívny vplyv
  strategického dokumentu sa prejaví v plnení záväzkov SR voči EÚ v oblasti vodného
  hospodárstva“! Žiadame, aby takéto konštatovania boli doložené výsledkami
  monitoringu existujúcich MVE, ktoré nespôsobujú zhoršenie ekologického stavu
  útvarov povrchovej vody.
  Zdôvodnenie neposudzovania programu výstavby MVE v rámci procesu SEA je
  neakceptovateľné. Odôvodnenie je zrejmé z vybraného textu relevantných dokumentov EÚ
  (metodický pokyn 20 o výnimkách z environmentálnych cieľov a Blueprint):
  G
  TO THE ENVIRONMENTAL OBJECTIVES
  UIDNCE DOCUMENT ON EXEMPTIONS
  Podobne je to aj v prílohe č.4 k strategickému dokumentu AKVHEP kde sa uvádza, že ide o
  zoznam profilov (zrejme podľa schválenej Koncepcie) ktoré môžu byť použité pre výstavbu
  MVE nakoľko sú v súlade s RSV. V aktualizácii koncepcie a procese SEA – SOH však takéto
  posúdenie nebolo prevedené a nebolo prevedené ani v schválenej koncepcii NKVHEPVT SR
  do roku 2030 (odôvodnené stanovisko EK k sťažnosti na schválenú koncepciu NKVHEPVT
  SR do roku 2030).
  Vzhľadom na vyššie uvedené pripomienky žiadame:
 • pre 35 profilov v prílohe 4, ktoré sú v súlade s RSV, žiadame doplniť podrobné
  výsledky posudzovania, ktoré garantujú súlad s RSV a doplniť odpovedajúce
  záväzné parametre stavieb,
 • Žiadame vykonať environmentálne posúdenie účinkov celého navrhovaného
  programu výstavby MVE (pôvodne schválenej koncepcie a jej aktualizácie) na stav
  For plans and programmes affecting the environmental objectives of the WFD, the
  evaluation in accordance to 4.7 should be incorporated into the SEA. In summary, the
  planning of „new modifications“ requires the carrying out of an assessment of the
  environmental impacts which demonstrates, at least, that the criteria and conditions of
  Article 4.7, but also 4.8 and 4.9, are met.
  Zdroj: Guidance document No 20 on Exemptions to the Environmental Objectives
  When there are plans to make significant new changes to water bodies, Strategic
  Environmental Assessments (SEA) should be made in addition to Environmental
  Impact Assessments (EIA) for specific projects. For instance, national and regional
  plans to develop hydropower should be subject to a SEA to identify where the dams
  could be located to minimise negative environmental effects and vulnerability to
  disaster risks, or to compare the plans with alternative renewable energy sources
  development. The Commission will be particularly vigilant on the enforcement of Article
  4.7.
  Zdroj: A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources
  7
  vôd a to najmä kumulatívny účinok jednotlivých stavieb v rámci jednotlivých
  vodných tokov ,
 • Žiadame doplniť realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na
  stav vodných útvarov,
 • Žiadame menovite uviesť a vysvetliť dôvody úprav do plánov manažmentu povodí,
 • Žiadame preukázať, že dôvody pre tieto úpravy sú nadradeným verejným
  záujmom,
 • Žiadame preukázať, že prínos z dosiahnutia environmentálnych cieľov
  (nezhoršenie stavu vôd) je prevážený prínosom z nových úprav (cost benefit
  analysis)
 • Žiadame preukázať, že prínosy z výstavby nových MVE nie je možné dosiahnuť
  inými prostriedkami, ktoré sú významné lepšie z hľadiska životného prostredia
  (napr. nahradenie inými OZE, rekonštrukciou zastaralých VE a tým zvýšenie ich
  výkonu zavedením nových technológií a pod.)
 1. Pripomienka k návrhu na uplatňovanie čl. 4.7 RSV
  Zásadne nesúhlasíme s návrhom uvedeným v časti V. správy o hodnotení, aby poverená
  osoba vykonávala „predbežné primárne posúdenie“ uplatňovania článku 4.7. RSV
  oprávnenou osobou MŽP. Ide o neprípustný zásah do nezávislého rozhodovania
  samosprávnych a štátnych orgánov. Žiadame tento návrh zo správy o hodnotení
  vypustiť.
  Záver:
  Z uvedených pripomienok v bodoch 1 – 7 vyplýva, že v rámci procesu SEA nebolo
  vykonané žiadne environmentálne posudzovanie v zmysle požiadaviek smernice SEA.
  Ide o formálny proces vykonaný s cieľom pokračovať v realizácii pôvodne
  schváleného programu výstavby MVE v rozpore s článkom 4.7 RSV. Je evidentné, že
  aktualizácia koncepcie nepriniesla žiadnu zmenu v doterajšom prístupe ministerstva
  a nie je predpoklad na zmenu vodnej politiky ani v blízkej budúcnosti. T
  ENVIRONMENTAL OBJECTIVES
  Vzhľadom na skutočnosť, že SOH nie je vypracovaná v súlade s požiadavkami
  relevantných smerníc EU – smernica SEA, RSV, smernica o biotopoch, žiadame
  zastaviť proces SEA a zabezpečiť zásadné prepracovanie SOH.

S pozdravom

Za pripomienkujúce subjekty:
RNDr. Elena Fatulová

V Bratislave, dňa 29. 04. 2015