Stanovy občianského združenia na ochranu vodných tokov - Rieka.

Rieka – združenie na ochranu vodných tokov založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

„Vráťme vode život a ľudí k riekam“ - Február 2013