Minister rozhodnutím č. 5804/2018-9.2 (11/2018-rozkl.) zo dňa 17. augusta 2018 na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zamietol rozklad spoločnosti MVE Šášovské Podhradie, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 36 860 981 podaný proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018, ktoré nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade  v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v rkm 134,62 na rieke Hron.

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov prispelo svojou účasťou v tomto správnom konaní k zastaveniu tohto neekologického zámeru.

Peter Beleš     


Rieka - združenie na ochranu vodných tokov rozhodlo, že sa pripája k žalobe v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2018/006718-3, TS zo dňa 08. februára 2018, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaniach proti rozhodnutiu stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom č. 1933/2017, O:20156/2017 zo dňa 23. augusta 2018, ktorým bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom r. km 130,113" podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj na preskúmanie zákonnosti tohto prvostupňového rozhodnutia.

 

Peter Beleš   


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k podanému rozkladu  

 

Na základe listu č. 1079/2018-2.3 zo dňa 26.03.2018, ktorým ste nás upovedomili o podanom rozklade zo strany spoločnosti MVE Šášovské Podhradie s.r.o. proti rozhodnutiu MŽP SR č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018, ktorým nepovoľuje žiadateľovi výnimku zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,zákona“) a nevydáva žiadateľovi súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v rkm 134,62 na rieke Hron, Vám poskytujeme toto vyjadrenie.

 

            V rozklade žiadateľ a súčasne účastník konania MVE Šášovské Podhradie s.r.o. napáda ministerstvo, že len všeobecne a bez relevantných dôkazov odôvodňuje negatívny vplyv plánovanej MVE na prúdovú migráciu rýb. K tomuto konštatovaniu uvádzame, že z hľadiska dopadov na prírodu pri haťovej, resp. príhaťovej MVE dochádza vždy k úplnému prehradeniu toku a súčasne aj k prerušeniu migrácie vodných živočíchov. Výstavbou MVE Šášovské Podhradie by sa rieka Hron v strednom úseku ďalej fragmentovala na kratšie úseky, medzi ktorými by sa sťažila až znemožnila obojstranná migrácia vodných organizmov predovšetkým rýb pri hľadaní potravy a nových neresísk. V súčasnosti existuje značné množstvo domácej i zahraničnej literatúry, ale aj výskumných prác, ktoré dokazujú, že výstavba MVE má výrazne negatívny vplyv na vodný ekosystém a ichtyofaunu. Výstavbu rybovodu možno považovať len za čiastočnú kompenzáciu. Za nesprávnu treba považovať interpretáciu pochádzajúcu údajne z ichtyologickej štúdie v tom, že navrhovaný ,,nadštandardný biokoridor“ dostatočne zabezpečí kontinuitu koryta a umožní celoročnú migráciu všetkým druhom rýb. Z hľadiska ochrany prírody je absolútne neprijateľná predstava žiadateľa o tom, že spomalením prúdu sa vytvoria nové možnosti a podmienky pre existenciu odlišnej vodnej fauny a vodnej flóry, čo je dokonca vnímané ako pozitívny jav. Účelom v tomto konaní je zabezpečenie ochrany chránených živočíchov, miesta ich rozmnožovania alebo miesta ich odpočinku a zachovať hodnotnú mokraď.  

Žiadateľom navrhované opatrenia v žiadnom prípade nie je možné považovať za kompenzačné opatrenia vo vzťahu k zachovaniu populácie chránených druhov živočíchov. Kompenzačné opatrenia uvádzané žiadateľom v liste zo dňa 29.01.2016 (vytvorenie nových mokraďných biotopov, terénnymi úpravami na obidvoch stranách toku rieky Hron v oblasti vzdutia hladiny plánovanej MVE, minimalizácia výrubov brehových porastov, bioekologický dozor výstavby a prevádzky rybovodu, monitoring priechodnosti rybovodu pre ichtyofaunu) nie sú podľa nášho názoru kompenzačné opatrenia, ale skôr podmienky.

Keďže posudzovaná lokalita sa vyznačuje vysokou biologickou hodnotou ako biotop obojživelníkov, rýb, cicavcov, plazov a spoločenstiev rastlín národného a európskeho významu viazaných na mokrade a tiež je spojnicou viacerých UEV v povodí rieky Hron, ktorých predmetom ochrany sú ryby, povolením MVE by došlo k nezvratným zmenám v morfológii, prietoku, k nežiaducej fragmentácii, erózii brehov s negatívnym vplyvom na populácie chránených druhov živočíchov a rastlín. Vážnym nedostatkom v povoľovacom konaní tohto zámeru je absencia posúdenia navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Územné rozhodnutie, na ktoré sa odvoláva žiadateľ stratilo platnosť. Konanie o povolení výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasu sú samostatným správnym konaním podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktoré malo predchádzať konaniu o umiestnení stavby.

Podľa § 103 ods. 6) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny:
"Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. Ak orgán ochrany prírody nevydá vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. m) v lehote podľa osobitného predpisu, predpokladá sa, že súhlasí."

            Na základe uvedeného žiadame, aby minister potvrdil rozhodnutie MŽP SR č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018 a rozklad podaný spoločnosťou MVE Šášovské Podhradie s.r.o. zamietol.

 

             S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                      predseda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                        


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody rozhodnutím č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018 takmer po troch rokoch

A. nepovoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovoľuje žiadateľovi - spoločnosti MVE Šášovské Podhradie s.r.o., Karadžičová 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36860981 úmyselne rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov, úmyselne zraňovať alebo usmrcovať a rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov a poškodzovať alebo ničiť miesta ich rozmnožovania alebo miesta ich odpočinku v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v r.km 134,62 na rieke Hron a

B. nevydáva súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v r.km 134,62 na rieke Hron.

 

Peter Beleš     


Mesto Banská Bystrica rozhodnutím číslo OVZ-SU-170852/200/2017/MAJ zo dňa 27.12.2017 vydalo rozhodnutie, ktorým zastavuje konanie vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň Iliaš" na rieke Hron v profile Iliaš (rkm 172,660) v k.ú. Radvaň, ktorý podal navrhovateľ - Rutland a.s. dňa 29.01.2015 na Mestský úrad v Banskej Bystrici. Hlavným dôvodom zastavenia konania bola skutočnosť, že navrhovateľ nepredložil súhlas dotknutého orgánu štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer. 

 

Peter Beleš