Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 9385/2018-6.3 zo dňa 14.11.2018

A. nevydáva súhlas

podľa § 6 ods. 2 na zásah do biotopu európskeho významu Vo2 ,,Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín", ktorý sa nachádza na pozemkoch v k.ú. Kamenín a na pozemkoch v k.ú. Bíňa a do biotopu národného významu Lk10 ,,Vegetácia vysokých ostríc " a podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Kamenín v rkm 11,892 ba rieke Hron

a

B. nepovoľuje výnimku

zo zákazov ustanovených § 34 ods. 1 písm. a), § 35 ods. 1 písm. a), § 35 ods. 1 písm. a), b) a c) a § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona, čiže nepovoľuje žiadateľovi spoločnosti Vodaspol s.r.o., Júnová 23, 831 01 Bratislava úmyselne ničiť chránené druhy rastlín, úmyselne odchytávať chránené druhy živočíchov v ich prirodzenom areáli, úmyselne ich zraňovať alebo usmrcovať a rušiť v prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chránených druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Kamenín v rkm 11,892 na rieke Hron.

 

Peter Beleš         


Na návrh osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov bolo rozhodnutím č. 9005/2018-9.2 (27/2018-rozkl.) zrušené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 912/2018-2.3 zo dňa 29.03.2018, ktorým na základe žiadosti spoločnosti HYDROSIGN, s.r.o.nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. a) a písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona o ochrane prírody a krajiny") a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou MVE Dolná Lehota v k. ú. Dolná Lehota na Vajskovskom potoku. Dôvodom bolo nezastavenie konania podľa § 82 ods. 9 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na základe späťvzatia návrhu zo strany žiadateľa, čím došlo k zjavnému pochybeniu ministerstva.

Peter Beleš

 


Ministerstvo životného prostredia SR

odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Nám. Ľ. Štúra č. 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k listu č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018

 

Na základe oznámenia č. 9385/2018-6.3 zo dňa 02.10.2018, ktorým ste nás oboznámili s podkladmi pre vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Vodaspol, s.r.o. o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasov na výstavbu MVE Kamenín, Vám zasielame toto vyjadrenie.

Povolenie výstavby MVE v dolnom úseku rieky Hron (cca 10 km od ústia do Dunaja) by výrazne negatívne ovplyvnilo vodné ekosystémy rieku Hron a Dunaj ako aj integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany. Vo vyhlásenom SKUEV0820 Dolný tok Hrona, kde sú predmetom ochrany ohrozené druhy rýb európskeho významu by poškodenie biotopu a rušenie druhov spôsobilo zánik ich populácii. Reálne ohrozenie populácii väčšiny pôvodných reofilných druhov rýb dokazujú početné prieskumy ichtyocenóz vykonávané vo vodných tokoch po celom území Slovenska. So stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR č. ŠOP SR/1328-003/2018 zo dňa 26.09.2018 sa stotožňujeme a žiadame, aby orgán ochrany prírody a krajiny neudelil výnimku z druhovej ochrany a tiež nevydal súhlasy na zásah do biotopu európskeho významu a na zásah do mokrade.

 

            S pozdravom

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda


Minister rozhodnutím č. 5804/2018-9.2 (11/2018-rozkl.) zo dňa 17. augusta 2018 na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zamietol rozklad spoločnosti MVE Šášovské Podhradie, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava - Ružinov, IČO: 36 860 981 podaný proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 1079/2018-6.3 zo dňa 07.03.2018, ktoré nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade  v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie v rkm 134,62 na rieke Hron.

Rieka - združenie na ochranu vodných tokov prispelo svojou účasťou v tomto správnom konaní k zastaveniu tohto neekologického zámeru.

Peter Beleš     


Rieka - združenie na ochranu vodných tokov rozhodlo, že sa pripája k žalobe v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2018/006718-3, TS zo dňa 08. februára 2018, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaniach proti rozhodnutiu stavebného úradu mesta Žiar nad Hronom č. 1933/2017, O:20156/2017 zo dňa 23. augusta 2018, ktorým bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Malá vodná elektráreň Žiar nad Hronom r. km 130,113" podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj na preskúmanie zákonnosti tohto prvostupňového rozhodnutia.

 

Peter Beleš