Po takmer štyroch rokoch Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom 24S/63/2014-233 zo dňa 13. októbra 2017 v právnej veci žalobcov

1/ Rieka - združenie na ochranu vodných tokov (občianske združenie)

2/ Združenie Slatinka (občianske združenie)

3/ Za dôstojnú Radvaň (občianske združenie)

zastúpených Mgr. Kristínou Babiakovou, advokátkou VIA IURIS proti žalovanému Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie za účasti ďalších účastníkov:

1. Rutland a.s. zastúpeného advokátskou kanceláriou slc partners s.r.o.

2. OZ Hron pre slobodné rieky

3. Klub slovenských turistov

4. Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

5. Mesto Banská Bystrica

rozhodol tak, že

I. Rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP-3/2013/03850 zo dňa 25.02.2014 zrušil a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

II. Žalobcom 1/, 2/ a 3/ priznáva voči žalovanému úplnú náhradu dôvodne vynaložených trov konania.

III. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 1/, 2/ a 3/ náhradu trov konania, o ktorých výške rozhodne správny súd po právoplatnosti tohto rozsudku samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

IV. Ďalším účastníkom konania náhradu trov konania nepriznáva.

Dôvodom zrušenia rozhodnutia bol nesúlad predmetného zámeru MVE Iliaš na rieke Hron s vtedy platným územným plánom a správny súd sa stotožnil s námietkami žalobcov, že žalovaný sa nevysporiadal dostatočným spôsobom s predmetnými negatívnymi stanoviskami, resp. s niektorými sa vysporiadal len všeobecne, formálne, čiastočne, účelovo, v rozpore s argumentáciou uvedenou v stanoviskách.

 

Peter Beleš      

 

 

 

   

 


Rozhodnutím č. OU-KE-OOP3-2017/037346/HLU zo dňa 12.10.2017 Okresný úrad Košice odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie zrušil rozhodnutie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-RV-OSZP-2017/004474-01 zo dňa 05.06.2017, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol, že predložený zámer sa bude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Odvolací orgán zrušil predmetné rozhodnutie z dôvodu jeho nezákonnosti, pretože prvostupňový orgán postupoval podľa neplatnej právnej úpravy zákona o EIA, ktorá platila do 31.12.2014.

 

Peter Beleš


Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutím č. OU-LM-OSZP-2017/06579-002-Ku zo dňa 22.06.2017 zastavil konanie začaté na základe odvolania Občianskeho združenia Rieka, Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO 42225671 voči rozhodnutiu Obce Podtureň, Hlavná 164, 033 01 Liptovský hrádok č. 512/2017 zo dňa 27.03.2017, ktorým bol vydaný súhlas pre spoločnosť ENNERGY s.r.o., Hrachová 18D, 821 05 Bratislava IČO 45700117 na výrub 1 ks dreviny, druh topoľ, s obvodom kmeňa 360 cm vo výške 130 cm nad zemou, pretože zanikol dôvod na konanie.

Z dôvodu, že topoľ, na ktorý bol vydaný súhlas na výrub bol už vyrúbaný, pričom rozhodnutie nebolo právoplatné došlo k porušeniu povinnosti na úseku ochrany prírody a krajiny. Odvolací orgán podľa § 82 ods. 9 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov konanie podľa tohto zákona zastavil, pretože odpadol dôvod na konanie.

Odvolací orgán v predmetnom rozhodnutí konštatoval, že Obec Podtureň pochybila najmä nesplnením si zákonnej povinnosti podľa § 33 ods. 2 písm. b) správneho poriadku dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Prvostupňový orgán ochrany prírody taktiež pochybil tým, že neoznámil účastníkovi konania v dostatočnom predstihu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Takéto pochybenie prvostupňového orgánu ochrany prírody podľa odvolacieho orgánu je dostatočným dôvodom na zrušenie predmetného rozhodnutia.

 

V tomto konaní sa prejavila vzájomne výhodná spolupráca orgánu ochrany prírody so žiadateľom.

V tomto štádiu by mala konať Slovenská inšpekcia životného prostredia.

 

Peter Beleš           


Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím číslo OU-BB-OSZP1-2017/001010-17 zo dňa 26.06.2017 zastavil konanie podľa § 82 ods. 9 písm.) a) zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákona") vo veci žiadosti spoločnosti L´ Energie verte, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava  zo dňa 18.08.2015 o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona pre stavbu VD Bzenica podľa dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej spoločnosťou BURSA s.r.o., Partizánska cesta č. 70, Banská Bystrica v septembri 2013, pretože dôvod na konanie zanikol. 

Dôvodom bolo, že dňa 07.06.2017 Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej správy ochrany prírody doručilo okresnému úradu v sídle kraja rozhodnutie č. 1408/2017-2.3 zo dňa 10.02.2017m ktorým:

A. nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm.) a), c) a § 35 ods. 2 písm. c) zákona, čiže úmyselne odchytávať a rušiť v prirodzenom areáli chránené druhy živočíchov,

B. nevydalo súhlas podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou VD Bzenica v rkm 113,560 na rieke Hron.

 

Po 7 rokoch sa nám podarilo uchrániť hodnotný úsek rieky Hron pred vodným dielom Bzenica s malou vodnou elektrárňou, ktorého negatíva výrazne prevyšovali nad pozitívami.

 

Peter Beleš 


Krajský súd v Banskej Bystrici

Skuteckého 7

974 87 Banská Bystrica

 

Sp. zn. 24S/63/2014

 

Pezinok, 19.06.2017

 

  

Vec:   

Vyjadrenie k výzve zo dňa 31.05.2017

 

Dňa 09.06.2017 mi ako právnej zástupkyni žalobcov 1/ Rieka-združenie na ochranu vodných tokov (občianske združenie), so sídlom: Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 319361105, 2/ Združenie Slatinka (občianske združenie), so sídlom. A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen, IČO: 319361105, 3/ Za dôstojnú Radvaň (občianske združenie), Kalinčiakova 13, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 37828614 vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia č. OU-BB-OSZP-3/2013/03850 zo dňa 25. februára 2014, ktoré vydal žalovaný Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, prostredníctvom Krajského súdu v Banskej Bystrici boli doručené vyjadrenia ďalších účastníkov konania a zároveň mi bola doručená výzva Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31.05.2017, v ktorej som bola vyzvaná na využitie práva vyjadriť sa k doručeným vyjadreniam.

 

Považujeme za potrebné sa vyjadriť k vyjadreniu ďalšieho účastníka konania 1/ Rutland a.s., Kutuzovova 5/A, Bratislava 831 03, IČO: 45411409.

 

A.

Vo vzťahu k tvrdeniam ďalšieho účastníka týkajúcim sa upustenia od variantného riešenia zámeru poukazujeme na to, že spoločnosť Rutland a.s. vzala svoj zámer podaním zo dňa 22.11.2013 a doručeným žalovanému dňa 25.11.2013 späť.

 

Dôkaz:

Podanie Rutland a.s. žalovanému - späťvzatie zámeru zo dňa 22.11.2013

 

Späťvzatie návrhu je jednostranný úkon navrhovateľa, ktorým sa deklaruje vôľa navrhovateľa ukončiť začatý administratívny proces a nepokračovať v ňom. V dôsledku toho Okresný úrad Banská Bystrica - odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-BB-OSZP3 2013/06730/FM zo dňa 02.12.2013 zisťovacie konanie zastavil.

 

Podaním nového návrhu (zámeru) na začatie zisťovacieho konania zo dňa 07.01.2014 sa nepochybne začal nový proces – nové zisťovacie konanie. Na jeho zákonný priebeh po formálnej stránke bolo nevyhnutné splniť všetky zákonné podmienky, ktoré nemohli byť nahradené ich „použitím“ z pôvodného zisťovacieho konania, pretože to bolo zastavené. To si uvedomoval aj žalovaný, keď si v tomto novom konaní vyžiadal nové stanoviská dotknutých orgánov (v tejto súvislosti bližšie poukazujeme na text žaloby uvedený v bode III.3 žaloby) a nepoužil stanoviská z prvého zisťovacieho konania. Takýto postup však už žalovaný nezvolil v prípade upustenia od variantného riešenia a v tejto súvislosti poukázal na upustenie od variantného riešenia, ktoré sa vzťahovalo na prvé zisťovacie konanie. Takýto postup považujme za nezákonný.

V týchto súvislostiach neobstojí tvrdenie ďalšieho účastníka Rutland a.s., že išlo len o doplnenie pôvodného zámeru. V prípade, ak by to skutočne platilo, nevzal by Rutland a.s. svoj zámer späť, ale zodpovedajúcim podaním by pôvodný zámer doplnil.                      

 

 

B.

Vo vzťahu k tvrdeniam o vzťahu Koncepcie využitia hydroeneregetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 (v znení platnom v čase vydávania napadnutého rozhodnutia) a posúdením kumulatívneho vplyvu všetkých plánovaných malých vodných elektrární na rieke Hron poukazujeme na to, že uvedená koncepcia posúdenie kumulatívneho vplyvu neobsahuje.

 

Túto skutočnosť potvrdila aj „Správa o ochrane práva na životné prostredie postupom orgánov verejnej správy pri povoľovaní výstavby malých vodných elektrární“ z decembra 2016, ktorú vydala Verejná ochrankyňa práv v rámci svojej pôsobnosti a výkonu svojej činnosti. Vo vzťahu k posúdeniu kumulatívnych a synergických vplyvov plánovaných malých vodných elektrární na úrovni uvedenej koncepcie sa v správe verejnej ochrankyni práv na strane 15 uvádza, že „...ani v Koncepcii HEP, ani v následných posudzovacích a povoľovacích konaniach sa komplexne nezhodnotili vplyvy viacerých MVE na určitom úseku riečneho toku vystavaných za sebou. Takéto hodnotenie je - v rozsahu primeranom pre daný materiál - nevyhnutné a jeho absencia znamená nenaplnenie zákonnej požiadavky na posúdenie synergických a kumulovaných vplyvov koncepcie, resp. jednotlivého projektu. V mnohých konkrétnych konaniach OVS odkázali pri požiadavke účastníkov posúdiť kumulatívne a synergické vplyvy viacerých MVE nad sebou na Koncepciu HEP, avšak tá sa tejto téme nevenovala.  Stav, kedy kumulatívne vplyvy viacerých MVE neboli posúdené ani na úrovni Koncepcie HEP, ani na úrovni konkrétnych projektov, je jedným z najvážnejších pochybení orgánov štátu vo vzťahu k dodržiavaniu základných práv pri výstavbe MVE. Takýto postup viedol k chaotickému konaniu jednotlivých orgánov a v konečnom dôsledku k negatívnym dopadom na životné prostredie.“.

    

C.

K ostatným tvrdeniam ďalšieho účastníka 1/ v plnej miere poukazujeme na príslušné tvrdenia obsiahnuté v žalobe a dôkazy k nej priložené.

 

 

D.

Žalobcovia by zároveň chceli poukázať na medializovaný prípad z 04.06.2017, kedy došlo na inej, už sprevádzkovanej malej vodnej elektrárni na rieke Hron pri Želiezovciach k masívnemu úhynu migrujúcich rýb, ktoré boli usmrtené turbínami malej vodnej elektrárne pri migrácii. Ryby pritom nevyužili vybudovaný rybochod, ktorý sa tak ukázal ako nefunkčný.

 

Dôkaz:

Online reportáž na http://www.tvnoviny.sk/domace/1873144_skaza-na-rieke-hron-turbiny-vodnej-elektrarne-rozsekali-tisice-ryb

Novinový článok zverejnený na  https://domov.sme.sk/c/20553911/elektraren-zomlela-stovky-ryb-prestavaju-ju.html

 

Obdobné, pre migrujúce ryby devastačné účinky môže mať aj plánovaná malá vodná elektráreň Iliaš, ako aj každá iná malá vodná elektráreň. Túto skutočnosť nie je možné ignorovať a pri povoľovaní každej malej vodnej elektrárne je potrebné postupovať s maximálnou obozretnosťou, aby k podobnej situácii už nedošlo. K tomu by malo napomôcť aj odborné a dôkladné vykonanie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by malo na prípadné negatívne dôsledky na vodné živočíchy prevádzkou malej vodnej elektrárne upozorniť. A práve o komplexné vykonanie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie usilujú touto žalobou aj žalobcovia.

 

V daných súvislostiach je potrebné poukázať na nosnú zásadu ochrany životného prostredia, ktorou je zásada prevencie a predbežnej opatrnosti, ktorá je vymedzená v zákone č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

 

㤠17

(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.

(2) Každý, kto využíva územie alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.

....

 

  • 18

(1) Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.

 

  • 19

 Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy; povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej osoby.“.

 

Toto stanovisko predkladáme v zmysle ustanovenia § 56 ods. 3 Správneho súdneho poriadku v počte 7 rovnopisov.  

 

 

 

_________________

                                                                                                 Zuzana Čaputová

                                                                                                       advokátka

 

 

 

 

Prílohy:

  1. Podanie Rutland a.s. žalovanému - späťvzatie zámeru zo dňa 22.11.2013
  2. Online reportáž na http://www.tvnoviny.sk/domace/1873144_skaza-na-rieke-hron-turbiny-vodnej-elektrarne-rozsekali-tisice-ryb

Novinový článok zverejnený na  https://domov.sme.sk/c/20553911/elektraren-zomlela-stovky-ryb-prestavaju-ju.html