Rozhodnutím č. 7136/2016-9.2 (22/2016-rozkl.) zo dňa 21. septembra 2016 minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos zrušil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 2493/2016-2.3 z 26.05.2016, ktorým v súlade s § 40 ods. 2 a 3 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovolilo spoločnosti L´ Energie verte, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava (IČO: 35 802 707) úmyselne rušiť, zraňovať alebo usmrcovať chráneného živočícha, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v rkm 113,560 na rieke Hron a vec vrátil MŽP SR, odboru štátnej správy ochrany prírody na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Dôvodom zrušenia rozhodnutia bola najmä skutočnosť, že z výroku napadnutého rozhodnutia ministerstva nie je zrejmé, o ktorých chránených druhoch ministerstvo rozhodovalo a ktorých z nich sa predpokladané nepriaznivé zmeny, uvedené v odôvodnení týkajú.

 

Peter Beleš       


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k rozkladu

 

Na základe listu č. 2493/2016-2.3 zo dňa 16.06.2016, ktorým ste nás upovedomili o podanom rozklade proti rozhodnutiu MŽP SR č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016, Vám poskytujeme toto vyjadrenie.

             Odvolanie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava zo dňa 13.06.2016 považujeme za účelové a nepravdivé!

 V našom vyjadrení č. 08/2016 zo dňa 04.03.2016 sme uviedli, že hlavným dôvodom zrušenia rozhodnutia žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701-SA zo dňa 25. júna 2014 rozsudkom 23S/132/2014 – 81 Krajského súdu v Banskej Bystrici bola skutočnosť, že zámer vodnej stavby nebol posudzovaný v zmysle EIA zákona. ,,Absencia EIA, teda postupov odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., za čo možno považovať aj negatívne rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať, znamená ukrátenie žalobcov na ich práve na priaznivé životné prostredie, ak v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. je nutné navrhovanú činnosť posudzovať. Medzi účastníkmi konania nebolo spornou skutočnosťou, že v bezprostrednej blízkosti umiestňovanej stavby sa nachádza chránené územie Revištský rybník, ktorý je zaradený do sústavy území NATURA 2000, pričom v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebná EIA pri každej činnosti, ktorá môže mať vplyv na územia NATURA 2000. Súd má za to, že za daných okolností sa správny orgán nemohol uspokojiť s rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici v zisťovacom konaní o to, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rovnako podľa názoru súdu, nie je možné akceptovať ani stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 5397/2014-3,4 mv zo dňa 28.04.2014, v ktorom ministerstvo objasnilo svoj právny názor na posúdenie predmetnej veci. Súd poznamenáva, že takéto stanovisko nemôže byť záväzným podkladom rozhodnutia, či už správneho orgánu alebo súdu. Vykladať zákony a posudzovať správnosť aplikácie zákonov prislúcha v predmetnej veci len súdu v rámci súdnej kontroly v zmysle druhej hlavy piatej časti O.s.p“.

Z uvedeného vyplýva, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici pri vydaní rozhodnutia v rámci zisťovacieho konania pod č. 2008/01125/ZH-NOH zo dňa 10.9.2008 a následne pri vyjadrení k územnému konaniu pod č. 2011/00038/ZC, 2011/00050/ZH z 2.3.2011 postupoval nezákonne.

             Tvrdenie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava o tom, že územné rozhodnutie č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2014 treba považovať za zavádzajúce! Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky od rozhodnutia jeho právoplatnosti. V zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. táto lehota môže byť už pri vydávaní územného rozhodnutia určená na dlhšiu dobu ako dva roky. Prihliada sa pritom na osobitosti veci, pričom navrhovateľ územného rozhodnutia môže o to požiadať a správny orgán jeho žiadosti môže vyhovieť v odôvodnených prípadoch. Ak by stavebný úrad neurčil lehotu, platí zákonná lehota , t.j. dva roky. V predmetnej veci stavebný úrad v prvostupňovom rozhodnutí uviedol informáciu o platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dva roky. Nejedná sa o umiestnenie líniovej stavby, kedy by platila trojročná lehota. Z vyjadrení účastníkov konania a administratívneho spisu, ktorý bol predložený súdu je zrejmé, že spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava listom zo dňa 08.01.2014 podala návrh na predĺženie rozhodnutia o umiestnení stavby VD Bzenica č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorú odôvodňoval žiadateľ neukončením majetkovo-právneho usporiadania dotknutých pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a spoločnosťou Lʹ Energie verte, a.s.. V administratívnom spise sa nachádza fotokópia tohto podania, z ktorej vyplýva že Obecný úrad v Bzenici vec zaevidoval dňa 14.01.2014. Súčasťou administratívneho spisu nie sú žiadne listiny, ktoré by ozrejmovali ďalší postup správneho orgánu po obdŕžaní návrhu na predĺženie platnosti rozhodnutia. Z administratívneho spisu, ktorý má súd k dispozícií, nie je súdu zrejmé, ako postupoval správny orgán po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. Ak stavebný úrad nevydal rozhodnutie, ktorým by vyhovel žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia, potom po vrátení veci správnemu orgánu na ďalšie konanie, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23/S/84/2012-118 zo dňa 19.03.2014 (právoplatný dňa 08.05.2014), ktorým došlo len k zrušeniu odvolacieho konania, odpadol predmet odvolacieho konania, ak prvostupňové rozhodnutie stratilo svoju platnosť, na čo mal odvolací orgán reagovať a zohľadniť túto skutočnosť pri rozhodovaní. Ak by však stavebný úrad vyhovel žiadosti a predĺžil by platnosť územného rozhodnutia, bolo by povinnosťou žalovaného v odvolacom konaní vydať rozhodnutie, rešpektujúc vyslovený správny názor v predchádzajúcom rozsudku krajského súdu. Podľa vyjadrenia zástupcu žalovaného na pojednávaní, vzhľadom na to, že administratívny spis sa nachádzal v čase po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na súde, nebolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.  

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že územné rozhodnutie stratilo platnosť!!!

Podklad, na ktorý sa odvoláva spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava, zrealizovaný ichtyologický prieskum v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v roku 2012 je nedôveryhodný. Podľa interného usmernenia Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina sa k vodným stavbám vyjadruje ústredie prostredníctvom odborného pracovníka a nie organizačná zložka v tomto prípade - MO SRZ Žarnovica. Ichtyologický prieskum sa vykonáva za účelom kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnotenia ichtyofauny. Z tohto dôvodu môže ichtyologický prieskum vykonávať iba odborne spôsobilá osoba (ichtyológ s primeraným vysokoškolským vzdelaním a praxou alebo znalec v príslušnom odbore: Vodné hospodárstvo, odvetvie: Rybárstvo a rybnikárstvo). Funkcionári MO SRZ Žarnovica neboli v žiadnom prípade kompetentní hodnotiť stav  hronskej ichtyocenózy. Toto je hlavným dôvodom, prečo investor disponuje neúplnými a chybnými informáciami o ichtyofaune v záujmovej lokalite.

Opakovane podotýkame, že Metodická príručka ŠOP SR pre posudzovanie, navrhovanie a monitorovanie rybovodov ,,Spriechodňovanie bariér na tokoch“ (V. Druga, 2014) je iba akousi syntézou prevzatých údajov zo zahraničia podľa ktorých by mali projektanti postupovať pri návrhoch rybovodov. Zároveň upozorňujeme na to, v že len štyri rybovody boli doposiaľ monitorované, pričom ich funkčnosť bola preukázaná ako nulová alebo veľmi nízka. Zo strany investorov a projektantov dochádza často k preceňovaniu funkčnosti rybovodov. Rozhodujúcou skutočnosťou v tomto prípade je, koľko MVE sa plánuje vybudovať na vodnom toku, v ktorom sú zastúpené migrujúce druhy rýb a aká vzdialenosť bude medzi nimi, pretože pri početnej fragmentácii vodného toku je ich fiunkčnosť nulová.

Žiadame ministerstvo, aby aktívne chránilo verejný záujem, ktorým je ochrana životného prostredia tým, že potvrdí svoje rozhodnutie vydané pod č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016 o nepovolení výnimky z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                  

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. 4785/2016-2.3 zo dňa 31.05.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že nás oboznamujete s podkladmi na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasu na zmenu mokrade.

K žiadosti spoločnosti ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom a k podkladom, ktoré tvoria jednotlivé vyjadrenia účastníkov konania, stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy CHKO Štiavnické vrchy a stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica pod číslom ŠOPSR/1537/2015 zo dňa 25.05.2016, Vám dávame toto vyjadrenie.

Vzhľadom na veľkú prírodnú hodnotu rieky Hron, ktorý je podľa ÚSES nadregionálnym hydrickým biokoridorom – Alúvium rieky Hron, žiadame orgán ochrany prírody, aby nepovolil súhlas podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona“) na zmenu stavu mokrade. Rovnako nesúhlasíme s povolením výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa ustanovenia § 40 ods. 2 zákona.

Dôvody a argumenty sme uviedli vo vyjadrení č. 09/2016 zo dňa 15.03.2016 adresovanom Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Banskej Bystrici, ktoré je súčasťou spisu. Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vychádza z relevantných údajov o výskyte živočíchov a rastlín a hodnotí vplyv vodnej stavby na ochranu prírody a krajiny. S odborným stanoviskom sa stotožňujeme v celom jeho rozsahu.

Novou skutočnosťou v konaní o presadenie povolenia o umiestnení MVE Jalná na rieke Hron je rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozsudkom 24S/35/2015-90 zo dňa 24. marca 2016 zrušil rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín a kríkov z dôvodu výstavby MVE Jalná.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že lokalita plánovanej výstavby je spojnicou viacerých území európskeho významu SKUEV0393 Dunaj, SKUEV 0272 Vozokánsky luh, SKUEV 0263 Hodrušská hornatina, SKUEV 0265 Suť, SKUEV 0266 Skalka, SKUEV1303 Alúvium Hrona, SKUEV0302 Ďumbierske Tatry, SKUEV0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0310 Kráľovohoľské Tatry, ktorých predmetom ochrany sú aj druhy rýb európskeho významu v povodí rieky Hron. S prihliadnutím najmä na článok 10 Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín je z hľadiska ochrany prírody dôležité zachovanie ekologickej spojitosti sústavy NATURA 2000 a migračnej priechodnosti s minimalizovaním bariérového efektu priečnych stavieb v korytách vodných tokov.

 

Dotknutý úsek stredného Hrona od obce Lovča po Tekovskú Breznicu bol zaradený medzi územia navrhované na zaradenie do zoznamu území európskeho významu v rámci tzv. C etapy a preto by bolo vydanie súhlasu a výnimky veľkým precedensom a ignorovaním legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajiny.

 

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda


Ďalší významný úspech pri záchrane rieky Hron pred devastáciou. OZ Rieka svojou aktívnou účasťou v správnom konaní prispelo k výsledku rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody rozhodnutím č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016 nepovoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. b), c) č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovoľuje žiadateľovi L ´ Energie verte, a.s. úmyselne rušiť, zraňovať alebo usmrcovať chráneného živočícha, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v r.km 113,650 na rieke Hron.

 

Peter Beleš   


Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 6Sžo/84/2014 uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S/63/2014-98 z 5. júna 2014 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalobcovia:

1) Občianske združenie Rieka - združenie na ochranu vodných tokov so sídlom Čadca Rieka č. 2307, Čadca IČO: 42 225 671

2) Občianske združenie Slatinka so sídlom A. Sládkoviča č. 2, Zvolen IČO: 31 936 105

3) Občianske združenie Za dôstojnú Radvaň so sídlom Kalinčiakova č. 13, Banská Bystrica,

všetci právne zastúpení Mgr. Evou Kováčechovou, advokátkou so sídlom Komenského 21, Banská Bystrica  

proti žalovanému:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. OU-BB-OSZP-3/2013/03580 z 25. februára 2014, o odvolaní žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 24S/63/2014-98 z 5. júna 2014 docielili zrušenie rozhodnutia prvostupňového súdu. 

O čo tu vlastne ide.

Investor Rutland, a.s. vypracoval podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA zákona) zámer k výstavbe Malej vodnej elektrárne Iliaš na rieke Hron. Navrhovaná činnosť podlieha podľa prílohy č. 8 EIA zákona zisťovaciemu konaniu, ktoré bolo vykonané podľa § 29 tohto zákona, ale zároveň aj ukončené v tom zmysle, že zámer nie je potrebné ďalej posudzovať. Proti tomuto rozhodnutiu zo zisťovacieho konania bola podaná vyššie uvedenými žalobcami žaloba.

Sme radi, že úspešná a veríme že pomôže v boji proti nezmyselnému a zištnému ničeniu prírodných hodnôt a poškodzovaniu životného prostredia na úkor verejnosti.

 

Peter Beleš