Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

                                  

Oznámenie účasti v správnom konaní – č. OU-BB-OSZP1-2016/011810 - Ko

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., potvrdzuje účasť v správnom konaní vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokradí podľa § 6 ods. 4 zákona v rámci výstavby vodnej stavby Malá vodná elektráreň Dolná Lehota v katastrálnom území Dolná Lehota (číslo konania OU-BB-OSZP1-2016/011810-Ko).

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.                 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda

Prílohy:

Stanovy OZ Rieka + IČO


Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

                                 

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. OU-BB-OSZP1-2016/006792-Ku zo dňa 02.03.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že nás oboznamujete s podkladmi na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany.

Po preštudovaní predložených podkladov žiadosti spoločnosti ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom a stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, Vám dávame toto vyjadrenie.

V žiadosti spoločnosti ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom sú uvedené zmeny stavu mokradí podľa projektovej dokumentácie, ale s nedostatočným hodnotením vo vzťahu k populáciám druhov európskeho významu a druhov národného významu. V žiadosti absentuje hodnotenie kumulatívneho vplyvu plánovaných MVE v strednom úseku Hrona na populácie chránených druhov živočíchov, prioritných biotopov, funkciu Hrona ako biokoridora a tiež na ekologický stav vôd.

V súvislosti s doterajším priebehom stavebného konania, Vás upozorňujeme na dôležitú skutočnosť. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom 24S/65/2014-113 zo dňa 12. decembra 2014 zrušil rozhodnutie OU-BB-OVBP2-2014/07368 SA zo dňa 10. apríla 2014 vydané Okresným úradom, Banská Bystrica ako aj rozhodnutie č. 40/2012 zo dňa 6. júla 2012 vydané obcou Pitelová, ktorým bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby MVE Jalná. Hlavným dôvodom zrušenia rozhodnutia rozsudkom Krajského súdu bolo, že Obec Trnavá Hora vydala nesúhlasné stanovisko k umiestneniu MVE Jalná vo svojom katastrálnom území, pričom toto stanovisko nebolo rešpektované stavebným úradom v stavebnom konaní. Pritom obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Žalobou bolo napadnuté aj rozhodnutie orgánu ochrany prírody o povolení výrubu drevín v súvislosti s výstavbou MVE Jalná na Krajskom súde v Banskej Bystrici.

 

Stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Štiavnické vrchy pod číslom 81/PM/2016 zo dňa 22.02.2016 na základe vstupných údajov identifikuje územie a popisuje charakteristiku navrhovanej činnosti. Ďalej v stanovisku odborne a argumentačne hodnotí toto územie z hľadiska ochrany prírody a krajiny a podrobne identifikuje výskyt živočíchov a rastlín. Tieto údaje pochádzajú z terénnych výskumov, databázy Správy CHKO Štiavnické vrchy a z komplexného informačného a monitorovacieho systému ŠOP SR tzv. KIMS, v ktorom sú evidované aktuálne údaje o rastlinách a živočíchoch z roku 2013 a 2014. Po posúdení hodnoty územia, jeho plánovaného zámeru na vyhlásenie a zaradenie do zoznamu Území európskeho významu ako aj rizík navrhovanej činnosti, odborná organizácia ministerstva životného prostredia neodporúča orgánu ochrany prírody povoliť výnimku zo zákazov.

Na základe pravidelného skúmania a monitorovania ichtyocenóz slovenských riek, znaleckého skúmania vplyvov týchto stavieb na populácie rýb, vieme dostatočne odborne zhodnotiť ako sa vyvíja Slovenský ichtyologický index, ktorý sa používa na stanovenie ekologického stavu vôd a tiež mieru eliminácie navrhovaných kompenzačných opatrení vo vzťahu k potenciálnym škodám. Navrhovaný rybovod, ktorý je súčasťou MVE Jalná svojimi parametrami nespĺňa požiadavky na umožnenie migrácie druhov, ktoré v súčasnosti osídľujú rieku Hron v tomto úseku. Druhová pestrosť a vzácnosť hronskej ichtyofauny si právom zaslúži byť územím európskeho významu. Je známe, že rybovody sú vysoko selektívne pre ryby. S narastajúcou druhovou diverzitou a početnosťou populácii migrujúcich rýb sa výrazne znižuje funkčnosť rybovodov. Kumulatívny vplyv viacerých migračných bariér dokonca spôsobuje totálnu nefunkčnosť rybovodov. V stanovisku ŠOP SR sa uvádza, že v sledovanom úseku Hrona podľa Mužíka (2011) žije 26 druhov rýb, patriacich do 7 čeľadí. Spoločenstvá rýb sú len čiastočne narušené najmä z dôvodu nízkej fragmentácie rieky. Podľa migračných nárokov prevládajú migrujúce ryby. V počte 17 druhov dominujú migranti na stredné vzdialenosti do 100 km, 3 druhy migranti na veľké vzdialenosti nad 100 km a 6 nemigrujúcich druhov. V záujmovom úseku rieky Hron boli zaznamenané tieto druhy európskeho významu: boleň dravý (Aspius aspius), mrena severná (Barbus barbus), hlavátka podunajská (Hucho hucho), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinatus), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus). Tento prehľad druhov dokazuje veľkú hodnotu hronskej ichtyocenózy, vysoké nároky rýb na celoročnú migráciu na väčšie vzdialenosti. V súčasnosti migrácia rýb končí pri hati MVE Hronská Dúbrava. Táto vodná stavba už spôsobila pokles úlovkov pôvodných reofilných druhov rýb. To dokazuje, že ich početnosť sa znižuje a pokračujúci trend nepriaznivo ovplyvni stabilitu ich populácií. Povolenie výnimky z druhovej ochrany by tento stav výrazne zhoršil a spôsobí zánik populácii viacerých pôvodných a vzácnych druhov rýb bez možnosti regenerácie ich populácií. Vzdialenosť medzi MVE Hronská Dúbrava a plánovanou MVE Jalná je iba 4,6 km, čo by spôsobilo totálnu deštrukciu tohto vodného ekosystému. Povolením tejto stavby dôjde k likvidácii hodnotného biotopu s dôležitou funkciou biokoridora. Výrazne zníženie biodiverzity by zasiahlo celý stredný úsek Hrona. Akvatické a amfibické druhy organizmov budú v prípade povolenia vodnej stavby poškodené v najväčšej miere, ale škodlivý vplyv tejto stavby sa prejaví aj na populáciách terestrických druhov viazaných topicky a troficky na vodný ekosystém. Zlikvidujú sa hodnotné brehové porasty, ktoré nie je možné kompenzovať náhradnou výsadbou vo vzťahu k funkcii, ktorú momentálne plnia. Sekundárnym javom bude postupný zánik populácií druhov európskeho významu ako je boleň dravý (Aspius aspius), mrena severná (Barbus barbus), hlavátka podunajská (Hucho hucho), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinatus), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus). Pôvodné reofilné druhy budú postupne nahradené druhmi menej náročnými na životné podmienky, častokrát s inváznym správaním. Z dlhoročnej praxe ichtyológa a znalca v odbore Vodné hospodárstvo, odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo viem posúdiť negatívne vplyvy navrhovanej vodnej stavby na dotknutý vodný ekosystém rieky Hron a v ňom žijúce vodné živočíchy. V procese posudzovania zámeru MVE Jalná bola znaleckým posudkom vyčíslená hodnota ichtyofauny v záujmovom úseku rieky Hron na hodnotu 106 927 €. V dôsledku výstavby a prevádzkovania MVE Jalná bude dochádzať každoročne k škodám na rybách vo finančnej hodnote 58 810 €.

Ako príklad totálnej deštrukcie vodného ekosystému a likvidácie biodiverzity možno uviesť horný úsek rieky Váh nad VN Liptovská Mara alebo horný úsek rieky Hron nad MVE Šálková a množstvo iných vodných tokov. Podobný vývoj možno očakávať aj u zástupcov herpetofauny a ornitofauny.

Napriek predloženým údajom zo strany odbornej organizácie ochrany prírody by bolo možné predložiť aj ďalšie podporné údaje o stave populácii druhov európskeho a národného významu ako napr. aktuálny Slovenský ichtyologický index, ekologický stav vody, odborné posudky zamerané na posúdenie životaschopnosti populácii druhov európskeho významu a pod., ktoré boli v procese EIA nedostatočne posúdené.

V súčasnosti prebieha ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, ku ktorým bola spracovaná rozsiahla pripomienka MŽP SR Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny listom č. 5463/2015-2.1 zo dňa 22.06.2015 ako aj pripomienky a stanovisko OZ Rieka – združenia na ochranu vodných tokov, pričom proces nie je ešte ukončený.

V súčasnosti naše združenie pripravuje doplnenie podania sťažnosti na Komisiu Európskych spoločenstiev práve o rozhodnutia správnych orgánov, kde v zisťovacom konaní porušujú EIA zákon a záväzné smernice Európskej únie, ďalej o rozsudky súdov, ktoré sú správnymi orgánmi ignorované práve v súvislosti s výstavbou MVE.

 

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že v tomto konaní hrozí precedens a vznik hospodárskych a ekologických škôd značného rozsahu a preto Vás žiadame nepovoliť výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.    

 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                  

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. 2493/2016-2.3 zo dňa 25.02.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že ste zhromaždili rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany.

Po oboznámení sa s predloženými podkladmi žiadosťou spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava a stanoviskom Štátnej ochrany prírody SR, Vám dávame toto vyjadrenie.

V žiadosti spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava sú uvedené účelovo nepravdivé a zavádzajúce informácie súvisiace s konaním o umiestnení vodnej stavby ako aj posudzovaním zámeru tejto vodnej stavby podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,EIA zákona“).

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici vydal pod číslom 2008/01125/ZH – NOH zo dňa 10.09.2008 rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť ,,Malá vodná elektráreň Bzenica“ sa nebude posudzovať podľa EIA zákona. Toto rozhodnutie však bolo vydané pre iný projektový zámer a inú spoločnosť!

V zákonom stanovej lehote bolo proti územnému rozhodnutiu na vodnú stavbu ,,VD Bzenica“ podaná zo strany OZ Hron pre slobodné rieky a OZ Slatinka žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Banská Bystrica, Odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701 SA zo dňa 25.06.2014. Krajský súd v Banskej Bystrici vydal dňa 19.03.2014 rozsudok č. k. 23S/84/2012, ktorým toto rozhodnutie č. 2012-358/414-OŠSS S1 podľa § 250j ods. 2 písm. a), c) a e) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2014. Krajský súd v Banskej Bystrici vo svojom rozhodnutí číslo konania 24S/84/2012 zo dňa 19.3.2014 konštatoval, že zrušené rozhodnutie bolo založené na podkladoch, ktoré nezodpovedajú príslušným zákonným ustanoveniam a okolnostiam, ktoré boli platné v čase rozhodovania. Správny orgán sa týmito okolnosťami mal zaoberať. Za podstatné okolnosti, ktorými sa správny orgán nezaoberal bola absencia postupu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. (EIA), čo je v rozpore s cieľmi Aarhuského dohovoru, ktorý bol implementovaný do Smernice 2003/35/ES EP a Rady zo dňa 26.5.2003. Krajský súd v Banskej Bystrici konštatoval, že absenciou EIA, teda postupov odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie boli ukrátené práva žalobcu na priaznivé životné prostredie, ak v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tzv. (EIA) v znení neskorších predpisov je nutné navrhovanú činnosť posudzovať. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza územie európskeho významu SKUEV 0638 Revištský rybník, ktorý je zaradený do sústavy území NATURA 2000. Rieka Hron ako nadregionálny biokoridor spája aj ďalšie významné biocentrá ako je územie európskeho významu SKUEV 0264 Klokoč a SKUEV 0216 Sitno. Zámer vodnej stavby spôsobí predovšetkým priamy zásah do brehových porastov rieky Hron, ktoré možno v zmysle Prílohy č. 1 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. charakterizovať ako biotopy európskeho významu: Ls 1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (kód EO*) Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (kód 91 FO). Podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebná EIA pri každej činnosti, ktorá môže mať vplyv na územie NATURA 2000.

Zároveň namietame účelové tvrdenie žiadateľa, že stavba MVE Bzenica je stavbou vo verejnom záujme. MVE Bzenica nie je stavbou, ktorá by bola citovaná v § 139 ods. 3) Stavebného zákona a nemožno ju považovať za stavbu líniovú, nakoľko príslušný orgán štátnej správy, ktorý má právomoc ju povoliť, o tom nerozhodol. (Vymedzenie pojmu líniovej stavby je účelné v nadväznosti na určenie osobitných cien a náhrad za pozemky, ktoré sa budú zaberať pre tieto stavby vo verejnom záujme). Rovnako túto stavbu nie je možné považovať ani za líniovú stavbu. Podľa § 139 ods. 3) Stavebného zákona líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody, b) diaľnice, cesty a miestne komunikácie, c) stavby dráh, d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, e) vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály, f) vedenia jednotnej telekomunikačnej siete, g) letiská, h) prístavy. Podľa § 139 ods. 4) Stavebného zákona v prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej súčasť, rozhodne orgán štátnej správy príslušný na jej povolenie. Rozhodnutie stavebného úradu obce Bzenica č. 50/2011 o umiestnení stavby zo dňa 04.11.2011 obsahuje informáciu o platnosti rozhodnutia 2 roky. Krajský súd v Banskej Bystrici upovedomil žalobcu k číslu konania 23S/84/2012, v ktorom odmietol odklad vykonateľnosti rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012. Nakoľko podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia nemá odkladný účinok, platnosť rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.04.2012 stratilo svoju platnosť uplynutím lehoty dňa 26.04.2014.

Podľa § 40 Stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Účastníkom územného konania a teda i žalobcom nie je známe, že by správny orgán začal konanie o žiadosti spoločnosti L´Energie verte, a.s., IČO: 35 802 707, Borská č. 6, 841 01 Bratislava o predĺžení tejto lehoty. Úradná tabuľa žalovaného taktiež neobsahovala takúto informáciu ani informáciu o začatí takéhoto konania. Z dôvodu straty platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby MVE Bzenica vydaného Krajským stavebným úradom v Banskej Bystrici č. 2012-358/414-OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012, žalovaný a ani vedľajší účastník konania, a to investor L´Energie verte, a.s., IČO: 35 802 707, Borská č. 6, 841 01 Bratislava nepodali odvolanie voči rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 19.03.2014 číslo konania 23S/84/2012, ktorý nadobudol právoplatnosť 08.05.2014.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vo veci MVE Bzenica boli zo strany žalobcu ako aj investora podané odvolania s rovnakým odôvodnením ako je uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Banská Bystrica, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701 SA zo dňa 25.06.2014, ale tam nekončila lehota platnosti vydaného územného rozhodnutia, preto v snahe dostať sa do stavebného konania využívajú inštitút odvolania, ktorý spôsobuje neprávoplatnosť zrušovacieho rozsudku. To znamená, že žalovaný účelovo pokračoval v konaní č. 2012-358/414-:OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012, ktoré premenoval na konanie OU-BB-OVBP2-2014/09701 SA zo dňa 25.06.2014 a opätovne sa zaoberal odvolaniami OZ Hron a Združenia Slatinka Zvolen voči rozhodnutiu obce Bzenica č. 50/2011 o umiestnení stavby zo dňa 04.11.2011, ktoré z rovnakých dôvodov zamietol v konaní č. 2012-358/414-:OŠSS S1 zo dňa 02.04.2012! Žalobca dňa 26.06.2014 už v konaní o odvolaní voči rozhodnutiu obce Bzenica č. 50/2011 o umiestnení stavby zo dňa 04.11.2011 nemohol pokračovať z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na platnosť povolenia o umiestnení stavby MVE Bzenica, ktorá uplynula 26.04.2014!

 

Stanovisko Štátnej ochrany prírody SR pod číslom ŠOP SR/555/2016 zo dňa 08.02.2016 na základe vstupných údajov identifikuje územie a popisuje charakteristiku navrhovanej činnosti. Ďalej v stanovisku odborne a argumentačne hodnotí toto územie z hľadiska ochrany prírody a krajiny a podrobne identifikuje výskyt živočíchov a rastlín. Tieto údaje pochádzajúce z terénnych výskumov sú zdokladované aj citáciou literárnych zdrojov. Po posúdení hodnoty územia, jeho návrhu na vyhlásenie a zaradenie do zoznamu Území európskeho významu ako aj rizík navrhovanej činnosti, neodporúčajú orgánu ochrany prírody povoliť výnimku zo zákazov.

Na základe pravidelného skúmania a monitorovania ichtyocenóz slovenských riek, znaleckého skúmania vplyvov týchto stavieb na populácie rýb, vieme dostatočne odborne zhodnotiť ako sa vyvíja Slovenský ichtyologický index, ktorý sa používa na stanovenie ekologického stavu vôd a tiež mieru eliminácie navrhovaných kompenzačných opatrení vo vzťahu k potenciálnym škodám. Navrhovaný rybovod svojimi parametrami nespĺňa požiadavky na umožnenie migrácie druhov, ktoré v súčasnosti osídľujú rieku Hron v tomto úseku. Druhová pestrosť a vzácnosť hronskej ichtyofauny si právom zaslúži byť územím európskeho významu. Je známe, že rybovody sú vysoko selektívne pre ryby. S narastajúcou druhovou diverzitou a početnosťou populácii migrujúcich rýb sa výrazne znižuje funkčnosť rybovodov. Kumulatívny vplyv viacerých migračných bariér dokonca spôsobuje totálnu nefunkčnosť rybovodov. V stanovisku ŠOP SR sa uvádza, že v tomto úseku Hrona prevládajú migrujúce ryby. V počte 17 druhov dominujú migranti na stredné vzdialenosti do 100 km, 3 druhy migranti na veľké vzdialenosti nad 100 km a 5 druhov je nemigrujúcich. Tento prehľad druhov dokazuje vysoké nároky rýb na celoročnú migráciu na väčšie vzdialenosti (v súčasnosti je to po hať MVE Hronská Dúbrava). Povolením tejto stavby dôjde k likvidácii hodnotného meandra a zániku hodnotného biotopu. Vodné dielo spôsobí významne narušenie funkcie rieky Hron ako nadregionálneho biokoridora, postupne sa zníži biodiverzita v celom strednom úseku Hrona. Akvatické a amfibické druhy organizmov budú v prípade povolenia vodnej stavby poškodené v najväčšej miere, ale škodlivý vplyv tejto stavby sa prejaví aj na populáciách terestrických druhov viazaných topicky a troficky na vodný ekosystém. Zlikvidujú sa hodnotné brehové porasty, ktoré nie je možné kompenzovať náhradnou výsadbou vo vzťahu k funkcii, ktorú momentálne plnia. Sekundárnym javom bude postupný zánik populácií druhov európskeho významu ako je hrúz Kesslerov (Gobio Kessleri), mrena škvrnitá (Barbus petenyi) a mrena severná (Barbus barbus). Sprievodným javom bude zníženie početnosti populácii pôvodných prúdomilných druhov rýb ako sú: jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), podustva severná (Chondrostoma nasus), mrena severná (Barbus barbus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) a iné. Pôvodné reofilné druhy budú postupne nahradené druhmi menej náročnými na životné podmienky, častokrát s inváznym správaním. Z dlhoročnej praxe ichtyológa a znalca v odbore Vodné hospodárstvo, odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo viem posúdiť negatívne vplyvy navrhovanej vodnej stavby na dotknutý vodný ekosystém rieky Hron a v ňom žijúce vodné živočíchy. Ako príklad takejto deštrukcie možno uviesť horný úsek rieky Váh nad VN Liptovská Mara alebo horný úsek rieky Hron nad MVE Šálková a množstvo iných príkladov. Podobný vývoj možno očakávať aj u zástupcov herpetofauny a ornitofauny.

Napriek predloženým údajom zo strany odbornej organizácie ochrany prírody by bolo možné predložiť aj ďalšie podporné údaje o stave populácii druhov európskeho a národného významu ako napr. aktuálny Slovenský ichtyologický index, ekologický stav vody, odborné posudky zamerané na posúdenie životaschopnosti populácii druhov európskeho významu a pod. Všetky tieto podklady možno zabezpečiť v procese EIA, o čo sa občianske združenia od začiatku presadzovania tohto zámeru snažia.

V súčasnosti naše združenie pripravuje doplnenie podania sťažnosti na Komisiu Európskych spoločenstiev práve o rozhodnutia správnych orgánov, kde v zisťovacom konaní porušujú EIA zákon a záväzné smernice Európskej únie, ďalej o rozsudky súdov, ktoré sú správnymi orgánmi ignorované práve v súvislosti s výstavbou MVE.

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že v tomto konaní hrozí precedens a vznik hospodárskych a ekologických škôd značného rozsahu a preto Vás žiadame nepovoliť výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.    

 

 

           S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda


Mesto Banská Bystrica

Mestský úrad

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

 

Žiadosť o poskytnutie informácií

 

Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., Vás podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiada o poskytnutie nasledovných informácií v súvislosti s plánovaným zámerom MVE Iliáš a MVE Vlkanová na rieke Hron.

 

  1. Vzhľadom na to, že investor Rutland a.s., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava údajne požiadal stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na vodnú stavbu MVE Iliáš, žiadame, aby ste k tejto otázke poskytli pravdivú informáciu. V prípade, že táto informácia je pravdivá, žiadame uviesť kedy a pod akým spisovým označením evidujete toto územné konanie. Zároveň požadujeme zaslať kópie oznámenia, ako aj korešpondenciu medzi stavebným úradom a investorom, ktorá súvisí s územným konaním.

 

  1. V akom stave, či procesnom štádiu je predmetné územné konanie?

 

  1. Prečo OZ Rieke – združeniu na ochranu vodných tokov ako riadnemu účastníkovi územného konania (účastník procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) nebolo z Vašej strany doručené oznámenie o začatí konania, prípadne o jeho prerušení, či zastavení
  2. Sú zámery vodných stavieb MVE Iliáš a MVE Vlkanová zakomponované v Územnom pláne mesta Banská Bystrica?

 

  1. Aký je súčasný postoj mesta a hlavného architekta k zámerom MVE Iiáš a MVE Vlkanová?

Uvedené informácie požadujeme zaslať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a tiež písomne na adresu združenia.  

 

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       Predseda


Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-BB-OSZP1-2016/004669-Ku zo dňa 04.02.2016 zastavil konanie vo veci žiadosti Hydro Company, s.r.o. Ladomerská Vieska 1030, 965 01 Ladomerská Vieska zo dňa 28.12.2016 o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu stavu mokrade v súvislosti s výstavbou Malej vodnej elektrárne Žiar nad Hronom v katastrálnom území Ladomerská Vieska z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku.

 

Z uvedeného vyplýva, aký má veľký význam sledovanie začatých správnych konaní a prihlasovanie sa do jednotlivých konaní, kde máme záujem chrániť životné prostredie. Podľa nášho názoru, investor zámerne neuhradil správny poplatok, pretože do konania sa prihlásilo viacero občianskych združení. Očakávame, že investor opätovne požiada príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a preto spoločne sledujme webovú stránku Ministerstva životného prostredia SR a navzájom sa informujem.

 

Peter Beleš