Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k podkladom pre vydanie rozhodnutia

 

Na základe listu č. 2493/2016-2.3 zo dňa 24.11.2016, ktorým ste nás oboznámili s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o povolení výnimky z podmienok ochrany chránených živočíchov v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica, Vám zasielame toto vyjadrenie.

            Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky vo svojom stanovisku č. ŠOP SR/4225/2016 zo dňa 09.11.2016 uvádza negatívne vplyvy a spôsob ovplyvnenia druhov povolením výstavby Vodného diela Bzenica. K tomu uvádzame, že ide o všeobecne formulované vplyvy, ktoré sú známe z literatúry a ktoré si možno overiť. V prílohe uvádzané ,,Predpokladané vplyvy VD Bzenica“ je potrebné nahradiť presnejším výrazom odrážajúcim skutočnosť ,,Negatívne vplyvy VD Bzenica“. Zo skúsenosti vieme, že nejde o predpoklad, ale o skutočné škodlivé vplyvy, ktoré nastanú vždy po realizácií vodnej stavby a preto nie je vhodné hovoriť o predpokladaných vplyvov.

Negatívne vplyvy na druhovú ochranu a biotop je potrebné doplniť aj o výrazne obmedzenie migrácie rýb a o zmenu podmienok vodného ekosystému. Následkom tohto nezvratného javu  sa výrazne zníži prirodzená reprodukcia rýb (populácie ohrozených druhov rýb zaniknú) niekoľkonásobne poklesne aj produkcia rýb. Oslabenie reprodukcie rýb a zníženie ich produkcie ovplyvňuje výskyt ďalších živočíchov troficky viazaných na vodné prostredie a zároveň i priaznivý stav populácií pôvodných druhov rýb. Opakovane upozorňujeme na investorom preceňovanú efektivitu funkčnosti rybovodov. Fragmentáciou vodného toku sa funkčnosť rybovodov znižuje a rovná sa nule. Na Slovensku neexistuje odborne zdokumentovaná funkčnosť rybovodu zahŕňajúca protiprúdové a poprúdové migrácie rýb, ktorá by preukázala, že rybovod na migračnej bariére účinné eliminuje negatívny vplyv fragmentácie toku.

Obsah listu Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava zo dňa 11.11.2016 je účelový. Navyše odvolávanie sa na odporúčania odborných štúdii od doc. Ing. Ivana Stráňaia, CSc., Mgr. Jána Kautmana a doc. Ing. Petra Urbana, PhD. považujeme v súvislosti s predmetom žiadosti za zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu. Uvedení odborníci nespochybňujú negatívny dopad vodnej stavby, ich úlohou bolo zdokumentovať živočíchy a navrhnúť opatrenia na eliminovanie škôd, ktoré sú vo všeobecnosti známe.

Na posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti slúži proces EIA a práve stanovenie rozsahu hodnotenia je významná etapa, v ktorej sa určuje rozsah a špecifikácia rizík navrhovanej činnosti a miera ich vplyvov na životné prostredie. Objektívne možno zistiť mieru ovplyvnenia životného prostredia a druhov iba vykonaním kompletného posudzovania.    

Podľa výsledkov ichtyologických prieskumov a monitoringov vykonaných za posledné roky je zrejme, že početnosť a biomasa rýb klesá a zmenšuje sa aj druhová pestrosť ichtyofanuy. Pokiaľ sa nezastaví fragmentácia rieky Hron a neobmedzia sa negatívne vplyvy existujúcich MVE populácie viacerých pôvodných druhov rýb zaniknú ako napr. populácia kolka vretenovitého (Zingel streber) na rieke Váh v jeho hornom úseku SKUEV0253 Rieka Váh. V rieke Hron boli zaznamenané tieto druhy rýb európskeho významu, ktorých populácie sú v súčasnosti ohrozené: hrúz Kesslerov (Gobio kessleri), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus), lopatka dúhová (Rhodeus amarus), mrena severná (Barbus barbus), mrena škvrnitá (Barbus petenyi). Podľa počtu zaznamenaných jedincov ohrozených druhov (údaje pochádzajúce z Komplexného informačného a monitorovacieho systému tzv. KIMS, ktorý prevádzkuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ako aj údajov z ichtyologických prieskumov, ktoré vykonali Beleš, Mužík, Stráňai, Hajdu a Pekárik na rieke Hron v strednom úseku) sú ich populácie už teraz výrazne ohrozené. Povolenie vodnej stavby VD Bzenica ako aj ktorejkoľvek inej MVE preukázateľne poškodí nielen ich biotop, ale aj ich populácie. Podotýkame, že u hrúza Kesslerovho a hrúza bieloplutvého už nemožno hovoriť o priaznivom stave, pretože ich početnosť je veľmi nízka a populácie sú ostrovčekovito roztrúsené bez vzájomnej komunikácie. 

Doplnenie podania spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. zo dňa 11.11.2016 považujeme tak ako sme to uvádzali už v predchádzajúcej korešpondencii za účelové a nepravdivé!

Ako dôkaz nášho tvrdenia prikladáme v prílohe kópiu rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23/S/132/2014-81 zo dňa 19.11.2014, ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. OU-BB-OVBP2-2014/09701-SA zo dňa 25. júna 2014, ktorým žalovaný podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolania Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky a Združenia Slatinka Zvolen (v procesnom postavení žalobcovia 1/ a 2/) zamietol a rozhodnutie Obce Bzenica, vydané pod č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorým navrhovateľovi spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava povolila umiestnenie stavby ,,Vodné dielo Bzenica“ potvrdil. Inými slovami rozhodnutie o umiestnení ,,Vodného diela Bzenica“ na rieke Hron bolo zrušené! Rozhodujúcim dôvodom zrušenia územného rozhodnutia na vodnú stavbu bola absencia posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle EIA zákona! Investor účelovo priložil k tomuto konaniu rozsudky k iným stavbám, hoci v tom čase už musel vedieť o rozsudku NS SR týkajúceho sa VD Bzenica. Podľa vyjadrení právnikov bude musieť Najvyšší súd SR vydať zlučujúci rozsudok, nakoľko v prípade MVE Vlkanová vydal odlišný rozsudok napriek identickej žalobe. Výhodou by malo byť, že rozsudok týkajúci sa VD Bzenica je novší a zohľadňuje smernice EÚ. 

Vyhrážky spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava o tom, že si budú prostredníctvom súdu uplatňovať náhradu všetkých vynaložených prostriedkov v celkovej výške 311 556 EUR považujeme za veľmi dobrý nápad, pretože je načase, aby už konečne v tomto štáte bola vyvodená zodpovednosť úradníkov za nesprávny úradný postup! Naše združenie bude zase uplatňovať v prípade povolenia výnimky z druhovej ochrany na základe znaleckého posudku škody na chránených živočíchoch v dôsledku poškodenia priaznivého stavu ich populácii.           

OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov žiada ministerstvo, aby aktívne chránilo verejný záujem, ktorým je ochrana životného prostredia tým, že nepovolí výnimku z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda

Príloha: Rozsudok NS SR 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016


Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom 3Sžo/54/2015 zo dňa 19. októbra 2016 rozhodol tak, že potvrdil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23/S/132/2014-81 zo dňa 19.11.2014, ktorým bolo zrušené rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701 zo dňa 25. júna 2014 za účasti ďalšieho účastníka Lʹ Energie verte, a.s., zast.: JUDr. Dušan Repák, advokát AK.

Žalobca v prvom rade Občianske združenie Hron pre slobodné rieky zastúpené JUDr. Katarínou Belešovou

Žalobca v druhom rade Združenie Slatinka zastúpené JUDr. Katarínou Belešovou

Žalovaný Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky so sídlom Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

za účasti ďalšieho účastníka Lʹ Energie verte, a.s., zast.: JUDr. Dušan Repák, advokát AK.

Rozhodnutím č. OU-BB-OVBP2-2014 zo dňa 25. júna 2014 boli odvolania Občianskeho združenia HRON pre slobodné rieky Zvolen a Združenia Slatinka Zvolen zamietnuté a zároveň bolo potvrdené rozhodnutie Obce Bzenica, vydané pod č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorým navrhovateľovi Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava stavebný úrad povolil umiestnenie stavby ,,Vodné dielo Bzenica".

Po piatich rokoch sa nám podarilo vďaka nezištnej právnej pomoci JUDr. Katky Belešovej zastaviť investora, ktorý plánuje vybudovať vodné dielo Bzenica s MVE na zachovalom prírodnom úseku rieky Hron.

Tento úsek rieky Hron plánuje štát vyhlásiť za Územie európskeho významu, kde predmetom ochrany budú ryby, ktoré patria medzi druhy európskeho významu.

Hanbou je, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici vydal rozhodnutie č. 2008/01125/ZH-NOH zo dňa 10.09.2008 v zisťovacom konaní, ktorým rozhodol, že navrhovaná činnosť MVE Bzenica sa nebude posudzovať podľa EIA zákona. Okrem toho vydal aj súhlasné stanovisko v rámci územného konania na povolenie umiestnenia tejto vodnej stavby.

Trápne sa však zachoval aj Slovenský rybársky zväz, ktorý pre zmarenie MVE neurobil absolútne nič.

   

Peter Beleš   


Rozhodnutím č. 7136/2016-9.2 (22/2016-rozkl.) zo dňa 21. septembra 2016 minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos zrušil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody č. 2493/2016-2.3 z 26.05.2016, ktorým v súlade s § 40 ods. 2 a 3 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nepovolilo výnimku zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b), c) a § 35 ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, čiže nepovolilo spoločnosti L´ Energie verte, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava (IČO: 35 802 707) úmyselne rušiť, zraňovať alebo usmrcovať chráneného živočícha, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v súvislosti s výstavbou Vodného diela Bzenica v rkm 113,560 na rieke Hron a vec vrátil MŽP SR, odboru štátnej správy ochrany prírody na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Dôvodom zrušenia rozhodnutia bola najmä skutočnosť, že z výroku napadnutého rozhodnutia ministerstva nie je zrejmé, o ktorých chránených druhoch ministerstvo rozhodovalo a ktorých z nich sa predpokladané nepriaznivé zmeny, uvedené v odôvodnení týkajú.

 

Peter Beleš       


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Vyjadrenie k rozkladu

 

Na základe listu č. 2493/2016-2.3 zo dňa 16.06.2016, ktorým ste nás upovedomili o podanom rozklade proti rozhodnutiu MŽP SR č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016, Vám poskytujeme toto vyjadrenie.

             Odvolanie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava zo dňa 13.06.2016 považujeme za účelové a nepravdivé!

 V našom vyjadrení č. 08/2016 zo dňa 04.03.2016 sme uviedli, že hlavným dôvodom zrušenia rozhodnutia žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2014/09701-SA zo dňa 25. júna 2014 rozsudkom 23S/132/2014 – 81 Krajského súdu v Banskej Bystrici bola skutočnosť, že zámer vodnej stavby nebol posudzovaný v zmysle EIA zákona. ,,Absencia EIA, teda postupov odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., za čo možno považovať aj negatívne rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní so záverom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať, znamená ukrátenie žalobcov na ich práve na priaznivé životné prostredie, ak v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. je nutné navrhovanú činnosť posudzovať. Medzi účastníkmi konania nebolo spornou skutočnosťou, že v bezprostrednej blízkosti umiestňovanej stavby sa nachádza chránené územie Revištský rybník, ktorý je zaradený do sústavy území NATURA 2000, pričom v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebná EIA pri každej činnosti, ktorá môže mať vplyv na územia NATURA 2000. Súd má za to, že za daných okolností sa správny orgán nemohol uspokojiť s rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Štiavnici v zisťovacom konaní o to, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rovnako podľa názoru súdu, nie je možné akceptovať ani stanovisko Ministerstva životného prostredia SR č. 5397/2014-3,4 mv zo dňa 28.04.2014, v ktorom ministerstvo objasnilo svoj právny názor na posúdenie predmetnej veci. Súd poznamenáva, že takéto stanovisko nemôže byť záväzným podkladom rozhodnutia, či už správneho orgánu alebo súdu. Vykladať zákony a posudzovať správnosť aplikácie zákonov prislúcha v predmetnej veci len súdu v rámci súdnej kontroly v zmysle druhej hlavy piatej časti O.s.p“.

Z uvedeného vyplýva, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici pri vydaní rozhodnutia v rámci zisťovacieho konania pod č. 2008/01125/ZH-NOH zo dňa 10.9.2008 a následne pri vyjadrení k územnému konaniu pod č. 2011/00038/ZC, 2011/00050/ZH z 2.3.2011 postupoval nezákonne.

             Tvrdenie spoločnosti Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava o tom, že územné rozhodnutie č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2014 treba považovať za zavádzajúce! Územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky od rozhodnutia jeho právoplatnosti. V zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. táto lehota môže byť už pri vydávaní územného rozhodnutia určená na dlhšiu dobu ako dva roky. Prihliada sa pritom na osobitosti veci, pričom navrhovateľ územného rozhodnutia môže o to požiadať a správny orgán jeho žiadosti môže vyhovieť v odôvodnených prípadoch. Ak by stavebný úrad neurčil lehotu, platí zákonná lehota , t.j. dva roky. V predmetnej veci stavebný úrad v prvostupňovom rozhodnutí uviedol informáciu o platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby dva roky. Nejedná sa o umiestnenie líniovej stavby, kedy by platila trojročná lehota. Z vyjadrení účastníkov konania a administratívneho spisu, ktorý bol predložený súdu je zrejmé, že spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava listom zo dňa 08.01.2014 podala návrh na predĺženie rozhodnutia o umiestnení stavby VD Bzenica č. 50/2011 zo dňa 04.11.2011, ktorú odôvodňoval žiadateľ neukončením majetkovo-právneho usporiadania dotknutých pozemkov zo strany Slovenského pozemkového fondu a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a spoločnosťou Lʹ Energie verte, a.s.. V administratívnom spise sa nachádza fotokópia tohto podania, z ktorej vyplýva že Obecný úrad v Bzenici vec zaevidoval dňa 14.01.2014. Súčasťou administratívneho spisu nie sú žiadne listiny, ktoré by ozrejmovali ďalší postup správneho orgánu po obdŕžaní návrhu na predĺženie platnosti rozhodnutia. Z administratívneho spisu, ktorý má súd k dispozícií, nie je súdu zrejmé, ako postupoval správny orgán po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. Ak stavebný úrad nevydal rozhodnutie, ktorým by vyhovel žiadosti o predĺženie platnosti rozhodnutia, potom po vrátení veci správnemu orgánu na ďalšie konanie, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23/S/84/2012-118 zo dňa 19.03.2014 (právoplatný dňa 08.05.2014), ktorým došlo len k zrušeniu odvolacieho konania, odpadol predmet odvolacieho konania, ak prvostupňové rozhodnutie stratilo svoju platnosť, na čo mal odvolací orgán reagovať a zohľadniť túto skutočnosť pri rozhodovaní. Ak by však stavebný úrad vyhovel žiadosti a predĺžil by platnosť územného rozhodnutia, bolo by povinnosťou žalovaného v odvolacom konaní vydať rozhodnutie, rešpektujúc vyslovený správny názor v predchádzajúcom rozsudku krajského súdu. Podľa vyjadrenia zástupcu žalovaného na pojednávaní, vzhľadom na to, že administratívny spis sa nachádzal v čase po obdŕžaní žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na súde, nebolo vydané rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.  

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že územné rozhodnutie stratilo platnosť!!!

Podklad, na ktorý sa odvoláva spoločnosť Lʹ Energie verte, a.s. Borská 6, 841 01 Bratislava, zrealizovaný ichtyologický prieskum v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v roku 2012 je nedôveryhodný. Podľa interného usmernenia Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina sa k vodným stavbám vyjadruje ústredie prostredníctvom odborného pracovníka a nie organizačná zložka v tomto prípade - MO SRZ Žarnovica. Ichtyologický prieskum sa vykonáva za účelom kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnotenia ichtyofauny. Z tohto dôvodu môže ichtyologický prieskum vykonávať iba odborne spôsobilá osoba (ichtyológ s primeraným vysokoškolským vzdelaním a praxou alebo znalec v príslušnom odbore: Vodné hospodárstvo, odvetvie: Rybárstvo a rybnikárstvo). Funkcionári MO SRZ Žarnovica neboli v žiadnom prípade kompetentní hodnotiť stav  hronskej ichtyocenózy. Toto je hlavným dôvodom, prečo investor disponuje neúplnými a chybnými informáciami o ichtyofaune v záujmovej lokalite.

Opakovane podotýkame, že Metodická príručka ŠOP SR pre posudzovanie, navrhovanie a monitorovanie rybovodov ,,Spriechodňovanie bariér na tokoch“ (V. Druga, 2014) je iba akousi syntézou prevzatých údajov zo zahraničia podľa ktorých by mali projektanti postupovať pri návrhoch rybovodov. Zároveň upozorňujeme na to, v že len štyri rybovody boli doposiaľ monitorované, pričom ich funkčnosť bola preukázaná ako nulová alebo veľmi nízka. Zo strany investorov a projektantov dochádza často k preceňovaniu funkčnosti rybovodov. Rozhodujúcou skutočnosťou v tomto prípade je, koľko MVE sa plánuje vybudovať na vodnom toku, v ktorom sú zastúpené migrujúce druhy rýb a aká vzdialenosť bude medzi nimi, pretože pri početnej fragmentácii vodného toku je ich fiunkčnosť nulová.

Žiadame ministerstvo, aby aktívne chránilo verejný záujem, ktorým je ochrana životného prostredia tým, že potvrdí svoje rozhodnutie vydané pod č. 2493/2016-2.3 zo dňa 26.05.2016 o nepovolení výnimky z druhovej ochrany podľa § 40 v spojení s § 35 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 písm. b), c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.   

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                       predseda


Ministerstvo životného prostredia

Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

                                  

Vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie

 

Listom č. 4785/2016-2.3 zo dňa 31.05.2016 ste nám oznámili podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, že nás oboznamujete s podkladmi na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z druhovej ochrany a vydania súhlasu na zmenu mokrade.

K žiadosti spoločnosti ZUS servis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom a k podkladom, ktoré tvoria jednotlivé vyjadrenia účastníkov konania, stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy CHKO Štiavnické vrchy a stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica pod číslom ŠOPSR/1537/2015 zo dňa 25.05.2016, Vám dávame toto vyjadrenie.

Vzhľadom na veľkú prírodnú hodnotu rieky Hron, ktorý je podľa ÚSES nadregionálnym hydrickým biokoridorom – Alúvium rieky Hron, žiadame orgán ochrany prírody, aby nepovolil súhlas podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákona“) na zmenu stavu mokrade. Rovnako nesúhlasíme s povolením výnimky z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov podľa ustanovenia § 40 ods. 2 zákona.

Dôvody a argumenty sme uviedli vo vyjadrení č. 09/2016 zo dňa 15.03.2016 adresovanom Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Banskej Bystrici, ktoré je súčasťou spisu. Stanovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vychádza z relevantných údajov o výskyte živočíchov a rastlín a hodnotí vplyv vodnej stavby na ochranu prírody a krajiny. S odborným stanoviskom sa stotožňujeme v celom jeho rozsahu.

Novou skutočnosťou v konaní o presadenie povolenia o umiestnení MVE Jalná na rieke Hron je rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý rozsudkom 24S/35/2015-90 zo dňa 24. marca 2016 zrušil rozhodnutie žalovaného Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín a kríkov z dôvodu výstavby MVE Jalná.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že lokalita plánovanej výstavby je spojnicou viacerých území európskeho významu SKUEV0393 Dunaj, SKUEV 0272 Vozokánsky luh, SKUEV 0263 Hodrušská hornatina, SKUEV 0265 Suť, SKUEV 0266 Skalka, SKUEV1303 Alúvium Hrona, SKUEV0302 Ďumbierske Tatry, SKUEV0303 Alúvium Hrona a SKUEV 0310 Kráľovohoľské Tatry, ktorých predmetom ochrany sú aj druhy rýb európskeho významu v povodí rieky Hron. S prihliadnutím najmä na článok 10 Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín je z hľadiska ochrany prírody dôležité zachovanie ekologickej spojitosti sústavy NATURA 2000 a migračnej priechodnosti s minimalizovaním bariérového efektu priečnych stavieb v korytách vodných tokov.

 

Dotknutý úsek stredného Hrona od obce Lovča po Tekovskú Breznicu bol zaradený medzi územia navrhované na zaradenie do zoznamu území európskeho významu v rámci tzv. C etapy a preto by bolo vydanie súhlasu a výnimky veľkým precedensom a ignorovaním legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajiny.

 

 

            S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                         predseda