Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

                                   

Oznámenie účasti v správnom konaní – č. 7859/2020-6.3

 

Oznamujeme Vám, že v zmysle § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Občianske združenie Rieka – združenie na ochranu vodných tokov (ďalej len ,,OZ Rieka“), sídlo Čadca Rieka 2307, 022 01 Čadca, IČO: 42225671, zastúpené predsedom Ing. Petrom Belešom, PhD., potvrdzuje účasť v správnom  konaní vo veci žiadosti o povolenie výnimky z druhovej ochrany spočívajúcej v umožnení realizovať stavbu ,,Prečin – úprava Domanižanky“ (číslo konania 7859/2020-6.3).

OZ Rieka vzniklo v roku 2013, je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a jeho cieľom je ochrana ľudského práva na zabezpečenie a zachovanie zdravého životného prostredia, ochrana slovenských riek a potokov pre zabezpečenie ich prirodzených funkcií a ekologického kontinuá spájajúceho krajinné a vodné biocentrá, ochrana prírody a životného prostredia, ochrana vodných ekosystémov, ochrana vôd a bioty.             

 

            S pozdravom

 

                                                                                               Ing. Peter Beleš, PhD.

                                                                                                          predseda

Prílohy:

Stanovy OZ Rieka + IČO


Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2019/007050 zo dňa 04.12.2019 o tom, že navrhovaná činnosť ,,Malá vodná elektráreň Kamenín" je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a je potrebné posúdenie navrhovanej činnosti. Projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia navrhovanej činnosti ,,MVE Kamenín" je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 RSV. Investorom navrhovanej činnosti/stavby ,,MVE Kamenín"  je Vodaspol s.r.o., Júnová 23, 831 01 Bratislava.

Peter Beleš

predseda   


Občianskym združeniam Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, Slatinka a Za dôstojnú Radvaň, ktoré podali žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-BB-OSZP3-2018/008872-019 zo dňa 21.05.2018 o tom, že zámer Malej vodnej elektrárne Iliaš na vodnom toku Hron sa nebude ďalej posudzovať sa podarilo už po druhýkrát zrušiť toto rozhodnutie. Krajský súd v Banskej Bystrici pri svojom rozhodovaní akceptoval väčšinu žalobných dôvodov a veľmi podrobne a zaujímavo odôvodnil svoje rozhodnutie. Ostáva nám veriť, že správny orgán už po tretíkrát neporuší zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Peter Beleš

predseda 


Na základe žiadosti OZ Rieka - združenia na ochranu vodných tokov o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vo svojom liste č. PS/2019/003426 zo dňa 22.02.2019 uvádza nasledovné:

Spoločnosť SEPS po ukončení rekonštrukcie existujúceho vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR 1x400 kV v pôvodnej trase neuvažuje s vybudovaním nového koridoru 2x400 kV Varín - št. hranica SR/ČR. 

 

Peter Beleš 


Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnilo na Krajskom súde v Banskej Bystrici pojednávanie vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného Okresného úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov č. OU-BB-OOP3-2017/023141-005 z 24.10.2017, ktorým bolo rozhodnuté o odvolaniach proti rozhodnutiu Okresného úradu Žarnovica č. OU-ZC-OSZP-2017/000181 zo dňa 25.05.2017, ktorým bolo vydané záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť ,,Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik" podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj o preskúmaní zákonnosti tohto prvostupňového rozhodnutia.

 

Žalobcami v tomto súdnom konaní boli:

1/ Združenie Slatinka (občianske združenie), Zvolen

2/ Rieka - združenie na ochranu vodných tokov (občianske združenie), Čadca

3/ RNDr. Elena Fatulová, Bratislava

4/ Ing. František Luky, Hronský Beňadik

5/ Ing. Martin Luky, Hronský Beňadik

6/ Ján Hruška, Hronský Beňadik

Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie druhostupňového a súčasne i prvostupňového správneho orgánu.

Senát v odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že najmä odborné stanovisko žalobcu v druhom rade (OZ Rieka) premietnuté v žalobe spoločne s vyjadrením predsedu tohto združenia na pojednávaní, v ktorom konkrétne poukázal na negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na vodný ekosystém rieky Hron a ryby ako aj nedostatočné posúdenie vplyvov spracovateľom EIA boli rozhodujúce pre zrušenie záverečného stanoviska.

 

Peter Beleš