Rozhodnutie o tom, že je potrebne posúdiť MVE Kamenín podľa vodného zákona

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2019/007050 zo dňa 04.12.2019 o tom, že navrhovaná činnosť ,,Malá vodná elektráreň Kamenín“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a je potrebné posúdenie navrhovanej činnosti. Projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia navrhovanej činnosti ,,MVE Kamenín“ je potrebné posúdiť podľa článku 4.7 RSV. Investorom navrhovanej činnosti/stavby ,,MVE Kamenín“ je Vodaspol s.r.o., Júnová 23, 831 01 Bratislava.

Peter Beleš

predseda