Zamietnutie žaloby žalobcovi MVE Šášovské Podhradie s.r.o.

Krajský súd v Bratislave vydal rozsudok v mene Slovenskej republiky 2S/182/2018-101, ktorým zamietol žalobu, ktorú podal žalobca MVE Šášovské Podhradie s.r.o., IČO 36860981, so sídlom v Bratislave, Karadžičova 10 proti žalovanému Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Nám. Ľudovíta Štúra 1 za účasti ďalších účastníkov konania, medzi ktorými je aj OZ Rieka – združenie na ochranu vodných tokov, so sídlom v Čadci, Rieka 2307 vo veci vydania súhlasu na zmenu stavu mokrade a výnimky z druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti so zámerom výstavby MVE Šášovské Podhradie na rieke Hron.

Peter Beleš

predseda